Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamieszkiwanie bez tytułu prawnego do lokalu – gazownia i energetyka odmawiają podłączenia mediów

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.03.2010

Mieszkam i jestem zameldowana od 44 lat w lokalu spółdzielczym, którego właścicielem po sprawie spadkowej został mój brat (obecnie toczy się jeszcze sprawa o zachowek). Próbował już eksmitować mnie przez komornika, ale komornik się wycofał z braku lokalu zastępczego, który został mi przyznany sądownie. Brat jednak, aby utrudnić mi życie, znalazł inny sposób – odłączył mi prąd i gaz, których brak, jak wiadomo, jest dokuczliwy. Próbowałam zawrzeć umowę czasową z gazownią i elektrownią, ale oni twierdzą jednomyślnie, że nie mogą, ponieważ właściciel lokalu nie wyraża zgody. Rachunki były płacone terminowo, nie miałam żadnego zadłużenia. Wyczytałam u Państwa na stronie, że nawet lokal zastępczy musi posiadać media, więc jak to się ma do postawy dostawców mediów? Czy słusznie odmawiają mi prawa do przyłącza? Czy nie ma żadnego znaczenia fakt, że jestem tak długo zameldowana w tym mieszkaniu, czy w jakimś sensie nie jest to forma tytułu prawnego do tego lokalu, dająca podstawę do podłączenia mediów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamieszkiwanie bez tytułu prawnego do lokalu – gazownia i energetyka odmawiają podłączenia mediów

Czy zakład energetyczny słusznie odmawia zawarcia umowy o dostarczanie energii z osobami które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu?

W takiej sytuacji jak Pani znajduje się wiele osób na skutek działań właścicieli mieszkań chcących „przyspieszyć” opuszczenie przez osobę zajmującą bezumownie lokal mieszkalny.

Sytuacja takich osób nie jest łatwa.

 

Zakłady energetyczne często odmawiają zawarcia umowy o dostarczanie energii z osobami, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

 

Podstawą odmowy jest brak zgody właściciela na zainstalowanie licznika i na dostawę energii.

 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

 

Jednak zgodnie z ust. 3 art. 7 ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

 

Tak więc należy uznać, że zakład energetyczny czy gazownia nie mają obowiązku zawarcia z Panią umowy o dostarczanie energii czy gazu. Jak z powyższych przepisów wynika, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy wyłącznie z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości czy też mieszkania.

 

To, że zakład energetyczny odmawia Pani zawarcia umowy od dostawę energii, nie jest działaniem bezprawnym.

Jak przekonać zakład energetyczny i gazownię do zawarcia umowy o dostawę mediów nie będąc właścicielem lokalu?

Może Pani spróbować jeszcze raz zwrócić się do zakładu energetycznego i gazowni z pisemną prośbą o podłączenie Pani do sieci i zawarcie z Panią umowy o dostawę mediów.

 

W piśmie takim może Pani zwrócić uwagę na to, że brak zgody właściciela jest działaniem złośliwym i mającym na celu tylko i wyłącznie dokuczenie Pani.

 

Proszę wskazać, że nie ma Pani co prawda tytułu prawnego do lokalu, w którym Pani zamieszkuje, ale stosownie do przepisów prawa może Pani zamieszkiwać w tym lokalu, aż do czasu przeprowadzenia eksmisji do lokalu socjalnego.

 

Art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje, iż orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Może Pani również wskazać, że pozbawienie Pani dostawy energii elektrycznej pozbawia Panią minimum egzystencji. Brak dostawy energii powoduje, że nie może Pani choćby przyrządzić ciepłego posiłku, czy też nawet podgrzać wody w celu zapewnienia należytych warunków sanitarnych czy higienicznych.

Instalacja licznika przedpłatowego na prośbę lokatora

Stosownie do art. 6a ust. 1 Prawa energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, jeżeli odbiorca:

 

  1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
  2. nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło;
  3. użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

Jak z powyższego przepisu wynika, zakład energetyczny może zainstalować licznik przedpłatowy w sytuacji, jeżeli odbiorca nie ma tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

 

Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że, mimo wcześniejszych oporów dostawców mediów, w kilku przypadkach udało się doprowadzić do podłączenia osób znajdujących się w podobnej do Pani sytuacji do sieci energetycznej. W takich sprawach najważniejsza jest dobra wola dostawcy energii.

 

Jeżeli dostawcy odmówią, można spróbować zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu sporu z dostawcami.

 

Należy się zastanowić również, czy ma Pani jakieś możliwości zobowiązania właściciela lokalu do umożliwienia Pani korzystania z energii elektrycznej i gazu.

Przepisy o ochronie posiadania

Nie posiada Pani tytułu prawnego do lokalu. Jednak jest Pani posiadaczem lokalu mieszkalnego. Stosownie do art. 342 Kodeksu cywilnego nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.

 

Jak z powyższego wynika, posiadanie lokalu mieszkalnego podlega ochronie prawa, nawet jeżeli władanie lokalem mieszkalnym nie opiera się na żadnym tytule prawnym.

 

Zgodnie z art. 3431 Kodeksu cywilnego, do ochrony władania lokalem stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie posiadania.

 

Według art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego, przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Czy pozbawienie dostawy energii do lokalu może być uznane za naruszenie posiadania?

Pozbawienie Pani jako osoby, która włada lokalem, dostawy energii może być uznane za naruszenie Pani posiadania.

 

Mogłaby Pani wystąpić do sądu z pozwem o przywrócenie naruszonego posiadania. Jak już wspomniałem powyżej, posiadanie podlega ochronie nawet jeżeli jest posiadaniem w złej wierze.

 

W pozwie mogłaby Pani żądać, aby właściciel przywrócił stan poprzedni (doprowadził do takiej sytuacji, aby mogła Pani korzystać z energii elektrycznej i gazu) i zaniechał naruszeń w przyszłości.

 

Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego, który Pani zajmuje.

Opłata od pozwu o ochronę naruszonego posiadania

Opłata od pozwu o ochronę naruszonego posiadania jest stała i wynosi 200 zł.

 

Należy pamiętać, iż roszczenie o ochronę posiadania wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia. Jeżeli więc od chwili pozbawienia Pani energii elektrycznej i gazu minął już ponad rok, to Pani roszczenie już wygasło i w przypadku złożenia pozwu do sądu zostanie on oddalony.

 

Co do Pani pytania o znaczenie faktu, iż jest Pani zameldowana w mieszkaniu od 46 lat, informuję, że zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego, służy ewidencji ludności, a z faktu zameldowania w danym lokalu nie można rościć sobie prawa do lokalu, w którym się przebywa. Zameldowanie nie jest tytułem prawnym do lokalu.

 

Zameldowanie poświadcza wyłącznie fakt, iż dana osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.

 

Potwierdza to wprost art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993), zgodnie z którym, zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

 

To, że jest Pani zameldowana, może pomóc Pani w ubieganiu się o podłączenie mediów, ale, jak już wskazałem, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawarcia umowy tylko z osobą, która posiada tytuł prawny do lokalu. Fakt zameldowania w lokalu poświadcza to, że przebywa Pani w tym lokalu i jest jego posiadaczką. Posiadanie również nie jest prawem, a stanem faktycznym.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą to informuję, że świadczymy również usługi w zakresie przygotowania pism (np. pozwów o ochronę naruszonego posiadania czy pisma do dostawców mediów), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 0 =

31.05.2011

Autor artykułu w pewnym sensie myli dwa pojęcia: przyłączenie do sieci i usługę dystrybucji (sprzedaży) energii elektrycznej. Tytuł prawny jest potrzebny, zgodnie, z art.7 ustawy prawo energetyczne, do przyłączenia do sieci, ale nie do usługi dystrybucji. Jeśli przyłączenie do sieci miało miejsce wcześniej, do zawarcia umowy dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej nie jest wymagany tytuł prawny.

Patryk

»Podobne materiały

Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?

Umowa na czas określony z pracownikiem zawarta była do końca 2015 r. Została wypowiedziana 6 stycznia z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracownik od 8 do 22 stycznia był na zwolnieniu lekarskim. Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?

 

Zajście w ciążę krótko po rozwodzie

Równo 4 miesiące temu miała miejsce rozprawa rozwodowa – bez orzekania o winie. Ponad miesiąc później zaszłam w ciążę z nowym partnerem. Termin porodu wyznaczono na 294. dzień po rozwodzie. Dowiedziałam się, że skoro nie minie 300 dni od rozwodu, to mój były mąż będzie w świetle prawa ojcem dz

 

Sprzedaż nieruchomości a dwóch właścicieli

Jestem właścicielem 1/3 nieruchomości (działka i dom). Czy osoba, która posiada pozostałe 2/3 nieruchomości, może sprzedać swoją część? Czy może to zrobić bez mojej zgody i akceptacji ceny?

 

Reklamowanie płytek ceramicznych

Pod koniec 2013 r. zakupiłam płytki ceramiczne. Obecnie zgłosiłam sprzedawcy reklamację wynikającą z tytułu niezgodności z umową – wady powstały podczas użytkowania. Nie otrzymałam przy zakupie karty gwarancyjnej, później dowiedziałam się, że w tym przypadku okres gwarancji wynosi rok. Czego m

 

Kolizja drogowa a brak prawa jazdy

Jadąc ostatnio samochodem, wpadłem w poślizg i uderzyłem w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy. Policja w trakcie oględzin wykryła, że nie posiadam prawa jazdy, za co otrzymałem mandat kredytowy w wysokości 500 zł + 300 zł za spowodowanie kolizji. Stwierdzono, że podczas prowadzenia auta

 

Grzywna za przestępstwo skarbowe i wpis do KRK

W 2015 roku w lutym otrzymałem grzywnę za przestępstwo skarbowe i wpis do KRK. Od razu grzywnę uiściłem w całości. Minęło już od wpłaty prawie 2 lata, czyli powinienem być czysty. Dzisiaj byłem w sądzie okręgowym o wystawienie zaświadczenia o niekaralności i powiedziano mi, że odpowiedź przyjdzie li

 

Przywrócenie renty i rezygnacja z pracy

Byłam zatrudniona w jednym przedsiębiorstwie przez 36 lat. Przez 9 lat byłam również uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po odebraniu mi uprawnień rentowych odwołałam się do sądu pracy, który po dwóch latach rozpatrywania przywrócił mi prawo do renty. W miesiącu, w który otrzymałam d

 

Przegrana sprawa z ZUS i zapłata grzywny

Miałem sprawę z ZUS-em, dotyczyła pobranej w latach wcześniejszych renty rodzinnej. ZUS uważa, że pobrałem świadczenia bezzasadnie, ponieważ nie byłem osobą uczącą się. Nie stawiłem się na rozprawie i sprawę przegrałem, bo nie dotarł do mnie pocztą wyrok sądu. Później przeczytałem w nim, że w wyniku

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »