.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalegalizowanie budowy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.06.2013

Budowa lub przebudowa domu bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie oznacza, że kategorycznie musimy dokonać rozbiórki budynku. Samowolę budowlaną można bowiem pod pewnymi warunkami zalegalizować.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zalegalizowanie budowy, do rozpoczęcia której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego* obiekt budowlany lub jego część, będący w budowie albo wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, podlega rozbiórce na mocy decyzji inspektora nadzoru budowlanego. Możliwe jest jednak, przy spełnieniu pewnych warunków, zalegalizowanie takiej budowy.

 

Warunkami tymi są:

 

1) zgodność budowy z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) brak naruszeń przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

 

Aby zalegalizować budowę należy dostarczyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w wyznaczonym przez niego terminie następujące dokumenty:

 

  1. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz zaświadczenie o wpisie osoby, która sporządziła projekt, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Poza dostarczeniem dokumentów, o których mowa powyżej, konieczne jest również uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Opłata ta zależy od kategorii obiektu budowlanego i jego wielkości. Jest ona niestety stosunkowo wysoka. Np. w przypadku domu jednorodzinnego wynosi ona 50 000 złotych.

 

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań inspektor nadzoru budowlanego zalegalizuje budowę, wydając decyzję:

 

  1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót – jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona;
  2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 

Po zalegalizowaniu i zakończeniu budowy inwestor zobowiązany jest ponadto do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Zalegalizowanie budowy, do której rozpoczęcia wymagane jest zgłoszenie

 

Przymusowa rozbiórka może nas też czekać, jeżeli wybudowaliśmy lub budujemy obiekt, który wymaga zgłoszenia staroście powiatowemu lub prezydentowi miasta. Zalegalizować taką budowę można, jeżeli jest ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych.

 

Do zalegalizowania takiej budowy konieczne jest dostarczenie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego następujących dokumentów:

 

  1. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  3. w zależności od potrzeb – odpowiednich szkiców lub rysunków;
  4. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Tak samo jak w przypadku legalizacji budowy, do której rozpoczęcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, legalizacja budowy wymagającej zgłoszenia wymaga wniesienia opłaty legalizacyjnej. Jest ona jednak dużo niższa i może wynieść od 2500 do 5000 złotych.

 

 

 

________________________

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + siedem =

 

»Podobne materiały

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl