.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup na firmę dokonany przez telefon

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.06.2012

Dokonałem zakupu na firmę przez telefon. Oferta dotyczyła wykupu domen internetowych z nazwą mojej firmy. Podano mi informację, że konkurencja właśnie chce te adresy wykupić i muszę się szybko decydować. Przyjąłem ofertę i dokonałem tego zakupu na firmę. Okazało się jednak następnego dnia, że podana cena dotyczy jednego rozwinięcia, a nie trzech – jak mi podawano. Chciałem się wycofać, jednak powiedziano, że zawarłem już umowę i odstąpienie jest niemożliwe, a ja muszę zapłacić za usługę. Rozmowy były nagrywane. Czy mogę jednak zrezygnować z tego zakupu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety do umów (w tym zakupów na firmę dokonanych przez telefon) zawieranych przez przedsiębiorców nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W tej ustawie ujęto możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość po upływie 10 dni od jej zawarcia, ale dotyczy to tylko umów zawieranych przez konsumentów.

 

W związku z tym może być trudno odstąpić od tej umowy, ponieważ jest Pan przedsiębiorcą. Niemniej jednak można spróbować podjąć następujące działania.

 

Po pierwsze, zawarł Pan umowę w trybie ofertowym.

 

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”.

 

„Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie” (art. 66 § 2).

 

W związku z tym, jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej przyjął Pan ofertę – a wynika to ze stanu faktycznego – to doszło do zawarcia umowy w trybie ofertowym (dokonania zakupu na firmę).

 

W zależności od rodzaju umowy w ofercie powinny być określone istotne postanowienia umowy. Przy założeniu, że zawarta przez Pana umowa to umowa sprzedaży domeny internetowej,  jej postanowienia określałby art. 535 K.c.

 

Zgodnie  z nim „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

 

Zgodnie z art. 395 § 1 K.c. „można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”.

 

W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

 

Umowne prawo odstąpienia określone wart. 395 K.c. może być zawarte w umowie albo we wzorcu umownym.

 

Zgodnie z art. 384 § 1 „ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”.

 

W związku z tym, zasady odstąpienia od umowy zawartej przez telefon powinny być określone we wzorcu umownym (np. regulaminie) firmy, z którą zawarł Pan umowę. Proszę sprawdzić, czy regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej kontrahenta, a w razie jego braku proszę domagać się jego udostępnienia. W ten sposób będzie Pan mógł poznać dokładnie postanowienia umowy, którą Pan zawarł.

 

Na marginesie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 384 § 2 K.c. „w razie, gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego”.

 

Ponadto, w art. 384 § 4 K.c. określono, że „jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”.

 

Dlatego też wzorzec umowy w postaci elektronicznej, co do zasady, powinien być Panu udostępniony przed jej zawarciem. W takim przypadku mógłby Pan zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy. W literaturze nie ma zgodności, czy warunek udostępnienia wzorca umownego w wersji elektronicznej jest spełniony, jeżeli jest on tylko dostępny na stronie www. Zgodnie z bardziej rygorystycznym poglądem nie jest to wystarczające i taki wzorzec przed zawarciem umowy powinien zostać dostarczony, np. przesłany pocztą elektroniczną.

 

Po drugie, można spróbować uchylić się od złożonego oświadczenia woli, powołując się na wadę oświadczenia woli w postaci błędu lub podstępu.

 

Zgodnie z art. 84 § 1 i 2 K.c. „w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Błąd sprowadza się do tego, że pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem o niej istniej rozbieżność. Źródłem tego stanu rzeczy może być działanie osoby, która błąd wywołała. W Pana sytuacji kontrahent telefonicznie podał Panu informacje, które były odmienne od rzeczywistego stanu rzeczy (np. nie ujawnił, że chodzi o więcej niż jedno rozwinięcie adresu). Gdyby je Pan znał, możliwe, że nie przyjąłby Pan tej oferty.

 

Innym rodzajem wady oświadczenia woli jest podstęp.

 

Zgodnie z art. 86 § 1 K.c. „jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej”.

 

Podstęp jest kwalifikowanym błędem, umyślnie wywołanym w celu skłonienia do złożenia oświadczenia woli. Ponieważ „przy podstępnym wprowadzeniu w błąd ma miejsce szczególnie naganne zachowanie się kontrahenta, ustawodawca zliberalizował przesłanki uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowiąc, iż błędem prawnie doniosłym jest również błąd niedotyczący treści prawnej, lecz jedynie pobudki oświadczenia woli, oraz że błąd nie musi być obiektywnie istotny” (K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Zakamycze 2003).

 

Od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego drugiej stronie pod wpływem błędu można uchylić się przez oświadczenie złożone jej na piśmie. Uprawnienie to wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia (art. 88 K.c.).

 

W związku z powyższym może Pan rozważyć skierowanie do kontrahenta pisma, w którym będzie wyraźnie wskazane, że umowa nie została z powodu błędu (albo podstępu) skutecznie zawarta i składa Pan oświadczenie woli o uchyleniu się skutków prawnych oświadczenia woli złożonego przez Pana kontrahentowi pod wpływem błędu (można szczegółowi opisać na czym on polegał, tj. podać różnice w informacjach udzielonych telefonicznie a faktyczną ofertą, której wykonanie znacznie odbiega od przedstawianej w rozmowie telefonicznej). Można też domagać się nagrania rozmów telefonicznych, jeżeli z ich treści wynika, że nie został Pan rzetelnie poinformowany o treści oferty i został Pan podstępem skłoniony do dokonania przez telefon zakupu na firmę.

 

W praktyce może być trudno wykazać, że kontrahent wprowadził Pana w błąd. Niemniej jednak nie ujawnił Panu wszystkich wymogów dotyczących umowy, które powodują, że może ona okazać się dla Pana nieatrakcyjna, np. ze względu na zbyt wysokie koszty.

 

Proszę również sprawdzić w regulaminie tej firmy, jakie są prawa i obowiązki stron umowy, a także jakie są warunki wypowiedzenia umowy przez obie strony. W tym celu proszę się od niej domagać udostępnienia takiego regulaminu albo poprzez wskazanie strony, na której jest dostępny, albo poprzez jego przesłanie w formie elektronicznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl