Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącanie zaległości alimentacyjnych z pensji

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 24.10.2018

Mam zaległości komornicze w płaceniu alimentów na dwoje dzieci z poprzedniego związku. Obecnie mam nową partnerkę, z którą mam dziecko. Dopiero od niedawna mam pracę. Rozumiem, że zaległości alimentacyjne są potrącane w wysokości 2/3 pensji, ale moja nowa partnerka nie pracuje i moje 1/3 pensji nie będzie wystarczające do egzystencji. Jak prawo rozwiązuje tę kwestię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że ma Pan zaległości komornicze z tytułu alimentów na dwoje dzieci z poprzedniego związku. Obecnie ma Pan nową partnerkę i dziecko z tego związku. Dodaje Pan, że jest Pan zatrudniony od niedawna i ma Pan świadomość, że zaległości alimentacyjne są potrącane w wysokości 2/3 pensji. Wskazuje Pan, że Pana nowa partnerka nie pracuje, a Pana 1/3 pensji nie będzie wystarczające do egzystencji. Wobec powyższego pyta Pan, jak prawo rozwiązuje tę kwestię.

 

Zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.”

 

Generalnie więc najbardziej uprzywilejowana jest egzekucja na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Przez świadczenia alimentacyjne rozumie się nie tylko świadczenia wynikające z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, ale także z rent cywilnych spełniających funkcję alimentacyjną (art. 444 § 2 oraz art. 903 K.c.).

 

Z tego tytułu dokonuje się potrąceń w pierwszej kolejności i w najwyższej wysokości – do 3/5 wynagrodzenia. Nie ma żadnej kwoty wolnej od potrąceń, co oznacza, że nawet z minimalnych wynagrodzeń można potrącać 3/5.

 

Pan ma w zasadzie jedną możliwość działania wobec alimentów na poprzednie dzieci, w związku ze zmianą Pana sytuacji życiowej, a mianowicie powództwo do sądu o zmniejszenie alimentów na dzieci.

 

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Zgodnie z powyższym, tylko zmiana stosunków, która zaistniała po zamknięciu rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku zasądzającego alimenty, uzasadnia żądanie zmiany orzeczenia lub umowy dotyczących obowiązku alimentacyjnego (zob. wyrok SN z 27 lutego 1981 r., III CRN 21/81, OSNCP 1981, nr 11, poz. 217; uchwała SN z 28 lutego 1992 r., III CZP 3/92, Lexis.pl nr 316368).

 

Z pozwem opartym na art. 138 K.r.o. może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy. Bez takiej zmiany stosunków żądanie zmiany rozstrzygnięcia o alimentach nie może być uwzględnione (zob. wyrok SN z 25 maja 1999 r., I CKN 274/99, Lexis.pl nr 1932374).

 

Proszę wziąć pod uwagę, iż zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 1032/00, LEX nr 55514 – sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

 

Nie ukrywam, że Pana zaległości alimentacyjne i postępowanie komornicze nie wpływa na Pana korzyść w ewentualnej sprawie sądowej o obniżenie alimentów, ale wobec zmiany stosunków nie ma Pan, moim zdaniem, innych możliwości, aby mieć więcej środków na utrzymanie także dziecka z drugiego związku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki