.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniżony kosztorys naprawy samochodu z polisy AC

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 07.04.2011

Mam wykupioną polisę AC i niedawno miałem kolizję drogową, której byłem sprawcą. Dostałem kosztorys naprawy samochodu na kwotę 5200 zł, ale sprawdziłem w serwisie, że koszt wymienionych części wyniesie 14 000 zł. Czy jest możliwość podważenia tego kosztorysu i otrzymania pieniędzy do ręki (umowa z ubezpieczycielem zakłada, że mogę: 1.) oddać auto do serwisu, z którym firma współpracuje; 2.) przekazać firmie faktury z innego zakładu naprawczego, 3.) ustalić odszkodowanie kosztorysowo, w oparciu o tabelę zużycia eksploatacyjnego).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zasadą przyjętą w art. 363 Kodeksu cywilnego to do wierzyciela należy wybór, w jaki sposób poniesiona przez niego szkoda powinna zostać naprawiona. Jeżeli wierzyciel żąda, by naprawienie szkody przybrało formę zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy, dłużnik powinien się temu żądaniu podporządkować: „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

 

Interpretacja art. 363 wskazuje, że zakład ubezpieczeniowy mógłby odmówić naprawy uszkodzonego samochodu, gdyby pociągało to za sobą nadmierne koszty, nie może jednak odmówić naprawienia szkody poprzez wypłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej kosztom przywrócenia stanu samochodu sprzed wypadku.

 

Pozwolę sobie zaprezentować wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13.10.2009 r., sygn. akt I C 1368/08 (niepublikowany), którego teza stanowi odpowiedź na Pańskie pytanie:

 

„Przepis art. 363 kc stanowi, że naprawienie szkody powinno nastąpić, wg wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Przepis powyższy, pozwala na uwzględnienie przede wszystkim interesu wierzyciela. Przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić w różny sposób. Może zatem polegać, na dokonaniu naprawy (lub zamiarze) przez samego poszkodowanego, ale nie musi. Szkoda w takiej sytuacji wyraża się bowiem sumą, jaką musieliby poszkodowani wydatkować, celem przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. Nie ma tu zatem znaczenia, czy strona powodowa koszty takie rzeczywiście poniosła, poniesie i czy rzeczywiście przeprowadzi wszystkie potrzebne naprawy, czy też dokona napraw niezbędnych (godząc się na spadek wartości pojazdu na skutek zdarzenia) lub samochód za odpowiednio niższą cenę sprzeda. Odszkodowanie nie jest bowiem uzależnione od faktycznego doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego, czyli do wykazania się przez poszkodowanego np. rachunkami za naprawę, a tylko do wykazania szkody w postaci kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego”.

 

Jeśli chodzi o możliwość podważania kosztorysu zakładu ubezpieczeniowego, to należy mieć na uwadze, iż zgodnie z pierwszym zdaniem omawianego art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody ma polegać na przywróceniu stanu poprzedniego. W Pańskim przypadku chodzi tu o przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku. Według ubezpieczyciela koszt naprawy samochodu (przywrócenia jego stanu sprzed wypadku) wyniósłby 5200 zł, zaś według Pana koszt ten wyniósłby 14 000 zł. Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie uzna Pańskich racji, będzie Pan musiał wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę kwoty 8800 zł i zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który określi, jaka kwota pieniędzy konieczna byłaby do przywrócenia Pańskiego samochodu do stanu sprzed wypadku, a tym samym do wypłaty jakiej wysokości odszkodowania jest zobowiązana firma ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia AC.

 

System prawny uzależnia nałożenie obowiązku naprawienia szkody od zaistnienia przesłanek, którymi są:

 

  1. zdarzenie, z którym na określonych zasadach normy prawne wiążą obowiązek naprawienia szkody przez dłużnika;
  2. szkoda;
  3. związek przyczynowy, pozwalający ustalić, że zdarzenie jest przyczyną szkody.

 

W przypadku ubezpieczeń AC normą prawną, z którą prawo wiąże odpowiedzialność za powstała szkodę, jest umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do naprawienia szkody. Ponieważ powstała szkoda przewidziana w umowie AC, a zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do jej naprawienia na mocy zawartej umowy, należy więc stosować przepisy określające sposób naprawienia powstałej szkody, w tym przepis 363 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

Art. 363 § 1 jest przepisem dyspozycyjnym, co oznacza, że ma zastosowanie, jeżeli strony umownie nie ukształtowały w sposób odmienny wiążącego ich stosunku, np. jak w Pańskim przypadku przy pomocy tabeli zużycia eksploatacyjnego.

 

Jeśli chodzi o opcję trzecią, to możliwość podważenia kosztorysu zależy od tego, czy tabela zużycia eksploatacyjnego została Panu wręczona przed podpisaniem umowy AC.

 

Jeżeli została Panu wręczona, to, podpisując umowę, wyraził Pan zgodę na jej treść i jest dla Pana wiążąca. Inkorporowanie do umowy treści tabeli albo wręczanie jej razem z ogólnymi warunkami umowy przed zawarciem umowy czyni z niej wiążący strony element umowy ubezpieczenia. Powyższy stan rzeczy nie budzi żadnych wątpliwości prawnych, bowiem zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego „ustalony przez jedną ze stron umowy wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”.

 

Jeżeli jednak tabela nie została Panu doręczona przed podpisaniem umowy i dopiero teraz ubezpieczyciel się na nią powołuje, może Pan domagać się kwoty pieniędzy pozwalającej naprawić powstałą szkodę, tj. przywróć pojazd do stanu przed wypadku.

 

Może Pan oczywiście skorzystać z opcji drugiej i zgodnie z orzecznictwem sadów ma Pan prawo zastąpić części uszkodzone oryginalnymi nowym częściami. Ubezpieczyciel jednak, zakładając, że tabela została Panu doręczona przed zawarciem umowy, będzie mógł pomniejszyć cenę części z faktur zgodnie z tabelą zużycia eksploatacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »