Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania wspólnie z małżonkiem a ewentualny podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 18.06.2019

Planuję zakup mieszkania wspólnie z małżonkiem. Zamierzam dołożyć swoje osobiste środki uzyskane przed zawarciem związku małżeńskiego, ale chcę je zabezpieczyć jako odrębne na ewentualność rozwodu lub podziału majątku. Jak to mam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zakup mieszkania wspólnie z małżonkiem a ewentualny podział majątku

Według art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Następnie według art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Jak z powyższego wynika, środki zgromadzone przez Panią przed zawarciem związku małżeńskiego (przed ustanowieniem wspólności majątkowej) stanowią Pani majątek osobisty i przy podziale majątku można żądać ich rozliczenia na podstawie art. 45. Według tego przepisu:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Oczywiście ma Pani rację, że niejednokrotnie po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach składniki majątku oraz nakłady się zacierają, a w razie braku możliwości udowodnienia ich pochodzenia w sprawie o podział majątku sąd zakłada, że wchodzą do majątku wspólnego.

 

Moim zdaniem (a w praktyce zajmuję się podziałami majątku) należałoby wskazać wyraźnie w akcie notarialnym zakupu mieszkania, że środki (podać dokładną kwotę) pochodzą z Pani majątku osobistego zgromadzonego przed zawarciem związku małżeńskiego, co Pani mąż w tym akcie przyznaje. Akt notarialny to dokument urzędowy i po latach będzie on miał duże znaczenie dowodowe w sprawie o podział majątku wspólnego.

 

W takim postanowieniu w akcie notarialnym oczywiście notariusz nie znajdzie nic dziwnego, gdyż wielokrotnie małżonkowie w tego typu umowach wskazują, że wprawdzie lokal wchodzi do majątku wspólnego, ale środki na zakup tego lokalu, np. w kwocie 100 tys. zł, pochodzą z majątku osobistego małżonki, który zgromadziła przed zawarciem związku małżeńskiego, co też jej mąż potwierdza.

 

Takie oświadczenie przynajmniej na dzień dzisiejszy (nie wiem, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo sądowe w przyszłości) jest w pełni wystarczające. Może Pani także dodatkowo zachować wydruk przelewu środków z Pani rachunku bankowego na rachunek sprzedającego, jeżeli bezpośrednio z Pani rachunku będzie Pani przekazywała te środki (nie jest to samo w sobie wystarczające, gdyż własność rachunku bankowego nie świadczy o tym, że środki tam zgromadzone wchodzą do majątku osobistego właściciela rachunku.

 

Ostatecznie, może Pani także zadbać o oświadczenie Pani męża na piśmie, że potwierdza, że środki przeznaczone przez Panią na zakup danego lokalu (wskazać dokładnie o jaki lokal chodzi) w określonej wysokości zostały zgromadzone wyłącznie przez Panią przed zawarciem małżeństwa i stanowią Pani osobisty majątek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus V =

»Podobne materiały

Przejęcie przez komornika nieruchomości w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Razem z mężem nabyłam grunt jako wspólność majątkową. Rok później ta wspólność została wyłączona i zaciągnęłam kredyt hipoteczny na budowę domu. Teraz okazało się, że komornik chce wystawić na licytację za długi mojego męża nie tylko grunt, ale również mój dom, na który mam hipotekę. Czy jest możliw

Podział majątku - na co się przygotować?

Żona wyprowadziła się w zeszłym roku z naszego mieszkania, zabrała ze sobą naszą córkę, a syn został ze mną. Z jej inicjatywy sąd orzekł alimenty na córkę, a potem rozdzielność majątkową. Żona złożyła wniosek o podział majątku. Zgadzam się na to, ale obawiam się zasadzek chciwej żony. Na co powinien

Inwestycja w nieruchomość męża a podział majątku

Przed ślubem mąż dostał od swoich rodziców dom za tzw. dożywocie. Nieruchomość wymaga remontu, na który wspólnie planujemy wziąć kredyt, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w przypadku rozwodu mogę domagać się od męża zwrotu połowy poniesionych kosztów, skoro nie mam prawa własności do nieru
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »