.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz prowadzenia działalności podczas prowadzenia firmy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.03.2013

Przypadkowo dowiedziałem się, że jakiś czas temu dostałem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na kilka lat. Co mam zrobić jak prowadzę aktualnie firmę? Zawiesić firmę, zgłosić to gdzieś? Nie miałem świadomości, że mam taki zakaz, być może nie odebrałem jakiejś korespondencji. ZUS normalnie przyjmował składki. Nie było też żadnych problemów z US.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 39 pkt 2) Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) środkiem karnym jest m.in. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 

Idąc dalej, należy również wskazać, że zgodnie z treścią art. 41 K.k.:

 

„§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

 

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na zawsze w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

 

§ 1b. Sąd orzeka zakaz, o którym mowa w § 1a, na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.

 

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.

 

W tym miejscu należy również wskazać, że orzeczenie zakazu wydaje się szczególnie uzasadnione w wypadkach popełnienia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (rozdział XX K.k.), środowisku (rozdział XXII K.k.), prawom osób wykonujących pracę zarobkową (rozdział XXVIII K.k.), działalności instytucji państwowych lub samorządowych (rozdział XXIX K.k.), ochronie informacji (rozdział XXXIII K.k.), obrotowi gospodarczemu (rozdział XXXVI K.k.).

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2008 r. (IV KK 206/08) „stosowanie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi zawierać doprecyzowanie, o jaką konkretną działalność gospodarczą chodzi w danym wypadku i jakiej konkretnie działalności zakazuje rozstrzygnięcie skazujące oskarżonego. Tylko takiej działalności gospodarczej można zakazać, w związku z której prowadzeniem popełniono przestępstwo i tylko wtedy, gdy dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.

 

Wobec powyższego w obecnej sytuacji powinien Pan przede wszystkim sprawdzić, jakiego rodzaju działalności gospodarczej orzeczony wobec Pana zakaz dotyczy, a jeżeli okazałoby się, że dotyczy on właśnie tego rodzaju działalności, którą Pan obecnie prowadzi, to w Pana interesie byłoby zaprzestanie jej prowadzenia.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 244 K.k. „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Zatem nierespektowanie nałożonych przez sąd zakazów jest samo w sobie przestępstwem z art. 244 K.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności.

 

Natomiast ani urząd skarbowy, ani ZUS nie prowadzą w zasadzie weryfikacji tego, czy dana osoba jest objęta ww. zakazem, czy też nie; obowiązki w tym zakresie zostały spełnione, gdyż kwestia ta jest weryfikowana na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

 

Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) wpisowi do CEIDG podlega m.in. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, a złożenie fałszywych informacji w tym zakresie objęte jest sankcją z art. 233 K.k., zgodnie z którym kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

O ile przestępstwa z art. 244 K.k. i z art. 233 K.k. są przestępstwami umyślnymi, tj. sprawca musi mieć świadomość w czasie podejmowania działalności i jej rejestracji, że orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia danej działalności, to w praktyce wykazanie braku takiej świadomości, jeżeli dana osoba uczestniczyła w procesie sądowym, w którym zakaz ten został orzeczony, może być niezwykle trudne, a często niemalże niemożliwe do wykonania, co oznaczałoby pełną odpowiedzialność tej osoby z tytułu ww. czynów.

 

W praktyce również orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności następuje przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, a w takiej sytuacji najczęściej kurator zobowiązany jest do kontroli przestrzegania tego zakazu przez skazanego.

 

W innych wypadkach, gdy organy ścigania lub sąd powezmą informację o złamaniu ww. zakazu przez skazanego, z urzędu wszczynają postępowanie z art. 244 K.k., a ponadto, gdy zajdą ku temu przesłanki ustawowe, sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl