.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakwestionowanie umów o dzieło

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.06.2016

Miałem kontrolę z ZUS-u i zakwestionowano umowy o dzieło. Sprawa trafiła do sądu. Umowy są na roboty budowlane: wykonanie ogrodzenia ze słupków i z siatki. ZUS żąda zmiany na umowy-zlecenia. Jak się mogę bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszystko w tym przypadku zależy od dowodów, jakie trzeba przedstawić sądowi.

 

Należy nastawić treść umowy nie na wykonanie prac, ale na osiągnięcie celu. Być może błędne sformułowanie umów spowodowało zakwalifikowanie tego jako zlecenia, a treści umów nie da się już raczej poprawić. W każdym razie treścią umowy powinno być:

 

  • wykonanie ogrodzenia ze słupków z powierzonych materiałów,
  • wykonanie ogrodzenia z siatki z powierzonego materiału.

 

Jako dzieło można potraktować każde dobro materialne lub niematerialne powstałe w wyniku pracy i umiejętności przyjmującego zlecenie. Dzieło może polegać na stworzeniu nowego dobra (np. uszycie ubrania, napisanie programu komputerowego) lub na przetworzeniu lub obróbce dobra już istniejącego (np. reperacja butów, czyszczenie ubrania). Dzieło może mieć charakter materialny, w szczególności może nim być rzecz: np. ubranie, mebel, samochód. Dzieło może mieć również charakter niematerialny (np. program komputerowy, projekt architektoniczny, rzeźba, obraz lub rysunek, artykuł do czasopisma lub inna publikacja), lecz w wypadku dzieł niematerialnych powinno zostać w jakiś sposób utrwalone, np. w formie zapisu na papierze czy w postaci zapisu elektronicznego na dyskietce (zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. akt I ACr 618/95, OSA 1998 r., nr 3, poz. 12; zobacz również Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 125–126). Można nadto wskazać, że dzieło powinno mieć pewien zindywidualizowany charakter, skoro jest wykonywane na podstawie indywidualnego zamówienia. Cecha ta może mieć istotne znaczenie w wypadku nabywania od przyjmującego zamówienie, dzieła wykonanego z materiałów przez niego dostarczonych. Jeżeli nabywane dzieło ma cechy dzieła standardowo produkowanego przez przyjmującego zamówienie, zawartą umowę należy traktować nie jako umowę o dzieło, lecz jako umowę sprzedaży rzeczy przyszłej, gdyż mającej być dopiero na podstawie zawartej umowy wytworzonej. Jeżeli jednak takie dzieło ma mieć cechy indywidualnie określone przez zamawiającego, tak zawartą umowę należy traktować jako umowę o dzieło.

 

Nie mogą natomiast być przedmiotem umowy o dzieło takie działania, które żadnego zmaterializowanego rezultatu nie pozostawiają. Nie może być zatem przedmiotem umowy o dzieło świadczenie polegające na utrzymaniu określonego stanu, np. pilnowanie obiektu, regularnie wykonywane sprzątanie. Nie będzie mogło być przedmiotem umowy o dzieło samo wykonanie określonej czynności, np. wykonanie utworu muzycznego, recytacja lub wygłoszenie prelekcji.

 

„Istotą dzieła jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do osiągnięcia oznaczonego rezultatu (czyli np. nowych butów, czystego ubrania, sprawnie działającego programu komputerowego). Jeżeli z umowy wynika, że przyjmujący zamówienie nie zobowiązał się do osiągnięcia oznaczonego, konkretnego rezultatu, a jedynie do starannego wykonania określonych czynności w celu osiągnięcia tego rezultatu, umowy takiej nie można uznać za umowę o dzieło, lecz jest ona umową o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego)” – zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21 grudnia 1993 r., sygn. akt III AUr 357/93, OSAiSN 1994 r., nr 6, poz. 49.

 

„Granica ta może być czasami nieostra. Na przykład zobowiązanie do wyprania ubrania (czyli osiągnięcia określonego rezultatu) jest zobowiązaniem do wykonania oznaczonego dzieła. Jednakże, gdyby zobowiązujący zastrzegł w umowie, że nie może zapewnić (np. z uwagi na to, że zabrudzenia są nietypowe), że ubranie będzie w wyniku podjętych przez niego czynności czyste, mamy wtedy do czynienia z umową o świadczenie usług, gdyż zobowiązano się jedynie do starannego działania w celu wyczyszczenia ubrania, lecz nie zapewniono, że rezultat w postaci czystego ubrania zostanie osiągnięty. Jako na ważne kryterium pozwalające odróżnić umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług wskazuje się nadto na to, czy uzyskany w wyniku wykonania umowy rezultat może być zbadany pod kątem istnienia wad fizycznych” (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/2000, OSNC 2001 r. nr 4 poz. 63). Szerzej na temat pojęcia dzieła patrz – A. Brzozowski, w: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom VII, pod redakcją J. Rajskiego, Warszawa 2001, s. 229–236).

 

Strony, które zawierają umowę, zgodnie z którą jedna z nich zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło, a druga zapłacić za wykonania tego dzieła wynagrodzenie, zawierają umowę nazwaną w kodeksie cywilnym umową o dzieło. Stronę, która zgodnie z umową zobowiązuje się wykonać dzieło, określa się jako przyjmującego zamówienie, natomiast stronę, dla której dzieło jest wykonywane i która za dzieło ma zapłacić, określa się jako zamawiającego (zob. art. 627 Kodeksu cywilnego).

 

Przy zawieraniu umowy należy mieć na uwadze, że o uznaniu zawartej umowy za umowę o dzieło decyduje to, w jaki sposób zostały w niej określone obowiązki stron. Gdyby obowiązki stron określone w zawartej między nimi umowie nie odpowiadały określonym w Kodeksie cywilnym wymogom umowy o dzieło (w szczególności jeżeli zobowiązanie strony określonej jako przyjmujący zamówienie nie polega na wykonaniu dzieła), strony nie zawarły umowy o dzieło, lecz inną umowę np. umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, czy wręcz umowę o pracę. Samo nazwanie zawartej umowy umową o dzieło nie będzie przy jej ocenie odgrywało decydującej roli, bowiem o tym, jaką umowę zawarto, decyduje to, do czego strony umowy zamierzały się zobowiązać i jaki był cel zawieranej umowy, a nie jej dosłowne brzmienie (art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Świadczenie pracy, według ZUS, może być bowiem na gruncie polskiego prawa przedmiotem stosunków cywilnych, na przykład w przypadku:

 

  • ukierunkowanej na rezultat owej pracy umowy o dzieło (zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia),
  • ukierunkowanej na staranne świadczenie owej pracy umowy-zlecenia (zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej – a więc zasadniczo nie do świadczenia pracy – dla dającego zlecenie, jednak w świetle art. 750 Kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu),
  • umów nienazwanych (przy których często pojawiają się elementy zbliżające je do stosunku pracy).

 

Z pewnością problem jest w treści samej umowy przy określeniu obowiązków stron. To poprawić ciężko. Obecnie jedynie wykazanie dowodami – zeznaniami, opisem zakresu pracy – może spowodować, iż sąd uzna to za dzieło.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl