.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie problemu zalegania ze składkami ZUS

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.04.2009

Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w grudniu 2006 r. Od tamtego czasu nie miałem styczności z ZUS-em (żadnych pism, żadnych składek). Działalność nie prosperowała do teraz praktycznie wcale, jednak nie zawiesiłem jej formalnie. Pracowałem ponadto od lutego 2007 r. Chciałbym ponownie zaangażować się we własną firmę, domyślam się jednak, że zalegam ze składkami dla ZUS i chciałbym rozwiązać ten problem. Jak duża może to być kwota i w jaki, możliwie bezbolesny, sposób nawiązać kontakt z ZUS-em? Dziwi mnie, że nie dostałem dotąd żadnego ponaglenia z ZUS. Czy możliwe, że oni w ogóle nie wiedzą o istnieniu mojej firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu. Może też podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, prowadzących działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (od 1 stycznia 2009 r. – nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy).

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe ustalono w formie stóp procentowych.

 

Stopy procentowe na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynoszą:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenia rentowe: do 30 czerwca 2007 r. – 13% podstawy wymiaru, od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – 10% podstawy wymiaru, a od 1 stycznia 2008 r. – 6% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie wypadkowe: do 31.12.2002 r. – 1,62% podstawy wymiaru, a od 1.01.2003 r. do 31 marca 2006 r. – od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru, od 1 kwietnia 2006 r. – od 0,9% do 3,6% podstawy wymiaru, od 1 kwietnia 2007 r. – od 0,67% do 3,6% podstawy wymiaru.

 

Prócz ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9% podstawy wymiaru. Od stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wynosiła 8,75%.

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna odprowadzać obowiązkową składkę na Fundusz Pracy. Składkę opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie.

 

Jeżeli powinien Pan opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia, nie miał Pan obowiązku opłacania za siebie składek na Fundusz Pracy.

 

Nie pisze Pan, jaką zadeklarował Pan kwotę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dlatego trudno określić, jaką ma Pan zaległość względem ZUS.

 

Nie pisze Pan również, czy po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej dokonał Pan w ogóle zgłoszenia w ZUS na formularzu ZUS ZUA, do czego był Pan zobowiązany w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

To, że działalność nie przynosiła dochodów i nie była praktycznie prowadzona, nie wpływa na to, że miał Pan obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Ważną dla Pana informacją będzie zapewne to, że jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność pozostaje równocześnie w stosunku pracy, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu stosunku pracy.

 

Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to ma Pan obowiązek ją płacić, mimo że pozostaje Pan w stosunku pracy. Obecnie składka ta dla prowadzących działalność gospodarczą wynosi 215,35 zł.

 

Jeżeli więc z tytułu stosunku pracy otrzymuje Pan wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, to nie podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu działalności gospodarczej.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli otrzymuje Pan za pracę wynagrodzenie wyższe niż minimalne (lub równe), to Pana zaległość w ZUS nie będzie wysoka. Obejmie ona wyłącznie niezapłacone składki za okres od rozpoczęcia działalności do miesiąca, w którym podjął Pan pracę.

 

Tu należy wskazać, że po podjęciu pracy, jeżeli otrzymuje Pan wynagrodzenie wyższe niż minimalne (lub równe), to miał Pan obowiązek w ciągu 7 dni wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Powinien Pan również jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Zapewne nie dokonał Pan tych czynności.

 

To, że ZUS się do Pana nie odzywa, nie oznacza, że nie wie o Pana działalności (chyba że w ogóle nie zgłosił Pan się do ubezpieczenia społecznego).

 

Sytuacja, jaką Pan opisał w pytaniu, jest dla Pana niekorzystna i należałoby ją wyjaśnić w ZUS, zwłaszcza że chce Pan rozwinąć działalność.

 

Im dłużej Pan będzie zwlekał z załatwieniem formalności, tym większa będzie Pana zaległość, ponieważ od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę. Co więcej, w razie nieopłacenia składek ZUS może wymierzyć Panu dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.

 

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. ZUS ma więc dużo czasu na wszczęcie postępowania w sprawie niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Powinien Pan udać się do ZUS i tam wyjaśnić sytuację, w jakiej się Pan znajduje. To, że zgłosi się Pan do ZUS, nie czekając na kroki ZUS w Pana sprawie, może być korzystne (ZUS nie wymierzy Panu np. dodatkowej opłaty).

 

Może Pan również wnieść do ZUS pismo z prośbą o wyjaśnienie Pana sytuacji.

 

Po zgłoszeniu się do ZUS będzie wszczęte postępowanie w sprawie nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. ZUS wyda stosowną decyzję.

 

Jeżeli chodzi o niezapłacone składki, to może się Pan starać o ich umorzenie (o co z pewnością będzie trudno), o odroczenie płatności lub rozłożenie ich na raty – tu nie powinien mieć Pan problemów z zawarciem stosownej umowy.

 

Jak już wspominałem powyżej, trudno określić, jaką ma Pan zaległość wobec ZUS, nie dysponując dokładnymi danymi, kiedy rozpoczął Pan działalność, jaką podstawę składek Pan zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia, czy Pana wynagrodzenie za pracę jest wyższe lub równe wynagrodzeniu minimalnego. Same zalegle składki na ubezpieczenie zdrowotne, które powinien Pan płacić, nawet jeżeli osiąga Pan ze stosunku pracy wynagrodzenie wyższe niż minimalne, wynoszą ok. 6900 zł. Jeżeli zadeklarował Pan jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to zaległość wynosi co najmniej ok. 600 zł (w przypadku gdy nie podlegał Pan ubezpieczeniu społecznemu z tytułu działalności gospodarczej w związku ze stosunkiem pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl