.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.01.2013

Miała miejsce kolizja drogowa, jestem osobą poszkodowaną. Na miejscu zdarzenia zostało spisane oświadczenie, iż sprawca przyznaje się do winy. Nie wzywałam policji. Samochód jest w warsztacie, kosztorys naprawy został zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Minęło 40 dni od tej kolizji, a zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania. Ubezpieczyciel twierdzi, że brakuje dokumentu potwierdzającego sprawcę kolizji. Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych:

 

„Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

 

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.

 

5. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności”.

 

Proszę wysłać wezwanie do zapłaty, podnosząc, iż niewypłacenie kwoty odszkodowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania do zapłaty będzie skutkowało niezwłocznym wystąpieniem na drogę postępowania sądowego.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 14 ust. 3a ww. ustawy w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej niewypłacenie przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie może skutkować podjęciem przez organ nadzoru decyzji o nałożeniu na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężnej do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy. Co więcej, organ nadzoru może także w drodze decyzji nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych do wysokości 100 000 złotych.

 

W przypadku dalszej zwłoki w wypłacie odszkodowania trzeba podjąć kroki w celu zawiadomienia o tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

 

Nie napisała Pani, czy zakład poinformował o zwłoce w wypłacie; co do zasady zwłoka w wysłaniu oświadczenia – w obliczu przyznania się w oświadczeniu – nie jest podstawą do opóźnienia wypłaty odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »