Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana lokali mieszkalnych a zasiłek stały

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 24.01.2017

Czy osoba będąca na świadczeniach socjalnych (zasiłek stały) może dokonać zamiany lokalu bez utraty świadczeń? Otóż zamieszkujemy w domku jednorodzinnym, który mamy na współwłasność z wujkiem. Chodzi właśnie o niego, gdyż to on otrzymuje zasiłek z MOPS. Chcielibyśmy kupić mu domek za miastem w zamian za przepisanie własności na nas, czy wówczas wujek straci prawo do zasiłku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej „ustawa”) zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

 

Dla uzyskania zasiłku – obok wymogu niezdolności do pracy – konieczne jest także wypełnienie kryterium dochodowego. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91), przysługuje bowiem osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 604 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”.

 

Gdyby Pani wujek uzyskał z tytułu zamiany mieszkań jakikolwiek dochód, dochód ten musiałby być uwzględniony przy ocenie spełnienia tego kryterium.

 

Za „dochód” uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

„1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób” [art. 8 ust. 3 ustawy].

 

Do dochodu nie wlicza się (art. 8 ust. 4):

 

„1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753)”.

 

Przyjmuje się, że powyższy katalog jest zamknięty. Gdyby zatem wujek skorzystał na zamianie w ten sposób, że jakiekolwiek kwoty zostałyby mu wpłacone albo też jakikolwiek dług w jego imieniu zostałby wpłacony, kwoty te wliczałyby się do jego dochodu.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 11:

 

„11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód”.

 

Jeśliby wujek by nie skorzystał na zamianie w tym znaczeniu, że zamiana dotyczyłaby świadczeń ekwiwalentnych (równoważnych), tj. wujkowi zostałby zakupiony domek takiej samej wartości jak jego udział we współwłasności, operacja ta nie wpłynęłaby na otrzymywanie świadczeń.

 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dn. 19 września 2006 II SA/Łd 301/06 (z uzasadnienia):

 

„Owszem można byłoby zgodzić się, iż w następstwie dokonanej zamiany mieszkań jedna ze stron uzyskuje dochód, ale to musiałoby wynikać z ustalenia nieekwiwalentności tego co strony wzajemnie świadczyły w wykonaniu umowy zamiany”.

 

Jeśliby został wujkowi zakupiony domek o wartości niższej niż jego aktualny udział w nieruchomości, można by rozważać utratę świadczeń na podstawie art. 11 i 12 ustawy, bowiem nie wykorzystał on możliwości, które posiada – żądania dopłaty do wysokości wartości jego udziału:

 

Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. (…)

Art. 12. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.”

 

Jeśliby natomiast wujkowi zostałby kupiony domek o wyższej wartości, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych nie spowoduje to także po jego stronie powstania dochodu, będzie to bowiem tzw. świadczenie w naturze, o którym mowa w cytowanych wcześniej wyłączeniach z art. 8 ust. 4. Zgodnie z komentarzem do art. 8 ustawy o pomocy społecznej I. Sierpowskiej:

 

„W orzecznictwie za świadczenie w naturze została uznana darowizna mieszkania. Sąd nie uznał takiej darowizny za dochód, ale za swoistego rodzaju świadczenie w naturze, z którego obdarowany czerpie korzyść w postaci uzyskania własnego lokalu zaspokajającego jego potrzeby mieszkaniowe. Darowizna mieszkania nie wprowadza u obdarowanego żadnych zmian w faktycznych dochodach czy ich braku. Nie stanowi ona bowiem źródła jego utrzymania. Za taką interpretacją przepisu art. 8 ust. 3, zdaniem sądu, przemawia również orzecznictwo sądów administracyjnych (wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 listopada 2009 r., II SA/Łd 575/09, LEX nr 531608; wyroki NSA: z dnia 5 lipca 2007 r., I OSK 1549/06, LEX nr 372580; z dnia 8 grudnia 2006 r., I OSK 700/06, LEX nr 320923).”

 

Podsumowując, jeśli domek będzie równej lub wyższej wartości niż udział wujka w nieruchomości, zamiana nie wpłynie na otrzymywanie świadczeń. Jeśli byłby wartości mniejszej, ośrodek pomocy społecznej (w zależności od sposobu swojego działania) mógłby powołać się na art. 11 i 12 ustawy i odmówić świadczeń.

 

Dla jasności interpretacji planowanych operacji właściwe będzie zastosowanie formy zamiany, aby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie np. najpierw wujek daruje swój udział Państwu, a następnie zostanie dla niego zakupiony domek (wtedy to pierwsze zdarzenie mogłoby mieć wpływ na odpowiedzialność). Czyli to Państwo nabędą domek, a następnie umową zamiany udział zostanie zamieniony z własnością domku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 5 =

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.  

Czy będę zmuszona płacić za DPS ojca?

Ojciec ma emeryturę 1700 zł, oszczędności 50 000 zł i mieszkanie. Czy opieka społeczna złoży wniosek do sądu o dopłatę do DPS, jeżeli nie wystarczy pieniędzy? Nie mam rodzeństwa, mam na utrzymaniu jedno dziecko, a zarabiamy razem z mężem ok. 2800 zł brutto. Ojciec jest agresywn

Opłaty za utrzymanie mamy w domu pomocy społecznej

Moje pytanie dotyczy obowiązków prawnych wobec rodziców osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Już od 30 lat jestem obywatelką szwedzką i mieszkam w Szwecji. Problem dotyczy opłaty do pełnego kosztu utrzymania mojej mamy w domu pomocy społecznej w Polsce. Otrzymałam pismo z MOPR w
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »