.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz kontaktowania się z dzieckiem

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 09.08.2013

Jestem po rozwodzie. Do tej pory mój były mąż miał nieograniczone prawo do widywania się z naszym synem. Jednak często odwoływał spotkania i nie dotrzymywał obietnic, gdyż ważniejsza była dla niego kobieta, dla której zostawił rodzinę. Kiedy sąd zakazał mu widzeń w obecności partnerki, to wprawdzie spotykał się z dzieckiem, ale nie poświęcał dziecku zbyt wiele uwagi – albo dzwonił do swojej partnerki, albo podrzucał dziecko babci. Nie chcę, aby mój były mąż nadal ranił uczucia syna, dlatego chcę wystąpić o zakaz kontaktowania się ojca z dzieckiem. Czy są szanse, żeby sąd orzekł w ten sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie uregulowania kontaktów z synem może być zmienione stosownie do treści art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), który stanowi, że: „sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”. Jako matce dziecka, sprawującej nad nim pieczę, służą Pani także określone środki prawne mające na celu spowodowanie przestrzegania przez ojca warunków ustalonych kontaktów, o czym niżej. Można również żądać całkowitego zakazania utrzymywania kontaktów z dzieckiem lub ich ograniczenia.

 

Może Pani zatem wystąpić z wnioskiem o zmianę wydanego postanowienia i o zakazanie ojcu kontaktów z synem, jeśli Pani zdaniem te kontakty zagrażają jego dobru, rozwojowi, emocjonalnej stabilizacji. Jednak proszę mieć na uwadze, że rodzice i dzieci mają nie tylko prawo, lecz także obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 § 1 K.r.o.), dlatego pozbawienie ojca tego prawa może okazać się w praktyce bardzo trudne, jeśli nie mamy do czynienia z sytuacją ewidentnie zagrażającą dziecku. Wszystkie okoliczności sprawy oceni sąd, podejmując decyzję w Państwa sprawie, dlatego nie sposób wskazać dokładnie, jakie są Pani szanse na pozbawienie byłego męża widzeń z synem. Z całą pewnością przytoczone w pytaniu okoliczności uzasadniają jakiś stopień ingerencji sądu w treść postanowienia w sprawie uregulowania kontaktów, skoro ojciec dziecka narusza określone w nim zasady, uchylając się w istocie od utrzymywania kontaktów i budowania bliższych relacji emocjonalnych z synem. Czy jednak fakty te kwalifikują się do orzeczenia zakazu kontaktów, tego dowie się Pani po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia, udzielenie przeze mnie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej jest po prostu niemożliwe, niemal nigdy bowiem nie ma gwarancji, że sprawę sąd rozstrzygnie pozytywnie lub negatywnie dla danej strony.

 

Sąd może zakazać utrzymywania kontaktów tylko wówczas, gdy poważnie zagraża to dobru dziecka lub to dobro narusza (art. 1133 K.r.o.). Uzasadnieniem dla takiej decyzji może być jedynie poważne i powtarzające się zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka. K.r.o. przewiduje również instytucję ograniczenia utrzymywania kontaktów z dzieckiem (art. 1132 K.r.o.), która może dotyczyć sposobu realizowania kontaktu, np. bez udziału lub z udziałem konkretnych osób trzecich czy ograniczenia form kontaktów (np. zakaz kontaktów telefonicznych).

 

Jak wynika z treści art. 59815 § 2 w zw. z art. 5821 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), jeżeli osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem albo osoba, której takiego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, uwzględniając sytuację majątkową osoby uprawnionej do kontaktów. Aby sąd nakazał zapłatę określonej kwoty, w tym celu powinna Pani złożyć wniosek w trybie art. 59815 § 2 w zw. z art. 5821 § 3 K.p.c., przed wydaniem postanowienia sąd obowiązkowo wysłucha wszystkich uczestników postępowania (art. 59818 § 2 K.p.c.). Na wydane postanowienie służyć będzie zażalenie.

 

Zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej jest ustawową nowością, możliwość taka została wprowadzona 13 sierpnia 2011 r. Celem tej regulacji jest przymuszenie uprawnionego do kontaktów do ich realizowania zgodnie z postanowieniem, jednak stanowi też potencjalne pole do konfliktów pomiędzy rodzicem uprawnionym a zobowiązanym do zapłaty, co może negatywnie oddziaływać na relacje z dzieckiem. Gdyby uprawniony nadal nie wykonywał obowiązku właściwych kontaktów, wówczas sąd opiekuńczy nakaże zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. W wyjątkowych wypadkach sąd może zmienić wysokość orzeczonej sumy pieniężnej ze względu na zmianę okoliczności (art. 59816 § 2 K.p.c.). Postanowienie w sprawie nakazania zapłaty także jest zaskarżalne zażaleniem.

 

Dysponując prawomocnym postanowieniem, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, nie musi już Pani występować o nadanie klauzuli wykonalności, lecz można od razu skierować uzyskany odpis postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Do wszystkich wniosków pozostających w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (o zmianę postanowienia, o zagrożenie zapłaty sumy pieniężnej, o nakazanie zapłaty itd.) należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia (art. 59819 § 1 K.p.c.), każda z tych spraw wymaga osobnego wniosku. Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego we wszystkich sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł (art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »