.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zameldowanie na pobyt stały czy czasowy?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 03.07.2013

Mój dobry znajomy mieszkający na stałe za granicą poprosił mnie o zameldowanie go u mnie w mieszkaniu. Potrzebne jest mu to do wpisu w dowodzie osobistym. Znajomy dopełnił już większości formalności, potrzebny jest już tylko mój podpis. Nie chcę urazić znajomego, ale wiem, że później są problemy z ewentualnym wymeldowaniem takiej osoby. Czy wyjściem z tej sytuacji jest zameldowanie na pobyt czasowy zamiast na pobyt stały?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że opisywana przez Panią sytuacja jest wyjątkowo delikatna i jednocześnie dość kłopotliwa dla Pani, zwłaszcza w sytuacji gdy znajomy załatwił już de facto wszystkie wymogi formalne w urzędzie. Ma pani rację, twierdząc, że „pozbycie się” osoby zameldowanej na pobyt stały jest bardzo utrudnione i często postępowanie może trwać wiele miesięcy.

 

Najlepszą formą zabezpieczenia Pani interesów w tej sytuacji będzie wyrażenie zgody nie na pobyt stały, a jedynie na zameldowanie znajomego na pobyt czasowy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (art. 7 ust. 1 ustawy). Zgodnie z wymogami art. 12 ust. 1 tej ustawy zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w sposób określony w art. 11 w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania. Zameldowania takiego dokonuje osoba podlegająca meldunkowi (tj. znajomy), za uprzednią zgodą właściciela lokalu. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (art. 9 ust. 2a wspomnianej ustawy). W sytuacji, gdyby miało dojść do przedłużenia okresu tymczasowego zameldowania poza okres wskazywany we wniosku, osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.

 

Ustawa o ewidencji ludności przewiduje także możliwość wymeldowania lokatora z pobytu stałego lub też okresowego. W pierwszej kolejności do dopełnienia obowiązku wymeldowania zgodnie z art. 15 jest osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wymeldowanie się przez taką osobę winno nastąpić najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Możliwe jest także dokonanie wymeldowania przez właściciela lokalu na podstawie art. 15 ust. 2, mówiącego, że: „organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”. Rezygnacja z przebywania w określonym lokalu może nastąpić w sposób wyraźny – poprzez złożenie stosownego oświadczenia, ale także w sposób dorozumiany – poprzez zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wyraża wolę danej osoby skoncentrowania swojej aktywności życiowej w innym miejscu. W tym celu będzie Pani musiała zgodnie z aktualną linią orzeczniczą wykazać, że Pani znajomy dobrowolnie zrezygnował z zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu, zerwał wszelkie z nim więzi i koncentruje swe centrum życiowe w innym lokalu, gdzie założył nowy ośrodek swoich osobistych i majątkowych interesów. Opłata od wniosku o wydanie decyzji o tzw. administracyjnym wymeldowaniu znajomego wynosi 10 zł.

 

Proszę pamiętać, że zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

 

O wydanie dowodu osobistego ubiegać może się jedynie obywatel polski. Obowiązkiem posiadania dowodu osobistego obarczeni są zaś tylko obywatele polscy, zamieszkali w Rzeczypospolitej Polskiej. W dowodzie osobistym zamieszcza się obowiązkowo następujące dane:

 

  1. nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
  2. imiona rodziców;
  3. datę i miejsce urodzenia;
  4. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku – zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;
  5. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
  6. numer PESEL;
  7. nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania, termin ważności;
  8. serię i numer dowodu osobistego.

 

Oznacza to, że w sytuacji, gdy Pani znajomy jest obywatelem polskim zamieszkującym na stałe poza granicami kraju, może ubiegać się on o wydanie dowodu osobistego. Zgodnie z zapisem art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy do uzyskania dowodu osobistego nie jest wymagane posiadanie przez niego zameldowania w kraju. W takim przypadku znajomy wniosek o wydanie dowodu osobistego winien kierować do Urzędu Miasta st. Warszawa – Śródmieście. W związku z powyższym posiadanie zameldowania na terytorium kraju nie jest wymogiem koniecznym do uzyskania dowodu osobistego.

 

Art. 40 ust. 1 ustawy nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek wymienienia dokumentu w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym. Proponuję, by tę okoliczność w połączeniu z cytowanym powyżej art. 37 ust. 1 pkt 4 wykorzystała Pani w celu odmówienia zameldowania przyjaciela. Może pani argumentować, że zaoszczędzi mu to zachodu i kosztów, tym bardziej że meldunek nie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dowód ani jego otrzymania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton