Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 13.07.2017

Zwróciłam krzesła (6 sztuk), które nie spełniły moich oczekiwań. Zakupiłam je w sklepie internetowym, rozpakowałam w domu tylko jedno z nich i zdecydowałam oddać. Tak więc 5 krzeseł zwróciłam w oryginalnych opakowaniach, tylko to jedno zostało inaczej zapakowane. Okazało się, że zwrot nie został przyjęty, ponieważ krzesła są uszkodzone. Kontakt telefoniczny z tą firmą jest bardzo utrudniony. Do dzisiaj nie wiem, ile krzeseł jest uszkodzonych. Na moje monity dostałam krotką informację drogą mailową, że moja sprawa jest skomplikowana, bo nie zgłosiłam uszkodzenia firmie transportowej. Wartość krzeseł to prawie 4500 zł. Co mówią o takiej sytuacji przepisy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuację reguluje Prawo przewozowe:

 

„Art. 41. 1. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Art. 42. 1. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania.

2. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w art. 41 lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.

 

Art. 65. 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.

3. Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;

2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;

5) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

4. Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

 

Art. 76. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Komentowany przepis ściśle koresponduje z art. 74, który określa sposób ustalania wadliwości przesyłek. Jednym z obowiązków odbiorcy jest ocena stanu przesyłki przed jej przyjęciem, a w razie stwierdzenia wadliwości – zgłoszenie odpowiednich zastrzeżeń. Niezwłoczna reakcja odbiorcy jest bardzo istotna dla celów dowodowych, ale z wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 76 jest zagwarantowana sankcją wygaśnięcia roszczeń z tytułu ubytku albo uszkodzenia przesyłki. Wygaśnięcie roszczeń oznacza, że z chwilą przyjęcia przesyłki i niezgłoszenia uwag co do jej stanu prawo podmiotowe odbiorcy do domagania się odszkodowania od przewoźnika ulega unicestwieniu z mocy samego prawa. Skutek wygaśnięcia roszczenia nie nastąpi w razie zajścia okoliczności enumeratywnie wskazanych w komentowanym przepisie. Pierwszą z tych przesłanek jest wcześniejsze, protokolarne stwierdzenie szkody (zob. uwagi do art. 74). Drugą jest zaniechanie protokolarnego sprawdzenia z winy przewoźnika. Dotyczy to sytuacji, w których przewoźnik wiedział o zaistnieniu szkody albo powinien i mógł o tym się dowiedzieć, ale nie wykonał czynności określonych w art. 74. Trzecią przesłanką jest kwalifikowana wina przewoźnika, polegająca na winie umyślnej (przewoźnik chciał wyrządzić szkodę albo, przewidując taką możliwość, godził się na to) albo rażącym niedbalstwie (winie nieumyślnej, przy której naruszenie obowiązków w zakresie ostrożności ma charakter szczególnie rażący). Kontrahent przewoźnika, który przyjął przesyłkę bez zastrzeżeń, a następnie dochodziłby odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika, musiałby wykazać dodatkowo (poza zwykłymi przesłankami), zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 76 pkt 3 ustawy. Przesłanka wymieniona w pkt 4 koresponduje z art. 74 ust. 3.

 

Ciężar dowodu okoliczności wyłączających skutek w postaci wygaśnięcia roszczenia spoczywa na kontrahencie przewoźnika, który powołuje takie okoliczności.

 

Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika jest przywilejem. Każdy przywilej zazwyczaj doznaje ograniczeń w przypadku zachowań, które nie zasługują na taką szczególną ochronę. Regulację taką zawarto w art. 29 ust. 1 Konwencji CMR. Zgodnie z tym przepisem przewoźnik nie może korzystać z przepisów o ograniczeniu jego odpowiedzialności, jeśli szkoda powstała w wyniku złego zamiaru lub niedbalstwa. W takim wypadku nie tylko odpadają ograniczenia kwotowe (tj.,8,33 SDR za kg utraconego ładunku), ale i odpowiedzialność przewoźnika rozciąga się na utracone korzyści poszkodowanego. Przenosząc uregulowania konwencyjne, na grunt pojęć polskiego prawa, co wcale nie jest proste, uznać trzeba, że chodzi o wypadki, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Z winą umyślną mamy do czynienia wówczas, gdy przewoźnik chce szkodę wywołać, np. współdziałając z przestępcami, czy celowo niszcząc towar, jak i wtedy, gdy godzi się, że jego zachowanie spowoduje szkodę.

 

Rażące niedbalstwo następuje wówczas, gdy przewoźnik narusza podstawowe reguły ostrożnościowe, np. pozostawienie na wiele dni niezabezpieczonego ładunku w odludnym miejscu, szczególnie gdy wartość ładunku jest znaczna, zlekceważenie wyraźnych instrukcji uprawnionego, rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wydanie ładunku nieuprawnionemu w okolicznościach, które mogły budzić uzasadnione wątpliwości co do jego statusu odbiorcy. Zakwalifikowanie szkody, jako wywołanej winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ma i ten skutek, że termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z rocznego ulega przedłużeniu do 3 lat (zwykły termin wynosi 1 rok, przy czym początek jego biegu liczony jest różnie, w zależności od rodzaju danej szkody). Dodam też, że standardowe warunki ubezpieczenia OCP zazwyczaj wykluczają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę w razie popełnienia szkody umyślnie lub z rażącym niedbalstwem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - dziewięć =

»Podobne materiały

OC samochodów znajdujących się w komisie

Prowadzę komis samochodowy. W zeszłym tygodniu otrzymałem z U.F.G. wezwanie do uregulowania należności za zakupione samochody – opłacenia OC. Mam wykupione ogólne ubezpieczenie komisowe, a w razie potrzeby (gdy klient jest zainteresowany jazdą próbną) wykupuję OC miesięczne (taką opcję zapropo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »