.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie spółki przez obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu czasowego

Obywatel Ukrainy posiadający kartę pobytu czasowego w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy (2018 roku) uzyskanej na pracę w firmie budowlanej w Warszawie chce założyć spółkę z o.o. we Wrocławiu oraz pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Proszę o poradę w zakresie przedstawienia procedur postępowania i obowiązków z tym związanych, w tym uzyskania ewentualnych zezwoleń na pracę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie spółki przez obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu czasowego

Fot. Fotolia

Celem założenie spółki z o.o. konieczne jest zawarcie umowy spółki( akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej). Zarówno umowa spółki jak i akt założycielski powinny być zawarte przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego i wynosi 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł. W wypadku, gdy cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim przy sporządzeniu umowy, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego, który będzie gwarantem właściwego przekładu odczytywanych oświadczeń woli. Do czynności sporządzenia aktu należy stawić się z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwa pochodzenia cudzoziemca (paszport). Notariusz sporządza umowę spółki zgodnie z prawem i wolą stron, a jej treść zostaje odczytana w obecności tłumacza przysięgłego, a na końcu podpisana.

 

Istotne elementy umowy spółki określa Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) i należą do nich:

 

 1. Firma i siedziba spółki. Firma może być dowolnie dobrana z zastrzeżeniem, że musi zawierać dodatkowe oznaczenie: z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki będzie z kolei miejsce, w którym działalność gospodarcza ma być wykonywana.
 2. Przedmiot Działalności Przedmiot działalności powinien być określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności gospodarczej, która wynika z rozporządzenia rady ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednej kategorii działalności.
 3. Wysokość kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego powinna wynosić 5000 zł.
 4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział? Polskie przepisy przewidują możliwość określenia, czy udziały wspólników w kapitale zakładowym mają być równe, czy nierówne. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to powinny one być równie i niepodzielne. Jeżeli zaś wspólnicy zdecydują się na udziały o nierównej wartości, to każdemu z nich przypadać będzie jeden udział określony w odpowiednim ułamkowym stosunku do kapitału zakładowego. Należy jednak pamiętać, że minimalna wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Decyzja o tym, który system zastosować, należy do założycieli spółki.
 5. Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, Liczba i wartość nominalna udziałów należy tak określić, by obejmowały cały kapitał zakładowy. To czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział zależeć będzie od sytuacji opisanej w poprzednim punkcie.
 6. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Strony mogą zadecydować, czy umowa spółki jest zawierana na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Jeżeli strony nie określą czasu, na jaki zawarta jest umowa spółki, przyjmuje się, że zamiarem strony jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas oznaczony powinno wynikać z umowy.
 7. Oznaczenie wkładów niepieniężnych. Wkładami do spółki mogą być również rzeczy ruchome, nieruchome i zbywalne prawa majątkowe. Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów spowoduję wydanie postanowienia o odmowie rejestracji spółki, zaś niezachowanie formy aktu notarialnego będzie skutkowało nieważnością umowy spółki, a tym samym odmową wpisu do rejestru.

 

Ostatnim etapem tworzenia spółki z o.o. jest zgłoszenie spółki do sądu prowadzącego krajowy rejestr sądowy. Sądem tym będzie sąd gospodarczy, właściwy ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców, dokonuje zarząd lub osoba upoważniona do działania w imieniu zarządu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Zgłoszenia powinno zawierać:

 

 • firmę, siedzibę i adres spółki (formularz: KRS W3),
 • przedmiot działalności spółki (formularz: KRS WM),
 • wysokość kapitału zakładowego (formularz: KRS W3),
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (formularz: KRS W3),
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki (formularz: KRS WK),
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli była ustanowiona (formularz: KRS ZK),
 • określenie wkładów niepieniężnych, jeżeli wspólnicy wnoszą takie wkłady (formularz: KRS W3),
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (formularz: KRS W3),
 • wskazanie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki (formularz: KRS W3).

 

W przypadku spółki jednoosobowej, zgłoszenie powinno zawierać dane i adres jedynego wspólnika oraz wzmiankę o tym, że jest jedynym wspólnikiem. Do zgłoszenia należy ponadto załączyć:

 

 1. umowę spółki,
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione,
 3. dowód ustanowienia organów spółki (uchwała wspólników, chyba że organy zostały ustanowione w umowie spółki); dokument ten powinien zawierać skład osobowy powołanych organów,
 4. listę wspólników, ze wskazaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich; lista ta powinna być podpisana przez każdego członka zarządu (formularz: KRS WE).

 

Uzyskiwanie zezwoleń jest jednak obecnie wyjątkiem od zasady, że cudzoziemiec może swobodnie podejmować pracę w Polsce. Zasada ta obejmuje m.in. wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw EOG nienależących do UE. Dotyczy również cudzoziemców m.in. posiadających zezwolenie na osiedlenie się czy zgodę na pobyt tolerowany (art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). Przepisy przewidują również szereg zwolnień z konieczności posiadania zezwolenia na pracę (art. 87 ust 2 pkt 1–9 ustawy o promocji zatrudnienia; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę – Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919).

 

Warunki wydania zezwolenia określa art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Wynika z niego, że zezwolenie wydaje się, gdy podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:

 

 1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
 2. wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Zezwolenie wydawane jest przez właściwego wojewodę na wniosek spółki, tj. podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie spółka.

 

W razie potrzeby świadczymy usługi pełnej reprezentacji przy rejestracji spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl