.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup nieruchomości od firmy a zwrot podatku VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.04.2018 • Zaktualizowane: 23.02.2021

Kupuję nieruchomość handlową od firmy, w lokalu działa sieciowy sklep. Chcę wystąpić o zwrot VAT, gdyż wynosi on 150 tys. zł i odliczając go w fakturach za najem trwałoby to kilkanaście lat. Lokal chcę kupić na siebie jako osobę fizyczną, podając mój NIP, który będzie potem NIP-em jednoosobowej działalności gospodarczej, którą w tym celu zarejestruję. Firma będzie działać jako zwykła działalność gospodarcza plus zostanie zarejestrowana do opodatkowania VAT. Czy w opisanej sytuacji jest możliwy zwrot VAT, czy muszę jednak kupić lokal na uprzednio zgłoszoną działalność? Głównie zależy mi na tym, aby tak skonstruować transakcję zakupu, żeby zgodnie z prawem wystąpić o zwrot VAT-u.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup nieruchomości od firmy a zwrot podatku VAT

Fot. Fotolia

Prawo podatnika do dokonania odliczenia kwoty podatku naliczonego

Fundamentalną zasadą w podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do dokonania odliczenia kwoty podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub z faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży.

 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do odliczenia przysługuje w sytuacji spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze, odliczenia może dokonać podatnik VAT. Po drugie zaś, musi istnieć związek pomiędzy dokonanymi zakupami towarów lub usług a wykonywaną działalnością gospodarczą.

Definicja podatnika według ustawy VAT

Definicję podatnika znajdziemy w art. 15 ust. 1 ustawy VAT. W świetle tego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy VAT).

 

Warto podkreślić, że powyższy przepis nie zawiera w swej treści warunku, aby podatnik dokonał rejestracji działalności gospodarczej. Jest to czynność formalna, która w żaden sposób nie wpływa na posiadanie statusu podatnika VAT. TSUE w swoich wyrokach wielokrotnie podkreślał, że kwestie ustalenia, czy mamy do czynienia z podatnikiem VAT, należy rozpatrywać w perspektywie celu i zamiaru działania. Każda dokonywana transakcja powinna zostać w odrębny sposób przeanalizowana, aby ustalić, czy podmiot jej dokonujący staje się z tego tytułu podatnikiem VAT (wyrok z 15.09.2011r. C-180/10, C-181/10).

 

Ze wspomnianego orzecznictwa wyłania się wniosek, iż prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć w sposób szeroki. Oznacza to, że za taką działalność należy uznać także czynności przygotowawcze i prace inwestycyjne (wyrok z dnia 14.02.1985r., sygn. akt 268/83). Rozpoczęcie działalności ma miejsce z chwilą dokonywania pierwszych zakupów towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest bowiem to, czy nabycia związane są z zamiarem wykorzystywania ich do prowadzenia działalności.

Dokonanie odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji zakupu lokalu

Mając powyższe rozważania na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli lokal zostanie nabyty z zamiarem wykorzystywania go do celów działalności gospodarczej, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego tego tytułu przed zarejestrowaniem firmy. Na marginesie zaznaczyć należy, że pomiędzy ponoszonym wydatkiem na zakup a planowaną działalnością gospodarczą bez wątpienia istnieje związek funkcjonalny, w związku z czym zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji zakupu lokalu.

 

Warto również przeanalizować kwestię rejestracji podatnika VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Otóż na podstawie art. 96 ust. 1 – podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Obowiązek rejestracji nie jest jednak warunkiem uzyskania uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków. Jak już zostało podniesione, rozpoczęcie działalności ma miejsce z chwilą dokonywania pierwszych zakupów towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje u podatnika, który dokonał nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 października 2015 r., nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK).

Odliczenie podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją działalności gospodarczej

Podsumowując, ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i gdy najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

 

Można zatem uzyskać zwrot podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych przed założeniem działalności gospodarczej jednak trzeba spełnić warunek formalny w postaci rejestracji podatkowej VAT w urzędzie skarbowym. Przykładowo podatnik zakupuje lokal w lipcu 2017 r. jako osoba fizyczna, następnie dokonuje rejestracji działalności gospodarczej we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać zwrot, musi złożyć deklarację podatkową VAT-7 za lipiec 2017 r. (pomimo że działalność założył dopiero we wrześniu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »