Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.06.2019

Razem z żoną jesteśmy właścicielami mieszkania – kredyt w programie „Rodzina na Swoim” (umowa kredytowa sprzed 4 lat). Chcemy zakupić nowe mieszkanie (również w kredycie). Mamy podpisaną umowę rezerwacyjną z deweloperem. Samo podpisanie umowy deweloperskiej planowane jest za miesiąc. Odbiór kluczy ma nastąpić za 2 lata. Nie mamy też jeszcze żadnej decyzji z banku odnośnie kolejnego kredytu. W jaki sposób i w którym momencie powinniśmy zrezygnować z programu „Rodzina na Swoim”, tak żebyśmy nie musieli zwracać już uzyskanych dopłat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

Fot. Fotolia

Zasady korzystania z kredytu udzielonego w ramach programu „Rodzina na Swoim” (RnS) reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.). Generalne zasady korzystania z kredytu były następujące:

 

1) przez pierwsze 8 lat kredytowania można liczyć na dopłatę blisko połowy odsetek od kredytu zaciągniętego w rodzimej walucie;

2) z dofinansowania mogą skorzystać rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne, o ile nie posiadają nieruchomości mieszkalnej. Ponadto osoby samotne nie mogły wcześniej posiadać żadnej nieruchomości mieszkalnej;

3) powierzchnia mieszkania nie mogła przekraczać 75 m kw. (w przypadku osób samotnych 50 m kw.), powierzchnia domu nie może być większa niż 140 m kw. (z wyłączeniem osób samotnych);

4) dofinansowanie wypłacano do 70 m kw. powierzchni domu, 50 m kw. mieszkania,

6) wymagany limit wieku kredytobiorcy na poziomie 35 lat nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Wymaganie to uznawane jest ponadto za spełnione w przypadku rodzin, w których przynajmniej jeden z małżonków ma maksymalnie 35 lat.

7) cena metra nieruchomości nie może przekroczyć wartości publikowanych kwartalnie przez BGK.

 

Ostatnia nowelizacja ww. ustawy, która weszła w życie w sierpniu 2011 r. wprowadziła ograniczenia i dodatkowe obowiązki w okresie otrzymywania dopłat, czyli przez pierwsze 8 lat kredytu. W tym czasie kredytobiorca nie może stać się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania. Oznacza to, że w ciągu 8 lat nie można kupić czy otrzymać w darowiźnie mieszkania czy domu, nawet w ułamkowej części własności. Jedynym wyjątkiem jest spadek, ustawodawca dopuścił możliwość nabycia nieruchomości tylko w takiej formie. To oznacza, że osoba, która wykorzystała kredyt „Rodzina na swoim”, nie straci dopłat, jeżeli kupiła później inne mieszkanie. Pod warunkiem jednak, że kredyt zaciągnęła przed 31 sierpnia 2011 r. (a więc przed nowelizacją).

 

W tej samej nowelizacji wprowadzono zapis, że nieruchomość finansowana kredytem „Rodzina na Swoim” musi być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych . Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy określają bowiem rodzaje inwestycji, jakie mogą być finansowane kredytem preferencyjnym. Są to m.in. zakup (na rynku pierwotnym lub wtórnym) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Natomiast definicja kredytu preferencyjnego (art. 2 pkt 3 ustawy) wskazuje, iż celem udzielania takiego kredytu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy. Zgodnie z art. 9 ust 3 ww. ustawy dopłaty są wstrzymywane w sytuacji:

 

  1.  postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności;
  2. uzyskania w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku;
  3. dokonania przez kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Natomiast w art. 9 ust. 4 ww. ustawodawca określił podstawy postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku których powstaje również obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zastosowanych dopłat. Są to przypadki:

 

  1. wykorzystania kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony;
  2. niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (tj. gdy zaciągając kredyt klient jest najemcą nieruchomości lub przysługuje mu lokatorskie prawo do nieruchomości, wówczas jest zobowiązany w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy kredytowej odstąpić od odpowiednich umów);
  3. uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 6;
  4.  niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3a (gdy nabędziemy inną nieruchomość i nie zawiadomimy banku o tym fakcie w terminie 14 dni).

 

A zatem należy zwrócić wszystkie otrzymane środki tylko w przypadku, gdy umowa kredytowa została wypowiedziana z przyczyn opisanych w ww. art. 9 ust. 4 ustawy.

 

Jak z powyższego wynika, przepisy przywołanej ustawy nie ograniczają prawa nabywcy do dysponowania nieruchomością, jednak nabycie nowej nieruchomości przed upływem 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek wywołuje wstrzymanie dopłaty (RnS). Ponadto uczestnik programu RnS ma obowiązek poinformować bank, który udzielił mu kredytu mieszkaniowego z dopłatą, o wystąpieniu sytuacji, która może stanowić o utracie prawa do dopłat w ciągu odpowiednio 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia ( art. 9 ust. 3a ustawy). Czyli ma Pan 14 dni na pisemne poinformowanie banku kredytującego, w którym podpisał Pan umowę kredytu preferencyjnego, o nabyciu tytułu własności do innej nieruchomości mieszkalnej. Słowo „nabycie” jest synonimem otrzymania czegoś na własność np. w zamian za pieniądze lub wymianę. A to oznacza każdą czynność prawną i każde zdarzenie, w wyniku których doszło do przejścia prawa własności rzeczy lub prawa. Nabycie zatem nieruchomości mieszkalnej następuje w dniu przeniesienia tego lokalu, czyli w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (na rynku wtórnym). Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego u dewelopera najczęściej nie można zawrzeć takiej umowy, ponieważ w nowo powstałych budynkach zwykle przed sprzedażą nie przeprowadza się wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych. Kupno bezpośrednio od inwestora reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku, czyli tzw. ustawa deweloperska. W tym przypadku możliwością jest nabycie mieszkania na podstawie umowy ustanawiającej odrębną własność. Właścicielem mieszkania staniecie się Państwo dopiero zakładając księgę wieczystą. Tutaj, aby ustanowić odrębną własność lokalu, konieczny jest wpis konstytutywny.

 

Od tej chwili macie Państwo tylko 14 dni na zawiadomienie banku o tym zdarzeniu.

 

Niemniej znając praktyki banków byłabym ostrożna, ponieważ kwestię „nabycia” traktują one często jako każde nabycie w sensie potocznym, językowym. Zatem chwilą tą byłoby wtedy podpisanie umowy o ustanowienie lokalu odrębnego i przeniesienie prawa jego własności na Państwa aktem notarialnym. Na wszelki wypadek upewniłabym się w stosownym oddziale banku, jak to wygląda w przypadku umowy deweloperskiej.

 

Zaniechanie 14-dniowego terminu na zgłoszenie nabycia nowego lokalu może spowodować, że bank uzna, że złamano przepisy ustawy, i oprócz oczywistego wstrzymania dopłaty wezwie Państwa do natychmiastowej spłaty kapitału kredytu oraz zwrotu dopłat wraz z odsetkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + siedem =

»Podobne materiały

Zmuszenie brata do zabrania swoich rzeczy z mojego mieszkania

W moim mieszkaniu mieszkał brat, który jednak po ślubie wyprowadził się gdzieś z żoną. Pozostawił w jednym z pokoi swoje stare rzeczy, w tym meble, i zamknął go na klucz. Jak mogę go zmusić do opróżnienia pomieszczenia? Chcemy z mężem zrobić remont.

 

Prawo do zakupu mieszkania we Francji

Zastanawiam się nad zakupem mieszkania we Francji. Czy mogę zapłacić w dolarach? Jak będzie wyglądał przelew i formalności? Jakie podatki mnie obciążą? Czy my, Polacy, możemy nabywać nieruchomość we Francji?

 

Liczba domowników a wysokość czynszu

Czy administracja ma prawo pobierać opłatę w czynszu za osobę, która formalnie nie jest zameldowana w tym lokalu? Mój mąż był zameldowany tymczasowo – dokument ten był przedstawiony w administracji. Ja jako główny najemca nie zgłosiłam tego, że będzie dalszy meldunek. Mój mąż nie mieszka ze mn

 

Zmiana lokalu użytkowego na mieszkalny

Jestem posiadaczem odrębnej własności lokalu użytkowego w bloku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Chciałbym zmienić sposób użytkowania lokalu na mieszkalny. Jak zmienić sposób użytkowania lokalu? Czy muszę wystąpić do spółdzielni o zgodę, czy złożyć wniosek do starostwa z pominięciem spół

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »