Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz sądowy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.04.2014

W zeszłe wakacje mój tata został zatrzymany, gdy prowadził samochód po alkoholu. Sąd odebrał mu prawo jazdy na 2 lata. Pół roku później znów został zatrzymany i po raz kolejny miał alkohol we krwi, prowadząc auto. Dostał wyrok – rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Niestety, teraz kontrola zatrzymała go po raz kolejny i choć był trzeźwy (poddał się terapii i nie pije), to przecież złamał zakaz sądowy prowadzenia pojazdów. Czy ojciec trafi do więzienia? Czy ma szanse na odroczenie wyroku lub złagodzenie kary? Jak mu pomóc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeku karnego (w skrócie K.k.), przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie K.k.w.), jak również przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż Pana ojciec w zeszłe wakacje został zatrzymany za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co dostał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Około 6 miesięcy od pierwszego zdarzenia Pana ojciec został ponownie zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Po ostatnim zdarzeniu Pana ojciec poddał się terapii i wyszedł z nałogu alkoholowego. Aktualnie prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o czyn z art. 244 K.k., bowiem został zatrzymany przez policję, prowadząc pojazd mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, w pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 75 § 1 K.k., zgodnie z którym „sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”.

 

Wyjaśnić należy pojęcie przestępstwa podobnego. Definicję tego zwrotu zawiera art. 115 § 3 K.k., zgodnie z którym „przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne”.

 

Mimo że w treści pytania wskazuje Pan, iż przy drugim zdarzeniu Pana ojciec został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, mniemam, iż skazanie takie winno wskazywać także na art. 244 K.k., bowiem dopuszczając się tego czynu, Pana tata miał już prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Mając na uwadze powyższe ostatnie zdarzenie, tj. zatrzymanie Pana ojca prowadzącego pojazd mechaniczny mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, winno być ono rozpatrywane jako przestępstwo podobne do tego, którego dopuścił się za drugim razem. W wyroku skazującym (za drugi czyn) Pana tata winien być bowiem uznany winnymi popełnienia czynu z art. 178a § 1 K.k., ale także z art. 244 K.k. Powyższe powoduje, iż w chwili obecnej Pana ojciec dopuścił się czynu podobnego do uprzednio popełnionego.

Ustawodawca posługuje się jednak zwrotem „w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”. Z powyższego wynika, iż w chwili obecnej konieczne jest dokładne przeanalizowanie treści drugiego wyroku skazującego. Jeżeli bowiem kara 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata została orzeczona także za czyn z art. 244 K.k., sąd winien zarządzić wykonanie kary pozbawiania wolności. Wyraźnie podkreślić należy przy tym, iż jest to obowiązek sądu, bowiem jak czytamy w treści przepisu – „sąd zarządza”, tj. sąd nie ma alternatywy, musi zarządzić wykonanie kary pozbawiania wolności.

 

Szansą dla Pana ojca jest zastosowanie dozoru elektronicznego. Z treści Pana pytania wynika, iż spełnione są przesłanki zastosowania dozoru elektronicznego. „Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 

1)  wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej »Kodeksem karnym«;

2)  jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

3)  skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4)  osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 11;

5)  odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej »warunkami technicznymi«”.

 

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego następuje w dniu, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary w tym systemie.

 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pozwoli Pana ojca podjąć pracę, bowiem jednocześnie sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, ewentualnie w celu uczestniczenia w zajęciach odwykowych.

 

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego.

 

Pozwoli Pan, iż przytoczę pogląd wyrażony w literaturze odnoszący się do jednej z przesłanek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności:

 

„Za ciężką chorobę uznaje się także stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda, nawet ciężka, choroba, będzie stanowić podstawę obligatoryjnego odroczenia wykonania kary na czas nieokreślony (na czas trwania przeszkody), ale tylko taka, która powoduje zagrożenie życia lub poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i której nie można skutecznie leczyć w warunkach zakładu karnego. Zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny oznaczają taką sytuację, gdy osadzenie skazanego spowodowałoby oczywiste, czy wręcz rażące i niesprawiedliwe pogorszenie jego sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, osobistej - podobnie w odniesieniu do jego rodziny, które mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na ich szkodę (np. choroba lub inwalidztwo skazanego lub członka rodziny, niezbędna pomoc w utrzymaniu gospodarstwa, zapewnienie utrzymania, potrzeba ukończenia szkoły, różne zdarzenia losowe)”.

 

W treści pytania nie wskazuje Pan na żadne okoliczności, które uzasadniałby odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności celem jej następczego zawieszenia, co nie oznacza, że takie nie istnieją. Jeżeli takowe istnieją (natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki), proszę o ich wskazanie. W chwili obecnej najbardziej prawdopodobne wydaje się wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Z treści pytania wynika, iż Pana ojciec pozytywnie przeszedł terapię odwykową, co w mojej ocenie winno działać na korzyść Pana ojca, a to z uwagi na fakt, iż powyższe wskazuje, że dozór elektroniczny jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary, gdyż wydane dotychczas wyroki były, jak mniemam, jednym z powodów poddania się terapii. Nadto do takiego wykonania kary niezbędna będzie zgoda wszystkich pełnoletnich osób, które wspólnie zamieszkują z Pana ojcem. Jedynym problemem mogą być warunki techniczne, bowiem konieczne jest, aby odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stały na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, iż jest duża szansa, że Pana ojciec nie pójdzie do więzienia, a wyrok skazujący będzie odbywał w domu, świadcząc normalnie pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 3 =

»Podobne materiały

Odwieszenie kary za złamanie zakazu prowadzenia samochodu

Mam sądowy zakaz kierowania pojazdami przez okres 4 lat oraz wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jest to wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Czy jeśli prowadziłbym teraz samochód na trzeźwo, to w każdym wypadku nastąpi odwieszenie kary?

 

Zakaz prowadzenia pojazdów na pewien okres dla odbywającego wyrok pozbawienia wolności

W 2004 roku sąd za moje wykroczenie orzekł zakaz prowadzenie pojazdów przez okres trzech lat. Przebywałem wtedy w zakładzie karnym, dlatego wykonanie wyroku odłożono ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności (odbywałem ją jeszcze przez 4 lata). Obecnie wyszedłem już z więzienia (warunkowo) i

 

Jak uniknąć odwieszonej kary więzienia?

Dwa lata temu dostałem wyrok orzekający pozbawienie wolności w zawieszeniu. Ze względu na drugie przestępstwo, popełnione pół roku temu, pierwszy wyrok został odwieszony. Czy mogę starać się o zamianę kary na grzywnę lub o kaucję? Czy mogę odbyć karę w areszcie śledczym lub być z niej zwolnionym? Ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »