Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki przez obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu czasowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.06.2017

Obywatel Ukrainy posiadający kartę pobytu czasowego w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy (2018 roku) uzyskanej na pracę w firmie budowlanej w Warszawie chce założyć spółkę z o.o. we Wrocławiu oraz pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Proszę o poradę w zakresie przedstawienia procedur postępowania i obowiązków z tym związanych, w tym uzyskania ewentualnych zezwoleń na pracę.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Celem założenie spółki z o.o. konieczne jest zawarcie umowy spółki( akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej). Zarówno umowa spółki jak i akt założycielski powinny być zawarte przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego i wynosi 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł. W wypadku, gdy cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim przy sporządzeniu umowy, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego, który będzie gwarantem właściwego przekładu odczytywanych oświadczeń woli. Do czynności sporządzenia aktu należy stawić się z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwa pochodzenia cudzoziemca (paszport). Notariusz sporządza umowę spółki zgodnie z prawem i wolą stron, a jej treść zostaje odczytana w obecności tłumacza przysięgłego, a na końcu podpisana.

 

Istotne elementy umowy spółki określa Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) i należą do nich:

 

 1. Firma i siedziba spółki. Firma może być dowolnie dobrana z zastrzeżeniem, że musi zawierać dodatkowe oznaczenie: z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki będzie z kolei miejsce, w którym działalność gospodarcza ma być wykonywana.
 2. Przedmiot Działalności Przedmiot działalności powinien być określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności gospodarczej, która wynika z rozporządzenia rady ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednej kategorii działalności.
 3. Wysokość kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego powinna wynosić 5000 zł.
 4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział? Polskie przepisy przewidują możliwość określenia, czy udziały wspólników w kapitale zakładowym mają być równe, czy nierówne. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to powinny one być równie i niepodzielne. Jeżeli zaś wspólnicy zdecydują się na udziały o nierównej wartości, to każdemu z nich przypadać będzie jeden udział określony w odpowiednim ułamkowym stosunku do kapitału zakładowego. Należy jednak pamiętać, że minimalna wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Decyzja o tym, który system zastosować, należy do założycieli spółki.
 5. Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, Liczba i wartość nominalna udziałów należy tak określić, by obejmowały cały kapitał zakładowy. To czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział zależeć będzie od sytuacji opisanej w poprzednim punkcie.
 6. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Strony mogą zadecydować, czy umowa spółki jest zawierana na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Jeżeli strony nie określą czasu, na jaki zawarta jest umowa spółki, przyjmuje się, że zamiarem strony jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas oznaczony powinno wynikać z umowy.
 7. Oznaczenie wkładów niepieniężnych. Wkładami do spółki mogą być również rzeczy ruchome, nieruchome i zbywalne prawa majątkowe. Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów spowoduję wydanie postanowienia o odmowie rejestracji spółki, zaś niezachowanie formy aktu notarialnego będzie skutkowało nieważnością umowy spółki, a tym samym odmową wpisu do rejestru.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Założenie spółki przez obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu czasowego

Ostatnim etapem tworzenia spółki z o.o. jest zgłoszenie spółki do sądu prowadzącego krajowy rejestr sądowy. Sądem tym będzie sąd gospodarczy, właściwy ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców, dokonuje zarząd lub osoba upoważniona do działania w imieniu zarządu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Zgłoszenia powinno zawierać:

 

 • firmę, siedzibę i adres spółki (formularz: KRS W3),
 • przedmiot działalności spółki (formularz: KRS WM),
 • wysokość kapitału zakładowego (formularz: KRS W3),
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (formularz: KRS W3),
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki (formularz: KRS WK),
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli była ustanowiona (formularz: KRS ZK),
 • określenie wkładów niepieniężnych, jeżeli wspólnicy wnoszą takie wkłady (formularz: KRS W3),
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (formularz: KRS W3),
 • wskazanie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki (formularz: KRS W3).

 

W przypadku spółki jednoosobowej, zgłoszenie powinno zawierać dane i adres jedynego wspólnika oraz wzmiankę o tym, że jest jedynym wspólnikiem. Do zgłoszenia należy ponadto załączyć:

 

 1. umowę spółki,
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione,
 3. dowód ustanowienia organów spółki (uchwała wspólników, chyba że organy zostały ustanowione w umowie spółki); dokument ten powinien zawierać skład osobowy powołanych organów,
 4. listę wspólników, ze wskazaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich; lista ta powinna być podpisana przez każdego członka zarządu (formularz: KRS WE).

 

Uzyskiwanie zezwoleń jest jednak obecnie wyjątkiem od zasady, że cudzoziemiec może swobodnie podejmować pracę w Polsce. Zasada ta obejmuje m.in. wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw EOG nienależących do UE. Dotyczy również cudzoziemców m.in. posiadających zezwolenie na osiedlenie się czy zgodę na pobyt tolerowany (art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). Przepisy przewidują również szereg zwolnień z konieczności posiadania zezwolenia na pracę (art. 87 ust 2 pkt 1–9 ustawy o promocji zatrudnienia; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę – Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919).

 

Warunki wydania zezwolenia określa art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Wynika z niego, że zezwolenie wydaje się, gdy podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:

 

 1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
 2. wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Zezwolenie wydawane jest przez właściwego wojewodę na wniosek spółki, tj. podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie spółka.

 

W razie potrzeby świadczymy usługi pełnej reprezentacji przy rejestracji spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zakup nieruchomość przez obywatela Rosji

Jestem obywatelem Rosji, ale mam kartę stałego pobytu w RP. Chcę kupić nieruchomość - hotel w stanie deweloperskim, wykończyć go i otworzyć działalność. Jaka jest dla mnie lepsza forma prawna do takich celów – działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy adresem rejestracji

Obcokrajowiec mieszkający w Polsce i prawo autorskie

Obcokrajowiec (moja żona) mieszka w Polsce cały rok, ma kartę pobytu czasowego, nie pracuje, nie ma na to zezwolenia. Żona jednak wykonuje grafiki, ma agenta, który je sprzedaje i płaci żonie kwotę za prawo autorskie. Żona nie ma firmy ani innej działalności. Czy może tak legalnie zarabi

Działalność w Polsce firmy ukraińskiej

Firma z Ukrainy chce rozpocząć działalność na terenie Polski. Jakie kroki powinna podjąć?

Założenie firmy przez Niemca w Polsce

Mój znajomy z Niemiec chce założyć firmę produkującą koszulki w Polsce. Niestety nie jestem pewna, jaką działalność może założyć. Czy jednoosobowa działalność wymaga jakiś dodatkowych zezwoleń, czy rejestracja przez CEIDG jest wystarczająca? Co z certyfikatem rezydencji? Jest ob
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »