.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata kary za zerwanie umowy przed czasem

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 24.07.2017

Podpisałem umowę na dostawę energii. Firma jednak zaczęła przysyłać mi jakieś dziwne rachunki do zapłaty, więc postanowiłem zerwać z nimi umowę zawartą na 3 lata. Dostałem pismo, że zapłata za zerwanie umowy przed czasem wynosi 1100 zł. Czy muszę to zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla zweryfikowania, czy miał Pan prawo odstąpienia od umowy ze względu na przyczyny wskazane w odstąpieniu oraz czy firma ta miała prawo obciążyć Pana karą umowną, należałoby w pierwszej kolejności zweryfikować treść umowy i ogólnych warunków umów, będących jej integralną częścią. Również powinien Pan z umową sprawdzić, czy wysokość kary wynika z jej postanowień. Umowy zawarte na czas oznaczony konsument może bowiem wypowiedzieć, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie, a sprzedawca może od niego w takim wypadku żądać tylko odszkodowania bądź kosztów, które zostały określone w umowie (por. art. 4j pkt 3a ustawy Prawo energetyczne).

 

Jeśli zatem kara została określona w umowie, w przypadku wypowiedzenia umowy z Pana strony zobowiązany jest Pan do zapłaty kary i niestety nie ma przepisu, który pozwalałby się od tego uchylić.

 

Jedynie wobec odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, na rzecz których sprzedawca z urzędu świadczy tzw. usługi kompleksowe (łącznie umowa sprzedaży i umowa świadczenia usług dystrybucji energii), a którzy rezygnują z tej usługi, zachowując przewidziany w umowie okres wypowiedzenia, wyłączono możliwość nałożenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (art. 5a ust. 4 Prawa energetycznego). W Pana przypadku jednak nie mamy do czynienia z usługą kompleksową sprzedawcy z urzędu (Pan sam miał możliwość i wybrał sprzedawcę).

 

Oprócz wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej przewidzianych, możliwe jest też zakończenie stosunku umownego poprzez jego rozwiązanie za zgodnym porozumieniem stron. W kwestii porozumienia stron pozostaje wtedy także ustalenie ewentualnego odszkodowania.

 

Nadmienię, że w przypadku przesyłania budzących wątpliwość rachunków do zapłaty właściwym trybem postępowania jest składanie reklamacji. Gdyby jednak firma była wobec Pana dłużnikiem z racji jakichś nieprawidłowości w rachunkach, może Pan potrącić swoje należności z należnościami z tytułu kary (gdyby tak było, proszę o informację, wtedy precyzyjniej opiszę mechanizm potrącenia).

 

W Pana przypadku niestety także, z uwagi na upływ trzymiesięcznego terminu, nie można odwołać się do niespełnienia przez sprzedawcę obowiązków informacyjnych, i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (podobnie w przypadku umowy zawieranej na odległość). Według ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

 

„Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 

2. Konsument, na żądanie przedsiębiorcy, poświadcza na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Art. 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »