Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie leasingu - prywatny wykup i sprzedaż samochodu a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.06.2020

Kończy mi się leasing samochodu wziętego na firmę i chcę wziąć nowy, a stary przerejestrować prywatnie na siebie, a potem sprzedać. Jak to zrobić, żeby nie wejść w konflikt z urzędem skarbowym, a jednocześnie nie zapłacić ani podatku dochodowego, ani VAT-u i żeby wszystko było lege artis?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie leasingu - prywatny wykup i sprzedaż samochodu a podatki

Kwestię wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego należy rozpatrzyć na gruncie podatku VAT oraz PIT.

Prywatny wykup samochodu z leasingu a podatek VAT

W zakresie podatku VAT należy wskazać, że obowiązek podatkowy powstaje w przypadku podatników wykonujących działalność gospodarczą. Natomiast czynności dotyczące majątku prywatnego, niespełniające kryterium działalności gospodarczej, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

 

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku „prywatnego” wykupu z leasingu. Taka czynność jest wyłączona z opodatkowania VAT, ponieważ jest dokonywana przez osobę fizyczną w zakresie jej majątku prywatnego, a nie w ramach działalności gospodarczej. Natomiast podatkiem VAT obciążeni są wyłącznie podatnicy w ramach czynności wykonywanych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa. Również późniejsza sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ w dalszym ciągu jest to czynność z zakresu majątku prywatnego osoby fizycznej.

 

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 04.02.2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.849.2018.1.MW:

 

„Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu, ale nie wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w momencie wykupu przeznaczyć go na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W okresie późniejszym, jednak nie wcześniej niż przed upływem co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu, Zainteresowany rozważać będzie również sprzedaż tego samochodu. Ponieważ wykup samochodu będzie związany z przekazaniem na cele prywatne, a przekazanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną, Wnioskodawca nie będzie dokonywał odliczenia podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu z leasingu.

 

Zatem w sytuacji, gdy po wykupie przedmiotowego samochodu przeznaczonego na cele prywatne, Wnioskodawca dokona jego sprzedaży, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizując ją Wnioskodawca nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

 

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że wykup po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochodu od leasingodawcy i przeznaczenie na cele osobiste po jego wykupie, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przy nabyciu samochodu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Także późniejsza sprzedaż ww. samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizując ją Wnioskodawca nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy”.

Zakończenie leasingu a podatek dochodowy

Na gruncie podatku dochodowego trzeba wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

Zgodnie z interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe powyższy przepis ma zastosowanie również do wykupu samochodu z leasingu dokonanego na firmę podatnika w przypadku gdy samochód nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności oraz nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Naturalnie wykup prywatny nie daje prawa do uwzględnienia wydatku w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście sam wykup nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem PIT po stronie nabywcy (nie powstaje u nabywcy żaden przychód podatkowy).

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.459.2019.1.DJD:

 

„W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (…) Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. (…) W okresie trwania leasingu samochód ten wykorzystywany był przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do postanowień umowy leasingu, w związku z upływem okresu, na jaki była zawarta oraz uregulowaniem wszystkich rat leasingowych, Wnioskodawca miał prawo nabycia własności leasingowanego samochodu za uzgodnioną w umowie opłatą. Z powyższego prawa skorzystał, dokonując wykupu przedmiotu leasingu w dniu 31 lipca 2019 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, na fakturze wykupu, wystawionej przez firmę leasingową, widniały dane, pod którymi Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca zdecydował jednak, że nie będzie dłużej wykorzystywał tego samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych, dlatego nie ujął faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych, ani w ewidencji środków trwałych, nie odliczając podatku VAT z powyżej faktury wykupowej. Nie ujmował innych wydatków eksploatacyjnych samochodu w PKPiR oraz w ewidencji VAT. W przyszłości prawdopodobne jest zbycie samochodu.

 

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej (podkreśl. red.). Wówczas skutki podatkowe sprzedaży takiego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. W konsekwencji, planowana sprzedaż samochodu będzie skutkować powstaniem przychodu z tego źródła, jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu”.

 

Tak samo też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN:

 

„Faktura dokumentująca wykup zostanie wystawiona na leasingobiorcę – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 

Wnioskodawca zamierza wykupiony przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu przeznaczyć na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po nabyciu samochód nie będzie już wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i będzie służyć wyłącznie celom prywatnym. Tym samym nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

 

W okresie późniejszym, jednak nie wcześniej niż przed upływem co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu, Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód.

 

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro samochód osobowy nabyty przez Wnioskodawcę po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Zainteresowany zamierza przeznaczyć wyłącznie na cele prywatne i nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - pomimo wcześniejszego wykorzystywania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do czasu zakończenia umowy leasingu) – to jego odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy - określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d przywołanej ustawy. A w konsekwencji, jeśli zbycie przedmiotowego samochodu nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup przedmiotu leasingu), obowiązek podatkowy nie powstanie.

 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi źródło przychodów ze zbycia rzeczy – o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – a w związku z tym przychód ten powstanie wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wykup od leasingodawcy”.

Brak obowiązku podatkowego po wykupie samochodu

W związku z powyższym, w sytuacji gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie będzie przez Pana wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku firmy, jak również nie odliczy Pan żadnych kosztów związanych z wykupem, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. A w takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie tej rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie.

 

Powyższe pozostaje aktualne, nawet jeżeli wykup zostanie dokonany na firmę i otrzyma Pan FV z danymi działalności gospodarczej. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa decydujące w tym przypadku są okoliczności faktyczne, tj. podjęcie decyzji, że przedmiotowy samochód po wykupie nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki