.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uregulowanie zaległych składek ZUS i zabezpieczenie majątku

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 18.07.2014

Przez jakiś czas nie odprowadzałam składek na ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Co mogę zrobić, aby uregulować tę sytuację, a przy okazji zabezpieczyć posiadany majątek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorca, w związku z powyższym, obowiązany jest przy zarejestrowaniu swojej działalności gospodarczej dokonać również rejestracji w ZUS, jako płatnik wymienionych powyżej składek, bez względu na to, czy prowadzi on firmę jednoosobowo, czy też zatrudnia w niej pracowników lub współpracowników. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec ZUS, musi liczyć się z płynącymi stąd konsekwencjami.

 

Kwestię zaległości wobec ZUS regulują ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) oraz kilka innych aktów prawnych, które umożliwiły ZUS-owi stosowanie szeregu narzędzi prawnych, mających na celu zmuszenie podatnika do uiszczania obowiązkowych składek.

 

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych tak, jak w przypadku zaległości podatkowych. Jednostka powinna sama naliczyć odsetki, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym składki należało opłacić. Odsetki te naliczane są w wysokości i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. Tak wynika z art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Dotyczy to opłacanych po terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP i FEP). Naliczanie odsetek rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym płatnik miał obowiązek ostatecznie dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS. Kończy się je naliczać w dniu wpłacenia zaległości (łącznie z tym dniem).Odsetki za zwłokę finansowane są w całości z własnych środków przez płatnika składek. Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień wylicza się przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 × 100. Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje zasada, że w przypadku złożenia przez płatnika we własnym zakresie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości długu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% obowiązującej stawki (stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku). Płatnik ma zatem możliwość naliczyć i opłacić obniżone odsetki za zwłokę przy zachowaniu wymienionych powyżej warunków określonych zresztą w art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej. Jeśli płatnik ureguluje składki ubezpieczeniowe niewynikające z korekty dokumentów rozliczeniowych po terminie, nie może zastosować obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Premiowana zatem niższą stawką odsetek za zwłokę jest szybka wpłata zaległości składkowej powstałej w wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych. Cały dług wobec ZUS trzeba bowiem opłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Termin ten oblicza się według zasad wynikających z art. 12 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, przy obliczaniu terminu wpłaty zaległości wynikającej z korekty deklaracji nie uwzględnia się dnia, w którym korekta ta została złożona.

 

Ponadto płatnik, który nie dopełnia obowiązku terminowego opłacania składek, może zostać obciążony karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywny tej nie nakłada ZUS – zakład jedynie występuje z wnioskiem o ukaranie do sądu. ZUS natomiast może takiemu płatnikowi wymierzyć dodatkową opłatę w wysokości do 100% wartości nieopłaconych składek.

 

Jeżeli otrzymała już Pani jakiekolwiek monity ze strony ZUS-u, a mimo to nie opłaciła Pani zaległych składek, to ZUS jest uprawniony do wszczęcia przeciwko Pani postępowania egzekucyjnego. Postępowanie w trybie administracyjnym jest prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS, a w trybie Kodeksu postępowania cywilnego – przez komornika sądowego. ZUS może także wystąpić z wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie albo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości płatnika. Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości są wystawione przez ZUS dokumenty potwierdzające należność składkową i jej wysokość. Jeżeli księga wieczysta nie istnieje, ZUS może wnioskować o jej utworzenie. Zastaw z kolei może być ustanowiony na wszystkich rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych będących własnością bądź współwłasnością dłużnika i jego małżonka.

 

ZUS może również stosować sankcje prawa karnego – w sytuacji, gdyby Pani zatrudniała pracowników, od wynagrodzenia których nie odprowadzała Pani składek. W takim przypadku Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Jakby tego było mało, ZUS może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu składek. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Ostatecznością jest zgłoszenie przez ZUS ogłoszenia upadłości płatnika. W tym przypadku ZUS może wystąpić do sądu upadłościowego o orzeczenie wobec płatnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres od 3 do 10 lat.

 

Należy pamiętać, że płatnik, który ma zaległości w składkach ZUS, nie dostanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, co może mieć wpływ na udzielenie kredytu, udział w przetargach, a także w ubieganiu się o środki unijne.

 

Jeżeli ZUS do tej pory nie upomniał się o składki, być może część z nich uległa już przedawnieniu. Poza tym w stosunku do odsetek może Pani złożyć korektę, spróbować napisać wniosek o umorzenie wskazanych zaległości, stosownie uzasadniając powody nieodprowadzania składek i oczywiście dokumentując ich przyczynę (np. ciężko chora osoba w rodzinie i kosztowne leczenie z tym związane). ZUS rzadko zgadza się na całkowite umorzenie, ale można tez zawrzeć z nim ugodę ratalną (układ ratalny). Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez ZUS bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w ramach udzielonej ulgi. Spłata należności z tytułu składek ma na celu umożliwienie dalsze funkcjonowanie na rynku, z uniknięciem skutków prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Uwzględnienie przez ZUS wniosku o układ ratalny powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane począwszy od dnia następnego po dniu wpływu wniosku w tej sprawie. Natomiast od składek, które rozłożono na raty, ZUS nalicza – do każdej raty – opłatę prolongacyjną, w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Zawarcie układu ratalnego powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

 

Trzeba pamiętać, że oprócz Pani z wnioskiem o układ ratalny może wystąpić również osoba trzecia, na którą przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, a także małżonek odpowiadający – z majątku wspólnego – za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

 

Może Pani również przenieść posiadany majątek np. na dzieci czy inna bliską Pani osobę, ale proszę pamiętać, że w tym przypadku ZUS-owi przysługiwać będzie tzw. skarga pauliańska, czyli uznanie czynności prawnej przeniesienia własności majątku za nieskuteczne wobec ZUS jako wierzyciela z tytułu nieopłaconych składek powstałych przed przeniesieniem własności majątku na osobę trzecią. Będzie to oczywiście dla ZUS pewne utrudnienie, ale nie takie, którego nie dałoby się ominąć. Może Pani jeszcze obecnie przenieść swoją działalność do American International Corporation, aby oszczędzić na wysokich składkach ZUS, ale to już raczej propozycja na przyszłość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl