.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości podatkowe i inne byłej spółki jawnej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.03.2012

Wypowiedziałam umowę spółki jawnej, wyrokiem sądu aktywa i pasywa przejął były wspólnik z obowiązkiem rozliczenia się ze mną. Minęło już 1,5 roku. Były wspólnik dalej prowadzi działalność, ale się ze mną nie rozliczył. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne w związku z zaległościami wobec ZUS-u i urzędu skarbowego – z okresu mojego wypowiedzenia (nie wiedziałam nic o tych długach). Jak mam postępować, aby zaległości spółki były zaspokajane z majątku spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy oraz po zapoznaniu się z przesłaną przez Panią dokumentacją w pierwszej kolejności wskazać należy, że Pani sprawa jest niezwykle skomplikowana i budząca rozbieżności w praktyce oraz orzecznictwie.

 

Stwierdzić jednakże należy przede wszystkim, iż w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić przeciwko byłemu wspólnikowi na drogę sądową celem realizacji przez niego nałożonego przez sąd obowiązku rozliczenia się z Panią po przejęciu przez niego całego majątku spółki.

 

Podstawę orzeczenia przez sąd na Pani rzecz spłaty Pani udziału w spółce przez byłego wspólnika stanowi przepis art. 66 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65”.

 

Przepis ten jednakże nie daje sam z siebie podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a daje Pani prawo do domagania się zapłaty od byłego wspólnika równowartości Pani udziału zgodnie z postanowieniami przepisu art. 65, określającego zasady ustalenia wartości kapitałowej wspólnika występującego ze spółki.

 

Wobec powyższego powinna Pani w pierwszej kolejności, w oparciu o posiadaną dokumentację lub nawet wcześniej sporządzane operaty i bilanse, oszacować, przynajmniej wstępnie, wartość należnej Pani spłaty i do zapłaty takiej kwoty wezwać pisemnie (listem poleconym) byłego wspólnika pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

 

Następnie, w przypadku uchybienia przez byłego wspólnika wskazanemu przez Panią terminowi do zapłaty, powinna Pani wnieść do sądu pozew o zapłatę przeciwko temu wspólnikowi.

 

Odnośnie zaś kwestii egzekwowanego od Pani obecnie zadłużenia spółki przez urząd skarbowy oraz ZUS, to niestety, jak się wydaje, nie uniknie Pani konieczności uczestniczenia w spłacie tych zobowiązań.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 § 2 Kodeksu „każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 10 § 3 K.s.h. „w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki”.

 

Powyższe powoduje, że mimo wystąpienia przez Panią ze spółki niestety wierzyciele spółki mogą domagać się spłaty jej zobowiązań również od Pani, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 04.09.2009 r., sygn. akt III CZP 52/09, w której stwierdził, że „odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej i to bez ograniczenia całym swoim majątkiem ponoszą także wspólnicy, którzy wystąpili ze spółki”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, w szczególności zaś to, że były wspólnik przejął całość zobowiązań (pasywów) spółki, stwierdzić należy, iż treść posiadanego wyroku legitymuje Panią do domagania się od byłego wspólnika, aby ten zapłacił na Pani rzecz całość kwot, jakie zostały od Pani wyegzekwowane w związku z dokonywanymi spłatami zadłużenia spółki.

 

Na koniec warto także wskazać, że w związku z brakiem przepisów szczególnych, do wyżej opisanych roszczeń zastosowanie znaleźć powinien przepis art. 118 Kodeksu cywilnego odnoszący się do terminów przedawnienia roszczeń: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Pani roszczenie względem byłego wspólnika o rozliczenie się z Panią z tytułu wystąpienia przez Panią ze spółki (jako że ustanawiające jedynie obowiązek tego wspólnika, a nie zasądzające konkretną kwotę), a związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ulegnie przedawnieniu z upływem 3 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. Dlatego też nie powinna Pani dłużej zwlekać z podjęcie konkretnych działań w niniejszej sprawie, aby nie narazić się na utratę uprawnienia do skutecznego dochodzenia wobec byłego wspólnika przysługujących Pani roszczeń.

 

Na marginesie tylko wskazać można również, iż przedmiotowa sprawa jako skomplikowana i w wielu kwestiach niejednoznaczna mogłaby okazać się dla Pani zbyt trudna w osobistym jej prowadzeniu, w szczególności zaś w działaniu przed sądem. Dlatego też zasadne byłoby w tym przedmiocie skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który w sposób profesjonalny mógłby reprezentować Pani interesy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton