Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w ZPCHr

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.01.2010

Firma jest spółką z o.o. utworzoną przez osoby fizyczne i ma od 1997 r. status zakładu pracy chronionej. Zatrudnienych jest ogółem 33 pracowników, z czego 41% stanowią pracownicy niepełnosprawni. Czy spółka jest całkowicie zwolniona z odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy (potrącanych z wynagrodzeń za pracę) od osób fizycznych  dla wszystkich zatrudnionych pracowników, czy tylko dla pracowników niepełnosprawnych? Proszę o podanie podstawy prawnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnośnie posiadania statusu zakładu pracy chronionej kluczowe znaczenie ma art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr14, poz. 92), który stanowi w ust. 1, że „pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

 

  1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
   • o najmniej 40%, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
   • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
   • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
    a także

 

 • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;

 

 1. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej”.

 

Co ważne, do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się (z pewnymi zastrzeżeniami) „także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 

 1. najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;
 2. połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców”.

 

Co do zaliczek na podatek, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) „płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a”.

 

Ustęp 2 przywołanego artykułu w pkt 1 wskazuje, że „płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

 

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:

  – w 10 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  – w 90 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a), przekazują na zasadach określonych w ust. 1”.

 

Według art. 12 ust 1 „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

 

Jak widać, ustawodawca nie dzieli pracowników na pełnosprawnych i niepełnosprawnych i przewiduje jednolity system poboru zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych od wszystkich zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy chronionej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V minus cztery =

»Podobne materiały

Sprzedaż działek deweloperowi

W 2010 r. dostałam od męża darowiznę dwóch działek – 40 i 50 arów. W tym samym roku podpisałam umowę z deweloperem. On podzielił działki na mniejsze nieruchomości, później na nich wybudował domy. W 2012 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż większości gruntu. Obecnie dowiedziałam się,

 

Wspólny zakup domu za pieniądze męża

Trzy lata temu mój mąż dostał w darowiźnie mieszkanie. Obecnie chce je sprzedać, byśmy kupili wspólny dom. Przeznaczymy na to środki za mieszkanie i moje oszczędności. Czy spowoduje to konieczność zapłaty przez męża podatku? Jak możemy tego uniknąć? Dodam, że brany jest pod uwagę tylko wspólny zakup

 

Przekazanie mieszkania w umowie dożywocia po wykupieniu go

Teściowa wykupiła z bonifikatą mieszkanie zakładowe na własność i chce je przekazać wnuczce na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od momentu nabycia. Czy będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy?

 

Skala opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej osoby pracującej na umowę

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę i raz w roku płacę 32% podatek dochodowy. Myślę o założeniu działalności gospodarczej, dlatego chciałbym zapytać: 1. Czy będę mógł wybrać podatek liniowy 19% i opodatkować nim przychody z działalności? 2. Czy też przychody te będą rozliczane w skali

 

Dwa samochody w ramach działalności gospodarczej

Czy prowadzący działalność gospodarczą może mieć dwa samochody w kosztach działalności: amortyzacja + koszty utrzymania i paliwo? Dojeżdżam samochodem do klienta.

 

Rozliczenie zarobków z programów internetowych typu revshare

Mam problem z zakresu prawa podatkowego. Od niespełna roku uczestniczę w programie internetowym typu RevShare, czyli w programie firmy, która dzieli się swoim zyskiem ze sprzedaży towarów – zwraca 14% z zainwestowanych pieniędzy w ciągu miesiąca. Co miesiąc uzyskuję z tego programu około 280 e

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »