.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki jawnej lub komandytowej

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 07.07.2018

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym z synem założyć spółkę jawną lub komandytową. Jakie są konsekwencje podatkowe i VAT? Jaka forma spółki byłaby najkorzystniejsza i jak długo trwa rejestracja takich spółek? Dodam, że syn też prowadzi firmę jako osoba fizyczna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie spółki jawnej lub komandytowej

Fot. Fotolia

Jak rozumiem prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałby Pan wraz z synem, który również prowadzi działalność gospodarczą otworzyć spółkę – spółkę jawną albo spółkę komandytową. Pana pytanie dotyczy, jak wygląda opodatkowanie z punktu widzenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług prowadzenia działalności w ramach jednej z wymienionych spółek. Ponadto, jak długo trwa rejestracja takich spółek i wybór jakiej spółki z punktu widzenia rozliczeń podatkowych będzie dla Pana najkorzystniejszy.

 

1. Informacje ogólne

 

Spółka jawna i spółka komandytowa są w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych spółkami osobowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Poniżej zostanie przedstawiona Panu krótka charakterystyka tych spółek.

 

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki:

– co najmniej jeden wspólnik, określany jako komplementariusz, odpowiada bez ograniczenia, a

– odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika, czyli komandytariusza jest ograniczona.

 

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

 

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Natomiast odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, co oznacza, że za zobowiązania spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem. Przy czym osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie.

 

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

 

Jeśli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

 

Natomiast spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Należy pamiętać, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Przy czym wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

 

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

2. Podatki dochodowe

 

W związku z tym, że spółka jawna i spółka komandytowa są spółkami osobowymi nieposiadającymi osobowości prawnej – z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są traktowane jako odrębni podatnicy, ale przychód uzyskiwany za pośrednictwem tych spółek jest traktowany jako przychód ze wspólnego źródła. Inaczej mówiąc, spółki osobowe w rozumieniu ustawy o PIT są transparentne podatkowo. Wobec czego opodatkowanie następuje na poziomie wspólnika takiej spółki. Zgodnie z art. 8 ustawy PIT przychody oraz koszty ze wspólnego źródła określane są proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki.

 

Przykładowo, jeżeli spółka jawna (Pana i Pana syna) osiągnie przychód w danym roku w kwocie 100 000 zł, a koszty uzyskania przychodów wyniosą 50 000 zł, zaś Pan i Pana syn jako wspólnicy będą mieli 50% prawa do udziału w zysku to Pana rozliczenie będzie wyglądać następująco: przychód i koszty po uwzględnieniu prawa do udziału w zysku wyniosą odpowiednio 50 000 zł i 25 000 zł. Zatem dochód wyniesie 25 000 zł i od tak ustalonego dochodu będzie obliczany należny podatek za dany rok. W konsekwencji dochód ten będzie stanowił dla Pana i Pana syna dochód z działalności gospodarczej i w rozliczeniu rocznym zostanie opodatkowany w takiej formie w jakiej opodatkowuje Pan lub Pana syn dochody z działalności gospodarczej (na zasadach ogólnych lub podatku liniowym lub zryczałtowanym podatku od dochodów ewidencjonowanych).

 

Zwrócić trzeba uwagę, że w przypadku spółki komandytowej dochody z niej uzyskiwane nie będą mogły być opodatkowane na ryczałcie ewidencjonowanym. W takim wypadku, co do zasady, możliwość stosowania tej formy opodatkowania będzie dotyczyć tylko spółki jawnej i opodatkowaniu właściwą stawką ryczałtu będzie podlegał cały przychód.

 

3. Podatek od towarów i usług

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatnika podatku VAT uważa się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy rezultat takiej działalności. Zatem zarówno spółka jawna, jak i spółka komandytowa jest uznawana za podatnika VAT.

 

Natomiast ustawa o VAT w art. 96 ust. 1 stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15 są zobowiązani do złożenia rejestracyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego najpóźniej przez dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Obowiązku takiego nie mają podmioty, które wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, które są wymienione w art. 43 ust. 1 VAT lub podmioty, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT.

 

Do podmiotów wymienionych w art. 113 ust. 1 i 9 VAT zalicza się m.in. podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, u których przewidywana sprzedaż w danym roku nie przekroczy kwoty 200 000 zł, w przypadku, gdy działalność jest rozpoczynana w trakcie roku – kwotę tę ustala się proporcjonalnie do pozostałej części roku.

 

Niemniej jednak ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonują dostaw m.in.: wyrobów jubilerskich, metali szlachetnych, wyrobów akcyzowych z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i energii elektrycznej lub samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, budynków lub terenów budowlanych, nowych środków transportu albo świadczących usługi prawnicze, jubilerskie, doradztwa (z wyjątkiem związanego z rolnictwem) lub nieposiadających siedziby na terytorium kraju.

 

Zatem, co do zasady, jeżeli podatnik nie przewiduje przekroczenia wymienionego progu zwolnienia w roku rozpoczęcia działalności, jak również nie wykonuje czynności ww., powodujących niemożność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego albo wykonuje wyłącznie czynności zwolnione, o których mowa w art. 43 ust. 1 VAT – nie będzie musiał się rejestrować do podatku VAT. W każdym innym przypadku rejestracja spółki jawnej lub komandytowej będzie powodowała obowiązek rejestracji do VAT i co za tym idzie wykonywanie wszelkich obowiązków tą ustawą przewidzianych.

 

4. Rejestracja spółki jawnej lub komandytowej

 

Spółka jawna oraz spółka komandytowa podlegają obowiązkowi rejestracji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Założenia spółki dokonuje się na wniosek na ściśle określonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami formularzy, umowy spółki, wykazem wspólników oraz dowodami uiszczenia opłat za wpis (obecnie opłata ta wynosi 500 zł). Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną. Sądem właściwym do rejestracji jest sąd rejonowy (gospodarczy) właściwy dla siedziby zakładanej spółki. Rejestracja spółki trwa średnio ok. miesiąc.

 

5. Wybór spółki

 

Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzenie działalności w formie spółki jawnej albo komandytowej jest traktowane tak samo – tzn. są one transparentne podatkowo i dochód opodatkowany będzie na poziomie wspólników.

 

Natomiast w kwestii opodatkowania VAT – opodatkowanie czynności wykonywanych przez spółkę, co do zasady, będzie uzależnione od wysokości sprzedaży (próg zwolnienia podmiotowego), jak i przedmiotu działalności. Zatem teoretycznie w obu przypadkach wygląda tak samo.

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej wydaje się być bezpieczniejsze – gdyż odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Natomiast w przypadku spółki jawnej – wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki jawnej. W przypadku spółki komandytowej – występuje struktura spółki, w której komplementariuszem jest sp. z o.o. o kapitale zakładowym w kwocie 5000 zł (komplementariusz odpowiada w pełni za zobowiązania spółki komandytowej), co zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »