Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie leasingu operacyjnego na samochód osobowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 26.03.2020

Kończy mi się umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy w jednoosobowej działalności gospodarczej. Chciałem wykupić samochód na osobę fizyczną, ale bank poświadczył, że od 1 lutego 2020 nie oferuje możliwości wykupu na osobę fizyczną. W związku z tym mam parę pytań. Czy otrzymując fakturę za kwotę wykupu na działalność, jestem zmuszony wrzucić samochód w środki trwałe? Czy jednak mogę go zarejestrować na siebie (osoba fizyczna)? Ewentualnie czy mogę takowy samochód przenieść z działalności na majątek prywatny, a następnie w darowiźnie oddać bliskiej rodzinie, a rodzina sprzeda go po upływie 6 miesięcy bez żadnych dodatkowych obciążeń podatkowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie leasingu operacyjnego na samochód osobowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jako źródło przychodu

Na gruncie podatku dochodowego trzeba wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT „odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie”.

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego

Zgodnie z interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe powyższy przepis ma zastosowanie również do wykupu samochodu z leasingu dokonanego na firmę podatnika w przypadku, gdy samochód nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności oraz nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.459.2019.1.DJD:

 

„W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (…) Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. (…) W okresie trwania leasingu samochód ten wykorzystywany był przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do postanowień umowy leasingu, w związku z upływem okresu, na jaki była zawarta oraz uregulowaniem wszystkich rat leasingowych, Wnioskodawca miał prawo nabycia własności leasingowanego samochodu za uzgodnioną w umowie opłatą. Z powyższego prawa skorzystał, dokonując wykupu przedmiotu leasingu w dniu 31 lipca 2019 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, na fakturze wykupu, wystawionej przez firmę leasingową, widniały dane, pod którymi Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca zdecydował jednak, że nie będzie dłużej wykorzystywał tego samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych, dlatego nie ujął faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych, ani w ewidencji środków trwałych, nie odliczając podatku VAT z powyżej faktury wykupowej. Nie ujmował innych wydatków eksploatacyjnych samochodu w PKPiR oraz w ewidencji VAT. W przyszłości prawdopodobne jest zbycie samochodu.

 

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej (podkreśl. red.). Wówczas skutki podatkowe sprzedaży takiego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. W konsekwencji, planowana sprzedaż samochodu będzie skutkować powstaniem przychodu z tego źródła, jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu”.

 

Tak samo też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN:

 

„Faktura dokumentująca wykup zostanie wystawiona na leasingobiorcę - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 

Wnioskodawca zamierza wykupiony przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu przeznaczyć na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po nabyciu samochód nie będzie już wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i będzie służyć wyłącznie celom prywatnym. Tym samym nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W okresie późniejszym, jednak nie wcześniej niż przed upływem co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu, Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód.

 

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro samochód osobowy nabyty przez Wnioskodawcę po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Zainteresowany zamierza przeznaczyć wyłącznie na cele prywatne i nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – pomimo wcześniejszego wykorzystywania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do czasu zakończenia umowy leasingu) – to jego odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy – określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d przywołanej ustawy. A w konsekwencji, jeśli zbycie przedmiotowego samochodu nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup przedmiotu leasingu), obowiązek podatkowy nie powstanie.

 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi źródło przychodów ze zbycia rzeczy – o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – a w związku z tym przychód ten powstanie wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wykup od leasingodawcy”.

Zbycie samochodu po pół roku od wykupienia go

W związku z powyższym w sytuacji, gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie będzie przez Pana wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku firmy, jak również nie odliczy Pan żadnych kosztów związanych z wykupem, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. A w takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie tej rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie.

 

Powyższe pozostaje aktualne nawet, jeżeli wykup zostanie dokonany na firmę i otrzyma Pan FV z danymi działalności gospodarczej. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa decydujące w tym przypadku są okoliczności faktyczne, tj. podjęcie decyzji, że przedmiotowy samochód po wykupie nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Zakończenie umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy w działalności gospodarczej

Z interpretacji wynika zatem, że nie musi Pan dokonywać darowizny samochodu na rzecz członka rodziny, aby ten po 6 miesiącach dokonał zbycia auta bez podatku dochodowego. Nawet jeżeli wykup nastąpi na FV z danymi firmowymi, lecz nie będzie Pan auta wykorzystywał w działalności, nie ujmie go w ewidencji, nie zaliczy wydatku związanego z autem do kosztów firmowych, nie odliczy podatku VAT, to nie można uznać, że sprzedaż przedmiotowego samochodu będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej. Będzie to prywatna sprzedaż, która po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie, nie wygeneruje obowiązku podatkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + II =

»Podobne materiały

Zamknięcie starej działalności i otworzenie nowej

Z dniem 01.01.2016 zostałem wykreślony z CEiDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności gospodarczej. Chciałbym zamknąć poprzednią działalność i otworzyć nową. Jednakże nie dokonałem zamknięcia po wykreśleniu z CEiDG. Chciałbym spytać, jakie konsekwencje mogą mnie spotkać z tego powodu, po

 

Deklaracja prowadzenia ksiąg rachunkowych w działalności gospodarczej

W zawiadomieniu CEIDG złożonym przy zakładaniu działalności gospodarczej zaznaczyłam rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej „księgi rachunkowe”, bo tak chciałam. Czy to zawiadomienie na CEIDG jest skutecznym zawiadomieniem urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej dokumentacji i czy m

 

Pobieranie zadatków podczas zawieszonej działalności przy najmie domków letniskowych

Prowadzę działalność w zakresie sezonowego najmu domków letniskowych (wakacje). Zawieszam ją od września do maja. Czy w okresie zawieszenia działalności mogę legalnie pobierać zadatki na najem w wakacje? Jak to rozliczać? Oraz czy mogę nazwać mój obiekt nazwą używaną przez inne miejsce (istniejąca w

 

Jakie konsekwencje za brak inwentaryzacji?

Od 2015 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - sklep. Rozliczam się według ryczałtu ewidencjonowanego. Jednak dopiero w połowie 2018 roku zauważyłem dwa błędy. Ponieważ nie byłem vatowcem ani nie rozliczałem wydatków, nie zbierałem faktur zakupowych. Zdarzało się niestety, że kupowałem t

 

Sprzedaż towarów przez eBay klientom z Unii Europejskiej

Posiadam firmę w Polsce i chciałbym sprzedawać towary odbiorcom detalicznym w krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem portalu eBay. Przeważnie będą to osoby fizyczne, ale również i firmy. Jaki dokument sprzedaży w obu przypadkach należy wystawiać? Czy są jakieś ograniczenia w obrocie? Czy przekra

 

Czy handel na Forex może zostać uznany za działalność gospodarczą?

Czy handel na Forex może zostać uznany za działalność gospodarczą? Nie prowadzę działalności gospodarczej, handluję na Forex codziennie po kilka transakcji. Moim celem jest osiąganie regularnych zysków. Posiadam konto u polskiego brokera, który jest zobowiązany wystawić PIT8c. Czy handel w sposób re

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »