Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup lub wynajem mieszkania bez zgody żony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 25.02.2010

Jestem żonaty, mieszkam we wspólnym domu z żoną, lecz praktycznie nic nas nie łączy, jest to taka nasza dobrowolna separacja. Nie przewiduję zakładania nowej rodziny, od niedawna jestem emerytem, dlatego nie podejmowałem żadnych starań, aby uzyskać rozwód, bo nie jest mi on do niczego potrzebny. Jednak ostatnio postanowiłem zmienić swoje życie, chciałbym wyprowadzić się do innej miejscowości, gdzie mieszka większość mojej rodziny. Pracując i w okresie przechodzenia na emeryturę udało mi się zgromadzić sumę wystarczającą do zakupu niewielkiego mieszkania. Moje dochody pozwalają również na wynajęcie sobie mieszkania, choć wolałbym mieć coś na własność. Stąd moje pytanie: czy mogę kupić mieszkanie bez zgody żony i jak to przeprowadzić, aby móc nim swobodnie dysponować? Dodam tylko, że na pewno moja decyzja nie przypadnie do gustu żonie, gdyż dotąd to ja ponosiłem większość wydatków związanych z utrzymaniem naszego domu. Jaka jest najprostsza i najkrótsza droga do „samodzielności” i czy do tego jest niezbędny rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup lub wynajem mieszkania bez zgody żony

Nabywanie przedmiotów majątkowych w czasie trwania małżeństwa

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Stosownie natomiast do § 2 wymienionego artykułu do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Nauka prawa wypracowała stanowisko, zgodnie z którym tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną jak wynagrodzenie za pracę, czyli emeryturę, rentę inwalidzką, rentę odszkodowawczą (art. 444 § 2 K.c.), stałe stypendium i zasiłek dla bezrobotnych.

Zakup mieszkania przez jednego z małżonków za środki zgromadzone w czasie trwania małżeństwa

Odnosząc powyższe do Pana obecnej sytuacji, wskazać należy, iż zakup przez Pana mieszkania za środki zgromadzone z tytułu otrzymywanej emerytury lub wcześniejszych zarobków oznaczał będzie, iż zakupu tego w rzeczywistości dokonywał Pan będzie za środki należące do majątku wspólnego małżonków, a zakupiona w ten sposób nieruchomość wchodziła będzie do majątku wspólnego Pana i Pańskiej żony.

 

Ponadto w świetle art. 37 § 1 K.r.o. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

 

 1. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
 2. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
 3. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Czy do zakupu mieszkania jest potrzebna zgoda małżonka?

Dlatego też w opisanej przez Pana sytuacji powinien Pan uzyskać zgodę małżonki na zakup takiego mieszkania.

 

Wyjściem z powyższej sytuacji byłaby – w przypadku braku rozwodu – albo zgoda małżonki na poświadczenie, że zakupu danej nieruchomości dokonuje Pan z własnego majątku osobistego, albo ustanowienie rozdzielności majątkowej z małżonką.

 

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 33 K.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Zatem jeżeli zakupu przedmiotowej nieruchomości nie będzie Pan dokonywał za środki pochodzące z majątku osobistego, to zakupiona nieruchomość wejdzie do majątku wspólnego Pana i Pańskiej małżonki, a sam zakup będzie uzależniony od zgody małżonki na zawarcie takiej umowy.

Wynajęcie mieszkania przez jednego z małżonków

Co do ewentualnego wynajęcia przez Pana mieszkania, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 6801 § 1 Kodeksu cywilnego, małżonkowie – bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe – są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

 

Ponadto (§ 2) ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

 

Podnosi się również, iż w konsekwencji takiej regulacji przewidziana w art. 6801 K.c. wspólność prawa najmu nie może być wyłączona przez małżeńską umowę majątkową, gdyż wyłączenie takie byłoby nieważne w świetle art. 58 K.c.

 

Wobec powyższego, w razie uznania, iż nowo wynajęty przez Pana lokal ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Pana rodziny, uznać należałoby, iż w razie dokonania takiego najmu, najemcą automatycznie stanie się również Pańska małżonka (z mocy samego prawa). Odnosząc jednakże powyższe przepisy na grunt Pana sprawy, skłonić by się raczej należało do stanowiska, iż ze względu na posiadane już przez Państwa jedno wspólne mieszkanie, nie należy uznawać, iż również to wynajęte mieszkanie ma służyć zaspokojeniu potrzeb rodziny i wobec tego wyłącznie Pan byłby jego najemcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 minus 4 =

18.07.2012

Z tego co tu widzimy, małżeństwo to wielka pomyłka! Pierwszy i ostatni raz...

załamka

15.11.2011

Wielki szacunek dla Autora - dzięki artykułowi rzowiązałam duży problem!

Iwi

»Podobne materiały

Wynajęcie mieszkania siostry

Moja siostra przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w stanie ciężkim (brak kontaktu). Siostra jest właścicielką mieszkania. W przyszłości będę jedyną spadkobierczynią siostry. Opłacam czynsz za mieszkanie siostry, bo jej renta starcza zaledwie na pokrycie pobytu w zakładzie. Czy mogę wynająć

 

Zaciągnięcie kredytu a ubezwłasnowolnienie

Mój tata jest po udarze i operacji serca – aktualnie to ja się nim opiekuję. Problem w tym, że co jakiś czas zaciąga on kredyty, mimo że nie ma za dużo pieniędzy (jest na emeryturze). Potem ja muszę spłacać zadłużenia. Mój ojciec nie rozumie, że nie daję już sobie rady z regulowaniem tych wszy

 

Zmuszenie chorego do leczenia w szpitalu psychiatrycznym

Mój teść od wielu lat choruje psychicznie (co potwierdził lekarz). Ostatnio jednak napady agresji przybrały na sile, coraz częściej dochodzi do rękoczynów. Wraz z żoną obawiamy się o zdrowie i życie jej mamy i młodszej siostry. Czy możemy zmusić teścia do leczenia w szpitalu psychiatrycznym (na

 

Odrzucenie i oddalenie pozwu

Czy można złożyć w jednym piśmie (odpowiedzi na pozew) wniosek o odrzucenie pozwu, a w przypadku gdy sąd nie uzna, że są dostateczne podstawy do odrzucenia pozwu – wnosić w tym samym piśmie o oddalenie pozwu?

 

Przepisanie mieszkania na syna z obowiązkiem spłaty drugiego syna

Posiadamy z mężem mieszkanie spółdzielczo-własnościowe (współwłasność). Nabyliśmy je przed laty od rodziców męża jako darowiznę (w akcie notarialnym). Obecnie nie mieszkamy w tym mieszkaniu, chcemy je podzielić między 2 dorosłych synów. Jeden z nich chce tam zamieszkać i spłacić drugiego z jego poło

 

Zakup mieszkania nielegalnie przerobionego

Miesiąc temu zakupiłem mieszkanie. Sprzedający ogłaszał, że sprzedaje mieszkanie dwupokojowe. Rzeczywiście było to mieszkanie dwupokojowe z wydzielonym małym pomieszczeniem w dużym pokoju na kuchnię. Mieszkanie to powstało z podziału dużego mieszkania na dwa mniejsze. W wyniku tego podziału wyodrębn

 

Zmiana testamentu na darowiznę

Kilka lat temu mąż zapisał w testamencie mieszkanie na mnie. Teraz chce, by mieszkanie stanowiło moją własność. Jak to załatwić? Do spadku mogą być uprawnieni ewentualnie mąż męża, jego siostrzeniec i nasza wspólna córka zamieszkała w Kanadzie.

 

Samochód zmarłego dziadka, czy babcia może go sprzedać?

Zmarł mój dziadek, nie zostawił żadnego testamentu, właściwie został po nim tylko samochód, był jego jedynym właścicielem. Babcia jest tylko jego współwłaścicielem jako żona i chciałaby sprzedać samochód wnuczce, a ma troje dzieci. Jak można tę kwestię rozwiązać, aby babcia mogła zgodnie z prawem sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »