.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki dla córki, co zrobić aby nie wchodziła do majątku wspólnego małżonków?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.09.2021 • Zaktualizowane: 15.10.2021

Za 3 miesiące moja córka wychodzi za mąż. W związku z tym w prezencie dla niej chcę kupić działkę budowlaną. Akt notarialny ma być sporządzony od razu na córkę jako nabywcę. Córka podpisała wstępną umowę zakupu, która miała być sfinalizowana jeszcze przed ślubem. Z powodów pandemii formalności zakupu przedłużyły się i transakcja nastąpi już po ślubie. Chciałem, aby zakup działki nastąpił przed zawarciem związku małżeńskiego, aby działka nie wchodziła w skład wspólnego majątku małżeńskiego. Co zatem teraz można zrobić, kiedy już wiadomo, że transakcja ostatecznie dojdzie do skutku po ślubie, aby ta działka była córki? Środki finansowe na zakup działki to moje oszczędności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki dla córki, co zrobić aby nie wchodziła do majątku wspólnego małżonków?

Majątek osobisty małżonka

Nie ma powodów do obaw. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie z treścią art. 33 pkt 10 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in.: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Powyższy przepis dotyczy tzw. surogacji. W najogólniejszym ujęciu istota surogacji przewidzianej w art. 33 pkt 10 polega na zaliczeniu do majątku osobistego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności przez każdego z małżonków w zamian za przedmioty stanowiące jego majątek osobisty (por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2018).

 

Zasada surogacji w majątku osobistym małżonka

W wyroku z dnia 12 maja 2000r. V CKN 50/00 Sąd Najwyższy określił przesłanki przewidzianej w art. 33 pkt 3 K.r.o. surogacji. Zgodnie z treścią tego wyroku są nimi dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego. Przedmiot nabywany do majątku osobistego powinien zatem być ekwiwalentem przedmiotu, który z majątku wychodzi. Jak wskazuje się w doktrynie ciężar udowodnienia przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku osobistego spoczywa na tym małżonku, który twierdzi, że przedmiot ten jest surogatem nabytym w zamian za środki pochodzące z jego majątku osobistego (art. 6 K.c.) (por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2018).

 

Zważyć należy, iż w orzecznictwie sądów powszechnych pojawił się pogląd prawny, zgodnie z którym „skutek surogacji następuje z mocy samego prawa. Nabycie w drodze surogacji nie wymaga zatem ujawnienia w treści czynności prawnej. Do jego osiągnięcia nie jest w szczególności potrzebne oświadczenie woli małżonków. Działanie surogacji może być jednak zmodyfikowane wolą małżonka, na którego rzecz surogacja ma nastąpić. Mianowicie, małżonek ten może postanowić, że nabyty przedmiot wejdzie w skład majątku wspólnego. Wola uchylenia surogacji musi być wyrażona w tej samej czynności prawnej, przez którą nastąpiło nabycie danego przedmiotu majątkowego” (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lutego 2011r., II Ca 23/11, L.). W postanowieniu z dnia 28 października 2016r., I Ns 257/15, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim dodatkowo wskazał, że „analiza poglądów wyrażonych w wypowiedziach judykatury i nauki prawa prowadzi do konkluzji, że dopiero niezłożenie przez małżonków jakichkolwiek oświadczeń woli co do tego, do jakiego majątku nabywają dany przedmiot lub też złożenie oświadczenia, że nabycie następuje do majątku osobistego jednego z nich, otwiera Sądowi drogę do badania czy mamy do czynienia z realizacją zasady surogacji. W przeciwnym razie, tj. wówczas gdy małżonkowie postanowili, że nabywają dany przedmiot do majątku wspólnego, należy uznać, że dokonali rozporządzenia swoim majątkiem osobistym na rzecz majątku wspólnego. Nie ma podstaw do tego, aby odbierać małżonkom prawo do wyłączenia zasady surogacji w drodze stosownego oświadczenia woli”.

 

Nabycie nieruchomości po ślubie wyłącznie do majątku osobistego

Warunkiem koniecznym, aby doszło do skutku surogacji jest jasne wskazanie przez Pana, że daruje Pan środki pieniężne wyłącznie na córkę, a następnie w akcie nabycia nieruchomości oświadczenie córki, iż nieruchomość nabywa do swojego majątku osobistego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »