.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaniżenie wartości odszkodowania przez ubezpieczyciela

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.07.2013

Miałem kolizję samochodową. Dostałem odszkodowanie od ubezpieczyciela, ale jego wartość była znacznie zaniżona. Napisałem odwołanie, ale otrzymałem decyzję odmowną. Przesyłam całą dokumentację sprawy. Proszę o ocenę, czy mam szansę na wygranie sporu w sądzie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks cywilny (K.c.), Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c) oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (u.d.u.).

 

Odnosząc się do Pana pytania, muszę stwierdzić, że ma Pan pełne prawo do wytoczenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi. Opisane powyżej działanie ubezpieczyciela w mojej ocenie zmierza wyłącznie do zaniżenia wartości należnego Panu odszkodowania i jest to działanie nieuczciwe z jego strony. Jednocześnie zaznaczam, że z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż nie jest to wyjątek, ale wręcz praktyka powszechna wśród ubezpieczycieli.

 

Nie ma żadnych podstaw faktycznych ani prawnych, które pozwalałyby dowolnie zmieniać ubezpieczycielowi wartości pojazdu po zaistnieniu szkody – zasadne jest zatem sprawdzenie, jaka była wartość pojazdu na polisie ubezpieczeniowej z wartością ustaloną w dokumentacji szkodowej. Dlatego aby dochodzić należnego roszczenia w kwocie wyliczonej szkody przez niezależnego rzeczoznawcę, powinien Pan skierować powództwo do sądu rejonowego, zgodnie z art. 16 K.p.c.: „sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych”.

 

Właściwym sądem będzie sąd Pana miejsca zamieszkania, co wynika z art. 9 u.d.u.: „powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

 

Przedmiotowy pozew należy złożyć w sądzie rejonowym lub wysłać na jego adres. Sprawa ta ma charakter cywilny, zatem w nagłówku pozwu należy wskazać, że sprawa jest skierowana do wydziału cywilnego sądu rejonowego w określonej miejscowości.

 

Postępowanie wywołane przedmiotowym pozwem będzie się toczyć w postępowaniu uproszczonym, dlatego też należy wnieść go na formularzu.

 

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwóch jednobrzmiących formularzach), załączając dokumenty, które potwierdzają istnienie obowiązku ubezpieczeniowego oraz całą korespondencję między Panem a ubezpieczycielem i inne dokumenty wskazujące choćby na okoliczności krzywdzącej wyceny i nieuczciwe postępowanie ubezpieczyciela.

 

Pozew ten zgodnie z tym, co zostało już wskazane, będzie toczył się w trybie postępowania uproszczonego, co wynika z normy art. 5051 K.p.c.: „przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

 

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

 

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu”.

 

Proszę również w treści pozwu zawrzeć wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Jeżeli sąd uzna wydanie nakazu zapłaty za uzasadnione, wyda ów nakaz bez przeprowadzania rozprawy, zasądzając w nim należne roszczenie. Wtedy pozwany ma 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu od tego nakazu – jeżeli go złoży, nakaz traci moc, a postępowanie toczy się dalej.

 

Natomiast jeżeli pozwany nie złoży sprzeciwu, nakaz się uprawomocnia i staje się wykonalny.

 

Proszę również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 207 § 6 K.p.c. powód jest zobowiązany wskazać wszystkie okoliczności faktyczne, dowody oraz twierdzenia w pozwie.

 

Przepis ten ma następujące brzmienie: „sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”.

 

Zatem niezgłoszone w pozwie dowody i twierdzenia oraz zarzuty sąd na późniejszym etapie postępowania może uznać za spóźnione i pominąć, co często wiąże się przegraniem procesu.

 

Opłata sądowa od takiego powództwa wynika z treści art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który ma następującą treść: „w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 

1) do 2.000 złotych – 30 złotych;

 

2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;

 

3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;

 

4) ponad 7.500 złotych – 300 złotych”.

 

Materialnoprawną podstawę Pana roszczenia stanowi zawarta umowa ubezpieczenia – polisa, wraz z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco, które stanowią integralną cześć umowy, oraz art. 805 K.c., który stanowi:

 

„§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

 

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

 

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku [...]”.

 

Odsetki ustawowe od Pana roszczenia winny być naliczane od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody do dnia zapłaty. Tę okoliczność, jako część Pana żądania, należy również wskazać w pozwie, argumentując, że termin wymagalności wynika z regulacji art. 817 § 1 K.c., który stanowi, że: „ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku”. Wraz z upływem terminu 30 dni i niewypłaceniem w tym terminie należnego odszkodowania lub części należnego, a niewypłaconego odszkodowania ubezpieczyciel zobowiązany jest również do zapłaty odsetek ustawowych.

 

Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

 

„1. Ratio legis art. 14 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podobnie jak i art. 817 k.c., opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją niejasności odnoszące się do samej odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości szkody. Ustanawiając krótki termin spełnienia świadczenia ustawodawca wskazał na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel lub Fundusz – jako profesjonalista korzystający z wyspecjalizowanej kadry i w razie potrzeby z pomocy rzeczoznawców (art. 355 § 2 k.c.) – obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, czyli samodzielnego i aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz wysokości powstałej szkody. Nie może też wyczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Bierne oczekiwanie ubezpieczyciela na wynik toczącego się procesu naraża go na ryzyko popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego. Rolą sądu w ewentualnym procesie może być jedynie kontrola prawidłowości ustalenia przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania.

 

2. Odsetki, zgodnie z art. 481 k.c, stanowią opartą na uproszczonych zasadach rekompensatę typowego uszczerbku majątkowego doznanego przez wierzyciela wskutek pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego mu świadczenia pieniężnego” (wyrok SN z 16 grudnia 2011 r., V CSK 38/11).

 

Ponadto w pozwie może Pan również dochodzić zwrotu kosztów uzyskania pomocy prawnej, jakiej musiał Pan zasięgnąć w przedmiotowej sprawie.

 

Nadto jako strona umowy ubezpieczenia będąca jednocześnie konsumentem (przy założeniu, że nie nabył Pan pojazdu w związku z działalnością gospodarczą) może Pan skierować na zasadzie art. 20 pkt 1 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych skargę na działalność ubezpieczyciela do Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

 

Zatem podsumowując, stwierdzić należy, że na pewno jest Pan uprawniony do wniesienia powództwa do sądu z powodu zaniżenia wartości odszkodowania przez ubezpieczyciela. Osobiście uważam na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, że są w niniejszej sprawie szanse powodzenia, natomiast rozstrzygnięcie sądu będzie zależało od okoliczności i przebiegu sprawy, a także opinii biegłego – przyjąć bowiem należy, że ubezpieczyciel zaprzeczy wycenie przez Pana przedstawionej i żądać będzie dopuszczenia oraz przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy.

 

Proszę jednocześnie pamiętać o wymogach proceduralnych pozwu i konsekwencji pominięcia pewnych okoliczności, o czym pisałem już wyżej.

 

Natomiast jeszcze przed wniesieniem pozwu proponowałbym skierować do ubezpieczyciela ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z terminem 7 dni na spełnienie świadczenia. Może ubezpieczyciel się zreflektuje, a Pan uniknie konieczności wszczynania sporu sądowego.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl