Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz konkurencji a wspólne PKD

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 19.09.2015

Pracuję w firmie windykacyjnej obsługującej tzw. pakiety wierzytelności masowych nabywane na podstawie cesji od banków itd. Mój pracodawca nie prowadzi windykacji spraw zleconych przez klientów. W umowie z pracodawcą jest zapis dotyczący zakazu konkurencji: w okresie zatrudnienia Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy. Ostatnio otrzymałam zapytanie, czy mogłabym zająć się windykacją spraw zleconych przez kilka podmiotów tzw. inkasso. Jeżeli otworzyłabym spółkę jawną, która zajmowałaby się windykacją spraw zleconych, a nie nabytych od podmiotów gospodarczych, to czy to jest również działalność konkurencyjna wobec pracodawcy? Czy jeżeli moje PKD pokryje się w jakimś stopniu z PKD mojego pracodawcy, to również będzie to działalność konkurencyjna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mimo mojej prośby o umowę – nie załączyła Pani jej skanu – dlatego udzielam odpowiedzi w oparciu o posiadane informacje. Przyjmuję więc, że zapis przez Panią podany jest dokładnym cytatem z Pani umowy, tj: „W okresie zatrudnienia Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy”.

 

W tejże umowie pracodawca miał prawo zdefiniować, czym jest dzielność konkurencyjna wskazując także „umowy o współpracy” które bez watpienia powodowałyby, że realizacja spraw zleconych z zakresu dzielności pracodawcy byłaby działalnością konkurencyjną. Kodeks pracy reguluje zakaz następująco:

 

„Rozdział IIa Zakaz konkurencji

 

Art. 1011. [Zakaz konkurencji dotyczący pracownika pozostającego w stosunku pracy] § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

 

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

 

Art. 1012. [Zakaz konkurencji dotyczący byłego pracownika] § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

 

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

 

Art. 1013. [Umowa o zakazie konkurencji] Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

 

Art. 1014. [Stosunek do przepisów odrębnych] Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach”.

 

Tak jak widać – to umowa, nie przepis są kluczem, jaki zakres definicyjny nadany będzie „zakazowi konkurencji” co do działalności niedozwolonej.

 

Konsekwencjami zaś ustawodawca obarcza tego, kto taki zakaz łamanie, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Warto tu zwrócić uwagę na treść art. 11 tejże ustawy:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

 

W Pani przypadku bowiem może okazać się, że mimo podjęcia dzielności zleconej w obszarze dzielności prowadzonej przez pracodawcę będzie Pani wchodziła w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa i wówczas z umową czy bez pracodawca może Panią pociągnąć do odpowiedzialności z tego tytułu.

 

Dlatego odpowiedzi na Pani pytania są następujące. Pani pomysł będzie działalnością konkurencyjną, jeżeli przewidziano w umowie, że za dzielność konkurencyjną uważa się także wszelkie formy współpracy z podmiotami konkurencyjnymi lub też Pani działania w ramach planowanej dzielności gospodarczej wejdą w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy – co jest bardzo możliwe przy planowanej konstrukcji dzielności.

 

Przy pokrywaniu się PKD zdecydowanie rośnie ryzyko wykazania, że to, co Pani robi, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Jednak jeżeli w Pani umowie wpisano, że za działalność konkurencyjną uznaje się dzielność gospodarczą pod takim samym PKD, to już nie jest ryzyko, a pewność, że prowadzi Pani działania konkurencyjne do działań pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki