.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup wspólnego mieszkania małżonków a majątek osobisty

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.03.2012

Niedawno wyszłam za mąż. Wraz z małżonkiem planujemy kupić mieszkanie – częściowo za kredyt, a częściowo za pieniądze, które uzyskałam ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego po dziadku. Spadek otrzymałam rok przed ślubem. Czy mogę w akcie notarialnym zamieścić informację, że wspomniane pieniądze pochodzą z moich osobistych środków, są tylko i wyłącznie moje, a nie nasze wspólne jako małżonków? Jesteśmy już po przedwstępnej umowie zakupu mieszkania – czy nie jest za późno?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, mieszkanie, które odziedziczyła Pani po dziadku, stanowi Pani majątek osobisty. Jest nim także to, co Pani nabyła lub nabędzie w zamian za to mieszkanie.

 

Sprawa komplikuje się w razie nabywania czegoś wspólnie w trakcie trwania małżeństwa i przeznaczenia na to środków ze swojego majątku osobistego.

 

Jak podaje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie K.r.o.):

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 

 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

 

 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

 

 4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

 

 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

 

 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

 

 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

 

 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

 

 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

 

 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

 

 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

 

 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

 

 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Ponieważ za pieniądze ze zbycia mieszkania nabywa Pani inne mieszkanie, ale razem z małżonkiem – pieniądze te są Pani nakładami z majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Zgodnie z art. 35 K.r.o. – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Uniemożliwia to podział zakupionych rzeczy w czasie trwania małżeństwa. Staje się to możliwe w razie ustania małżeństwa, ponieważ wtedy dochodzi do podziału majątku wspólnego:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Zapis w umowie, o który Pani pyta, w zasadzie nie jest sprzeczny z prawem. Dzięki niemu zyska pani niepodważalny dowód, że określone środki na zakup (powstanie majątku wspólnego) pochodziły z Pani majątku odrębnego. Nie musiałaby Pani dokumentować tego w inny sposób (wyciągi z rachunku bankowego, przelewy, oświadczenia itp.).

 

Moim zdaniem, jest możliwe zapisanie w akcie notarialnym Pani pomysłu, ale konieczna jest zgoda małżonka na taki zapis oraz drugiej strony umowy, ewentualnie brak sprzeciwu notariusza co do takiego zapisu.

 

Konieczne byłoby zapisanie tego w odrębnym paragrafie umowy. Zawierałby on oświadczenie Pani oraz Pani małżonka, że część środków na zakup mieszkania stanowi Pani majątek osobisty pochodzący ze zbycia mieszkania odziedziczonego po dziadku.

 

Argumentem za tym może być fakt, że mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat od odziedziczenia i jeśli w umowie nie będzie wskazania, że przeznaczyła je Pani w takiej kwocie na zakup innego mieszkania lub udziału w nim, to będzie musiała Pani zapłacić podatek dochodowy (19%).

 

Fakt, że jest już po umowie przedwstępnej nie powinien stanowić przeszkody dla dokonania tego zapisu. Nie wpływa on w żaden sposób na prawa i obowiązki żadnej ze stron, nie powoduje też jakichkolwiek perturbacji z kredytem bankowym.

 

Formalnie sprawa nie dotyczy w ogóle sprzedającego oraz banku. Żaden z nich nie musi w związku z tym zapisem cokolwiek robić lub ponosić dodatkowych kosztów. Teoretycznie powinni się zgodzić, tak jak i notariusz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton