Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe opłaty za abonament RTV

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 16.12.2015

Otrzymałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu świadczenia emerytalnego w kwocie prawie 1500 zł tytułem zaległych opłat za abonament RTV. Rzeczywiście nie płaciłam, ale nigdy nie zawierałam umowy cywilnoprawnej ani z Pocztą Polską, ani z Telewizją Polską SA. Płacę „Cyfrowy” Polsat. Ileż można płacić za oglądanie reklam?! Nie podlegam zwolnieniom, gdyż mam emeryturę w kwocie 2100 zł, ale spłacam kredyt zaciągnięty na remont domu i trudno mi to będzie zapłacić. Czy mam szansę się odwołać i na jakiej podstawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przypuszczam, że otrzymała Pani ten rachunek, ponieważ kiedyś w przeszłości płaciła Pani abonament za telewizor, a potem zaprzestała tej opłaty.

 

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728). W myśl tych przepisów za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Zakłada się przy tym domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym.

 

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Opłaty abonamentowe pobierane są przez Pocztę Polską, która wpływy z nich przekazuje na wyodrębniony rachunek KRRiT, po potrąceniu dla siebie umownego wynagrodzenia, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust.1-3 ustawy abonamentowej.

 

Ustawodawca zwolnił z abonamentu – pod warunkiem udokumentowania stosownych uprawnień (art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ww. ustawy abonamentowej) – osoby niepełnosprawne i niezdolne do pracy (z różnych powodów i na podstawie różnych przepisów) oraz osoby powyżej 75 roku życia (art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy), a z dniem 1 marca 2010 r. wprowadził też sui generis „prawo ubogich”, zwalniając z abonamentu między innymi emerytów o niskich dochodach, bezrobotnych oraz osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy abonamentowej).

 

W przypadku emerytów zwolnienie dotyczy osób, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Rzeczywiście więc wysokość otrzymywanej przez Panią emerytury nie upoważnia do tego zwolnienia.

 

Zaległości w opłacaniu abonamentu mogą być egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Oznacza to, że Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy, na podstawie którego naczelnik urzędu skarbowego będzie dochodzić spłaty należności. Jednakże zastosowanie wobec abonenta środków egzekucyjnych może nastąpić dopiero po wcześniejszym wezwaniu przez Pocztę Polską do uregulowania zaległości, na które przeważnie wyznacza się mu termin 7 dni. Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłaconym abonamentem. Dopiero przy braku reakcji adresata wezwania Poczta Polska może zastosować środki egzekucyjne, np. w postaci zajęcia rachunku bankowego czy emerytury. Trzeba wiedzieć, że Poczta może dochodzić należności w trybie egzekucji administracyjnej, ponieważ tak zadecydował Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. W związku z tym, obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej właśnie przez naczelników urzędów skarbowych.

 

Być może zatem można wnieść zarzut uchybienia formalnego, że nie została Pani powiadomiona przez Pocztę Polska o istniejącym zadłużeniu, jego okresie i wysokości. Okres zadłużenia jest ważny, ponieważ wszystkie należności sprzed pięciu lat już się przedawniły. Jak wynika z przepisów, zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. To oznacza, że zobowiązania za okres w ciągu ostatnich pięciu lat trzeba jednak uregulować.

 

Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera katalog zarzutów, jakie można podnieść wobec organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego. Trzeba pamiętać, że zarzuty powyższe można podnieść wyłącznie na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co jednakowoż nie wstrzymuje tegoż postępowania.

 

Co można zatem w Pani sytuacji zrobić? Tak jak pisałam, jeżeli nie otrzymała Pani upomnienia od Poczty Polskiej, można tu podnieść ten zarzut. Jeżeli natomiast otrzymała Pani takie zawiadomienie albo na skutek wniesienia zarzutu w przyszłości go otrzyma, należałoby w mojej opinii wysłać dwa pisma:

 

  1. do KRRiT o umorzenie (rozłożenie na raty) zaległości;
  2. do Poczty Polskiej o wstrzymanie egzekucji, z uwagi na wysłanie pisma o umorzenie do KRRiT.

 

KRRiT na wniosek kierownika jednostki Poczty Polskiej umarza zaległości w płatności abonamentu, odsetki za zwłokę oraz opłaty karne, gdy nie można ustalić podmiotu zobowiązanego lub jego adresu albo gdy podmiot ten nie posiada majątku pozwalającego na zaspokojenie należności (art. 9 ustawy abonamentowej). Ponadto – na podstawie art. 10 ustawy abonamentowej – KRRiT może na wniosek osoby zobowiązanej umorzyć lub rozłożyć na raty jej należności z tytułu abonamentu lub opłaty karnej, ale tylko „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub prawne”. Spróbować jednak nie zawadzi.

 

Na koniec pragnę wyjaśnić, że fakt, iż korzysta Pani z Cyfry Polsatu niestety nie zwalnia z opłaty abonamentowej, ponieważ opłata dotyczy samego odbiornika. Ot, taki podatek od telewizora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 0 =

25.10.2019

Otrzymałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu świadczenia emerytalnego(...)
Przypuszczam, że otrzymała Pani ten rachunek...
Hehe dobre

Piort

»Podobne materiały

Europejski nakaz zapłaty - odzyskanie należności od niemieckiego kontrahenta

Chcę starać się o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, aby odzyskać zaległą należność od niemieckiego kontrahenta. W jakiej walucie domagać się nakazu – wystawiałem faktury w euro, przeliczane w Polsce na złotówki. Jaki kurs muszę zastosować – z dnia wystawienia faktury czy upływu termi

 

Zajęcie mieszkania przez komornika a rozdzielność majątkowa

Mam z mężem rozdzielność majątkową od kilku lat. Mamy mieszkanie własnościowe kupione po 50%. Mąż wziął kredyt konsumpcyjny na siebie i teraz nie jest w stanie spłacać rat. Ja nie podpisywałam żadnych dokumentów. Czy bank może przejąć lub zlicytować część mieszkania męża? Czy mąż może przepisać swoj

 

Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości od komornika?

Tata nie płacił długów i cały majątek przejmuje komornik i jest zaplanowana licytacja. Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości? Czy to odwoła licytację?

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są niele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »