Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamknięcie kredytu i dalsze kłopoty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.04.2015

W 2009 r. zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na 240 000 zł. Przez 2 lata płaciliśmy go regularnie. Wyjechaliśmy za granicę, gdzie układa nam się różnie i raty płacimy w kratkę. Okazało się, że nasz kredyt został zamknięty i mamy dalsze kłopoty – sprawa poszła do komornika. Nie wiemy, na jakim etapie jest sprawa, wiemy tylko, że do rodziny przychodzi policja, mówiąc, że wyśle za nami list gończy. Co mamy teraz robić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.p.c., oraz Kodeksu karnego – K.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż w 2009 r. zaciągnęli Państwo kredyt hipoteczny w wysokości 240 000 zł. Kredyt spłacany był przez okres 2 lat. W międzyczasie wyjechali Państwo za granicę. Od tego czasu raty były płacone w „kratkę”, albowiem brakowało środków pieniężnych do spłaty raty kredytu. Mimo braku spłat poszczególnych rat kredytu nie zawarli Państwo z bankiem żadnego porozumienia. Bank kredyt zamknął i, uzyskując tytuł wykonawczy, skierował egzekucję do komornika.

 

Istotną z punktu widzenia Państwa interesu informacją jest wskazanie, iż nie mają Państwo żadnej wiedzy w zakresie podstawy działania komornika.

 

W pierwszej kolejności, jako że zamieszkują Państwo poza granicami kraju, zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa interesów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. W chwili obecnej mogą Państwo skorzystać z uprawnienia opisanego w art. 805 § 2 K.p.c, zgodnie z którym „na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wskazać należy, iż w chwili obecnej Państwo nie mają świadomości, a jedynie mogą przypuszczać, co może stanowić podstawę egzekucji. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie zasadne jest udanie się przez Państwa lub Państwa pełnomocnika do kancelarii komorniczej celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego.

 

Istota powyższego uprawnienia związana jest z zapewnieniem dłużnikowi prawa do obrony i pełni analogiczną rolę jak doręczenie odpisu pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1983 r., sygn. akt III CRN 113/83, zgodnie z którym „podjęta przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 k.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym”. Stanowisko wyrażone w tym postanowieniu mimo upływu lat zachowuje swą aktualność.

 

Reasumując, w mojej ocenie w pierwszej kolejności powinni Państwo udzielić pełnomocnictwa celem reprezentowania Państwa interesów i podjęcia obrony Państwa praw w postępowaniu egzekucyjnym. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

 

W mojej ocenie istnieje szansa na wznowienie rozmów z bankiem celem polubownego zakończenia sporu. Polubowne zakończenie sporu pozwala bowiem uniknąć kosztów pobocznych, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, a także kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym przez bank.

 

Odnosząc się do kwestii listu gończego, wskazać należy, iż najprawdopodobniej bank złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, lub z art. 286 § 1 k=K.k., zgodnie z którym „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Kwalifikacja prawna czynu jest bowiem uzależniona od tego, czy w trakcie zawierania umowy kredytowej posługiwali się Państwo dokumentacją, która w sposób nieprawdziwy wskazywała na Państwa zdolność kredytową, czy też w chwili zawierania umowy kredytowej w sposób świadomy wprowadzili Państwo w błąd bank co do woli i możliwości spłaty.

 

Szczegółowa analiza praktyki pozwala postawić tezę, że oszustwo jest przestępstwem trudnym do udowodnienia, a to ze względu na konieczność wykazania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973 r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7). Celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym „nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. akt Aka 48/99, „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego”.

 

Zakładając nieposługiwanie się przez Państwa dokumentami wprowadzającymi w błąd co do Państwa zdolności kredytowej, organ ścigania, chcąc postawić Państwu zarzut z art. 286 § 1 K.k., musiałby wykazać, iż od samego początku po Państwa stronie nie było woli spłaty kredytu.

 

Reasumując, w pierwszej kolejności należy udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa interesów w postępowaniu egzekucyjnym celem ustalenia, co stanowi podstawę wniosku o wszczęcie egzekucji. Powyższe jest konieczne z punktu widzenia podjęcia dalszych rokowań z bankiem w celu wycofania wniosku o wszczęcie egzekucji od komornika, by dokonać spłaty kredytu poza postępowaniem egzekucyjnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zaległości w opłatach za abonament telefoniczny

Mam zaległości w opłatach za abonament telefoniczny z 2006 r. Do należności głównej dochodzą jeszcze spore odsetki. Dwa miesiące temu wpłaciłam na konto operatora część kwoty. Czy mogę uregulować tylko główny dług i prosić o umorzenie odsetek? Dodam, że operator wcześniej nie w

Tymczasowo aresztowany a komornicza egzekucja środków z tzw. żelaznej kasy

Mój chłopak został tymczasowo aresztowany. Ma zadłużenie alimentacyjne. Czy komornik może mu zająć środki wpłacane na tzw. żelazną kasę i wypiskę? Czy jest jakaś kwota, której komornik zająć nie może? Wpłaty mniej więcej raz w miesiącu i wynoszą ok. 400 zł.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »