Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.07.2016

Mój konkubent miał dostać mandat za picie piwa na przystanku, ale po sprawdzeniu go w rejestrze został zatrzymany przez policję i przewieziony do aresztu. Wszystko dlatego, że miał wyroki w zawieszeniu, więc jeden (4 miesiące) odwiesili od razu, a drugi (12 miesięcy) już w zakładzie karnym. Mój partner napisał wniosek o dozór elektroniczny, ale podobno to obowiązuje do 12 miesięcy, więc nie uzyskał zgody sądu. Czy jest jakaś inna możliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, Pani konkubent został osadzony w areszcie z uwagi na konieczność odbycia 2 wyroków, tj. kary pozbawienia wolności w wymiarze 4 miesięcy i 12 miesięcy. Wniosek o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został odrzucony z uwagi na niespełnienie warunków formalnych.

 

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (zwanej dalej „ustawą”).

 

Istotny w sprawie Pani partnera jest przepis art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.; dalej „K.k.”).

 

Wyraźnie zatem podkreślić należy, iż wymiar orzeczonej kary jest pierwszym, a jednocześnie podstawowym warunkiem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie elektronicznym. W sytuacji kiedy wobec skazanego orzeczono kilka wyroków, ich łączny wymiar nie może przekraczać jednego roku.

 

Co istotne, ustawodawca wskazuje wprost, iż nie chodzi o okres kary pozbawienia wolności pozostały do wykonania, lecz o wymiar kary pozbawienia wolności orzeczonej przez sąd.

 

W chwili obecnej z uwagi na fakt, iż kara pozbawienia wolności łącznie przekracza okres jednego roku, tj. 4 miesiące – I wyrok, 12 miesięcy – II wyrok, nie może być mowy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, albowiem jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, w tego rodzaju przypadkach suma kilku kar podlegających wykonaniu nie może przekraczać jednego roku.

 

Z uwagi na to Pani konkubent nie spełnia warunków formalnych do ubiegania się o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie elektronicznym.

 

W mojej ocenie zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 K.k.w (choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie tej kary) do czasu ustania przeszkody. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy. Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy.

 

„Za ciężką chorobę uznaje się także stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda, nawet ciężka, choroba, będzie stanowić podstawę obligatoryjnego odroczenia wykonania kary na czas nieokreślony (na czas trwania przeszkody), ale tylko taka, która powoduje zagrożenie życia lub poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i której nie można skutecznie leczyć w warunkach zakładu karnego. Zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny oznaczają taką sytuację, gdy osadzenie skazanego spowodowałoby oczywiste, czy wręcz rażące i niesprawiedliwe pogorszenie jego sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, osobistej – podobnie w odniesieniu do jego rodziny, które mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na ich szkodę (np. choroba lub inwalidztwo skazanego lub członka rodziny, niezbędna pomoc w utrzymaniu gospodarstwa, zapewnienie utrzymania, potrzeba ukończenia szkoły, różne zdarzenia losowe).”*

 

Niestety, ale na dzień dzisiejszy Pani partner może skorzystać tylko z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

 

 

 

 

* Samborski Edward, Pisma procesowe w sprawach karnych. Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), ss. 440

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus jeden =

»Podobne materiały

Czy żona ma prawo do nieruchomości męża nabytych z majątku osobistego

Pobraliśmy się 30 lat temu, zaraz po ślubie mąż nabył dom z jego majątku osobistego. Następnie w 1991 r. nabył nieruchomość gruntową – także z majątku osobistego. Jakie mam prawo do majątku teraz i po śmierci męża?

 

Przerwa w wykonywaniu kary ze względu na depresję

Mama dostała wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności za wypadek samochodowy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. Jest w kiepskim stanie psychicznym ze zdiagnozowaną depresją. Chciałem zapytać, jakie są szanse na warunkowe zwolnienie, przerwę w karze (i na czym ona polega), zakład otwarty (mama prowadz

 

Oczekiwanie na decyzję sądu

Mój mąż otrzymał termin zgłoszenia się do zakładu Karnego celem odbycia 2 lat pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu. 3 tygodnie temu napisał do sądu prośbę o odroczenie kary na pół roku ze względu na mój stan zdrowia (jestem żoną – osobą niepełnosprawną). Do tej pory nie otrzymaliśmy odpow

 

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy obowiązuje za granicą?

Interesuje mnie zagadnienie praktycznego obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów za granicą. Czyli – czy informacja o utracie prawa jazdy w Polsce jest przesyłana do innych krajów? Czy kraje te (wszystkie albo jakieś konkretne) respektują zakaz wydany w innym kraju? Czy „zagubione&rdqu

 

Szansa na odroczenie wykonania kary

Miałem sprawę w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Wnioskowałem o odstąpienie od wykonania tej kary, ze względu na to że jestem jedynym żywicielem rodziny, mam na utrzymaniu niepracującą żonę i przewlekle chorego syna. Ponadto spłacam zadłużenie u komo

 

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Mój chłopak przebywa w więzieniu w Polsce. Wcześniej pracował i mieszkał w Londynie, tam został zatrzymany za jazdę nie swoim autem. Na nasz londyński adres zamieszkania przychodzą mandaty do zapłacenia, tutejszy sąd może je anulować, ale potrzebuję zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolnośc

 

Wysyłka maili z informacją handlową do urzędów

Jesteśmy firmą świadczącą usługi ogrodnicze (wycinka, karczowanie i frezowanie pni korzeni drzew). Chcielibyśmy nawiązać współpracę z urzędami miast, gmin, zarządami dróg powiatowych. Czy wysyłanie emaila z informacją handlową na adres ogólny urzędu z krótką charakterystyką firmy i zachęceniem do ws

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »