.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie likwidacji spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 19.09.2014

Spółdzielnia mieszkaniowa została postawiona w stan likwidacji w 2000 r. Nie została przerejestrowana do KRS. Od 2000 r. nie prowadzi żadnej działalności, nie posiada majątku ani siedziby. Roczne zeznanie CIT-8 jest zerowe. Czy utrata ważności wpisu do Rejestru Handlowego spowodowała zakończenie likwidacji spółdzielni, czy też trzeba podjąć jeszcze jakieś działania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim na wstępie zaznaczę, że w listopadzie 2013 roku znowelizowano Przepisy wprowadzające ustawę o KRS. Nowelizacja wydłuża o dwa lata (do 31 grudnia 2015 r.) ważność wpisów w Rejestrze Handlowym, który był poprzednikiem funkcjonującego od 1 stycznia 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego. Do końca 2015 r. będzie ponadto możliwe posługiwanie się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tego rejestru. W związku z tym obecne brzmienie interesujących nas przepisów omawianej ustawy to:

 

„Art. 9. 1. (uchylony).

 

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

 

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru”.

 

Skutkiem przyjęcia nowelizacji będzie przesunięcie terminu utraty osobowości prawnej przez spółki, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane do KRS. Dotyczy to także innych osób prawnych podlegających wpisowi do KRS, w tym również spółdzielni mieszkaniowych.

 

W związku z powyższym, aby zakończyć formalny byt spółdzielni, sugeruję doprowadzenie procesu likwidacji do końca zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu należałoby zacząć od przerejestrowania spółdzielni do KRS. Spółdzielnia niewpisana do KRS formalnie nie może być zlikwidowana – z tego względu, że niedopuszczalne jest wpisanie jej likwidacji do dotychczasowego rejestru. Następnie, już w kompetencjach likwidatora leży doprowadzenie do zakończenia bytu spółdzielni, włącznie m.in. z poinformowaniem związku rewizyjnego czy organów finansowych o otwarciu likwidacji. Wynika to z poniższego przepisu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze:

 

„Art. 122. Likwidator powinien niezwłocznie po wyznaczeniu go:

 

1)  zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji spółdzielni, jeżeli nie zostało to jeszcze dokonane, izawiadomić o tym związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą;

2)  powiadomić banki finansujące spółdzielnię oraz organy finansowe o otwarciu likwidacji spółdzielni;

3)  ogłosić w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienie o otwarciu likwidacji spółdzielni i wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia;

4)  przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań spółdzielni;

5)  sporządzić plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań”.

 

Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza to do KRS, a spółdzielnia formalnie przestaje istnieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl