.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamiana i zatrzymanie mieszkania komunalnego matki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.02.2022 • Zaktualizowane: 23.02.2022

Zależy mi na zamianie i zatrzymaniu mieszkania komunalnego, w którym głównym lokatorem jest moja mama (88 lat). Zamieszkuje tam od roku 1951 i ja się tam wychowałam. Obecnie od ok. 15 lat zameldowana jest tam moja córka. Mieszkanie znajduje się w domu, gdzie zamieszkują w sumie cztery rodziny. Nie ma możliwości wykupienia (kilkakrotnie podejmowaliśmy próby). Docelowo zależy mi na zamianie tego mieszkania z powodu nieporozumień z sąsiadką. Ona ma „znajomości” w administracji, w związku z tym spodziewam się trudności z ich strony w załatwieniu zamiany mieszkania komunalnego. Ja jestem zamężna i mieszkam z mężem w domu, który jest jego własnością.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamiana i zatrzymanie mieszkania komunalnego matki

Zamiana mieszkania komunalnego

Sprawę zamiany mieszkania regulują art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

 

Stosownie do pierwszego z powołanych wyżej przepisów – do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Z kolei zgodnie z przywołanym z art. 21 ust. 1 pkt 1 „rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

 

Zgodnie z ust. 2 art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminny powinien być opracowany przez radę gminy na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować – w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

 

Reasumując – zmiana najemcy lub zmiana mieszkania na inne możliwa jest tylko za zgodą gminy i to tam należy się udać z wnioskiem.

Wejście w najem mieszkania komunalnego

W najem może Pani wstąpić po śmierci mamy, o ile wykaże Pani, że zamieszkiwała z mamą z dniu jej śmierci na stałe w jej mieszkaniu.

 

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Z kolei według przepisu § 2 omawianego artykułu osoby wymienione w przepisie § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Wstąpienie osób uprawnionych w stosunek najmu następuje z mocy prawa, bez konieczności zawierania nowej umowy najmu między sukcesorem a wynajmującym i niezależnie od tego, czy źródłem najmu była umowa najmu czy decyzja administracyjna o przydziale (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1978 roku, sygn. akt III CZP 52/78). Oznacza to, że w związku z wstąpieniem osób wymienionych w art. 691 § 1 stosunek prawny najmu nie wygasa (argumentum a contrario z art. 691 § 3), ale „przekształca się” podmiotowo po stronie najemcy. Między osobą (osobami), która (które) wstąpiła (wstąpiły) w stosunek najmu, a wynajmującym z mocy prawa istnieje stosunek prawny o takiej samej treści jak stosunek, który łączył wynajmującego z dotychczasowym najemcą [zob. też M. Nazar, Nabycie prawa najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, pod red. M. Bączyka, J. A. Piszczka, E. Radomskiej, M. Wilke, Toruń 1997, s. 161–180.).

 

Wskazane przepisy warunkują więc wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy od tego, aby osoba, która ma wstąpić w stosunek najmu:

 

  • należała do kręgu osób szczegółowo wymienionych w przepisie art. 691 § 1,
  • stale zamieszkiwały z najemcą w wynajmowanym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Do skutecznego wejścia w stosunek najmu po zmarłym najemcy konieczne jest zatem kumulatywne spełnienie przesłanek z § 1 i § 2 art. 691.

Nowy najemca mieszkania

Niestety posiadanie przez Panią (jeśli tak jednak jest) prawa do innego mieszkania jest powodem do wypowiedzenia najmu przez gminę.

 

Najlepiej więc byłoby albo ustanowić Pani córkę – wnuczkę współnajemcą z babcią albo wyłącznym najemcą lokalu zamiast babci. W zasadzie tylko tak możecie zatrzymać prawo do mieszkania

 

Tu nie ma podstaw do przygotowywania jakichkolwiek pism, bo po prostu należy udać się do gminy i wnioskować o dopisanie wnuczki do najmu mieszkania, ale nie tylko zgody na zamieszkania, ale zmiany umowy najmu – na współnajem albo wyłączne przepisanie najmu na wnuczkę babci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl