.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia pojazdów – możliwości ubiegania się o skrócenie kary

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.12.2009

Zabrano mi na 5 lat prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy istnieje możliwość wystąpienia do sądu o oddanie wcześniej prawa jazdy z powodu tego, że jestem jedynym żywicielem rodziny?

W mojej sprawie sąd wydał orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów na podstawie tzw. dowodów domniemanych. To znaczy nie było ewidentnych dowodów na to, kto siedział za kierownicą i świadkowie zeznający na policji również nie wskazali tego jednoznacznie. Czy w takim przypadku można wystąpić do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy? W sprawie tej wzięto pod uwagę, kto jest właścicielem pojazdu, natomiast nie złapano sprawcy bezpośrednio za kierownicą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Natomiast § 2 mówi, że sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Powyższe oznacza, iż w sytuacji skazania za przestępstwo naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji wobec sprawcy, który znajdował się pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek wydania także zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu (art. 43 § 1 K.k.).

 

Przepisy nie dają sądowi żadnego wyboru w kwestii zastosowania tego środka karnego, zostawiając mu jedynie możliwość ustalenia okresu jego trwania.

 

Odnosząc się z kolei do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

Jednakże w Pana sytuacji sprawa ma się odmiennie, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 Kodeksu karnego instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił m.in. znajdując się pod wpływem alkoholu.

 

Powyższa regulacja jest przedmiotem krytyki w nauce prawa jako zbyt rygorystyczna, jednakże wola ustawodawcy jest jednoznaczna, a sądy nie tylko nie przychylają się do wniosków o skrócenie okresu obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez sprawców znajdujących się pod wpływem alkoholu, ale nawet nie mają takiej możliwości, gdyż zabraniają tego przepisy Kodeksu karnego.

 

Jeżeli zaś chodzi o okoliczność, iż osoba objęta zakazem prowadzenia pojazdów jest jedynym żywicielem rodziny, to na obecnym etapie Pana sprawy argument ten nie ma już znaczenia i nie może w żaden sposób przyczynić się do skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu. Okoliczność powyższa mogłaby jednakże stanowić podstawę ubiegania się jeszcze w trakcie postępowania karnego, przed wydaniem wyroku, o orzeczenie tego środka karnego w niższym wymiarze, lecz obecnie nie wpłynie ona na długość prawomocnie orzeczonego zakazu.

 

Dlatego też podsumowując, wskazać należy, iż niestety w Pana sytuacji przepisy szczególne wyłączają możliwość skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu prowadzenia pojazdów, a okres ten upłynie dopiero po pięciu latach od uprawomocnienia się wydanego w Pana sprawie wyroku karnego. 

 

Co do drugiej części Pańskiego pytania: zgodzić się można, że Pana argumenty co do domniemania sądu, kto siedział za kierownicą z pewnością mogłyby się okazać zasadne i pomocne w trakcie postępowania przed sądem I instancji lub podczas rozprawy apelacyjnej. Obecnie bowiem, jeżeli zapadły wyrok uległ już uprawomocnieniu, nie przysługują od niego zwyczajne środki zaskarżenia.

 

Jednakże, zgodnie z art. 540 § 1 Kodeksu postępowania karnego, postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:

 

  1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,
  2. po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
    1. skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
    2. skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
    3. sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

 

Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego Pana sprawy, wskazać należy, iż podstawą do wznowienia postępowania mogłoby być np. ujawnienie się świadka, nieznanego wcześniej sądowi, który mógłby potwierdzić, iż rzeczywiście to nie Pan prowadził w tym dniu wskazany w wyroku samochód pod wpływem alkoholu.

 

Podkreślić jednak należy, iż taki wniosek o wznowienie postępowania powinien być, zgodnie z art. 545 § 2 K.p.k., sporządzony w Pana imieniu i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego oraz opłacony (opłata od wniosku wynosi 150,00 zł), a sąd z pewnością bardzo szczegółowo zbada wskazane przez Pana podstawy takiego wniosku i zweryfikuje prawdomówność wskazanego świadka.

 

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Dlatego też ewentualną decyzję o wniesieniu wyżej wskazanego wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego należy gruntownie przeanalizować, mając na uwadze wskazane powyżej wymogi dotyczące tego wniosku oraz restrykcje i ewentualne sankcje za podanie sądowi nieprawdziwych danych czy informacji dotyczących okoliczności popełnienia przedmiotowego przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »