Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz konkurencji a wspólne PKD

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 19.09.2015

Pracuję w firmie windykacyjnej obsługującej tzw. pakiety wierzytelności masowych nabywane na podstawie cesji od banków itd. Mój pracodawca nie prowadzi windykacji spraw zleconych przez klientów. W umowie z pracodawcą jest zapis dotyczący zakazu konkurencji: w okresie zatrudnienia Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy. Ostatnio otrzymałam zapytanie, czy mogłabym zająć się windykacją spraw zleconych przez kilka podmiotów tzw. inkasso. Jeżeli otworzyłabym spółkę jawną, która zajmowałaby się windykacją spraw zleconych, a nie nabytych od podmiotów gospodarczych, to czy to jest również działalność konkurencyjna wobec pracodawcy? Czy jeżeli moje PKD pokryje się w jakimś stopniu z PKD mojego pracodawcy, to również będzie to działalność konkurencyjna?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Mimo mojej prośby o umowę – nie załączyła Pani jej skanu – dlatego udzielam odpowiedzi w oparciu o posiadane informacje. Przyjmuję więc, że zapis przez Panią podany jest dokładnym cytatem z Pani umowy, tj: „W okresie zatrudnienia Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy”.

 

W tejże umowie pracodawca miał prawo zdefiniować, czym jest dzielność konkurencyjna wskazując także „umowy o współpracy” które bez watpienia powodowałyby, że realizacja spraw zleconych z zakresu dzielności pracodawcy byłaby działalnością konkurencyjną. Kodeks pracy reguluje zakaz następująco:

 

„Rozdział IIa Zakaz konkurencji

 

Art. 1011. [Zakaz konkurencji dotyczący pracownika pozostającego w stosunku pracy] § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

 

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Art. 1012. [Zakaz konkurencji dotyczący byłego pracownika] § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

 

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

 

Art. 1013. [Umowa o zakazie konkurencji] Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

 

Art. 1014. [Stosunek do przepisów odrębnych] Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach”.

 

Tak jak widać – to umowa, nie przepis są kluczem, jaki zakres definicyjny nadany będzie „zakazowi konkurencji” co do działalności niedozwolonej.

 

Konsekwencjami zaś ustawodawca obarcza tego, kto taki zakaz łamanie, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Warto tu zwrócić uwagę na treść art. 11 tejże ustawy:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

 

W Pani przypadku bowiem może okazać się, że mimo podjęcia dzielności zleconej w obszarze dzielności prowadzonej przez pracodawcę będzie Pani wchodziła w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa i wówczas z umową czy bez pracodawca może Panią pociągnąć do odpowiedzialności z tego tytułu.

 

Dlatego odpowiedzi na Pani pytania są następujące. Pani pomysł będzie działalnością konkurencyjną, jeżeli przewidziano w umowie, że za dzielność konkurencyjną uważa się także wszelkie formy współpracy z podmiotami konkurencyjnymi lub też Pani działania w ramach planowanej dzielności gospodarczej wejdą w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy – co jest bardzo możliwe przy planowanej konstrukcji dzielności.

 

Przy pokrywaniu się PKD zdecydowanie rośnie ryzyko wykazania, że to, co Pani robi, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Jednak jeżeli w Pani umowie wpisano, że za działalność konkurencyjną uznaje się dzielność gospodarczą pod takim samym PKD, to już nie jest ryzyko, a pewność, że prowadzi Pani działania konkurencyjne do działań pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przejęcie lokalu i prowadzenie restauracji podobnej do poprzedniej

Przejmuję (umowa najmu) lokal usługowy po poprzednim przedsiębiorcy. Zamierzam prowadzić taką samą działalność – restaurację z szybką obsługą. Poprzednio prowadzono tam działalność na podstawie umowy franczyzy. Chciałbym mieć bardzo podobne logo i nazwę restauracji. Pozostawię też prawie niezmieniony wygląd lokalu. Czy moje plany są zgodne z prawem?

Tajemnica przedsiębiorstwa – czy dochodzi do jej naruszenia?

Jestem właścicielką firmy tworzącej strony internetowe. Rok temu zaczęłam współpracę z klientem z Danii, dla którego robiłam ciekawy serwis internetowy (nowość w Danii, ale w Polsce i na świecie takie portale to norma), skierowany do dość wąskiej grupy odbiorców. Moja firma opracowywała go technologicznie, zgodnie z sugestiami klienta. Jakiś czas później zgłosił się inny duński klient z prośbą o wykonanie podobnego serwisu (nieco inna tematyka). Klient nr 1 dowiedział się o tym i zażądał rozwiązania naszej umowy (wciąż administrujemy jego serwis). Zarzuca mi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i straszy sądem. Namawia do „porzucenia” klienta nr 2. W umowie z klientem nr 1 był w tej kwestii tylko zapis, że „strony zobowiązują się zachować w tajemnicy treść informacji stanowiących ich tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dodam, że żadne informacje o kliencie nr 1, jego kontrahentach, treści serwisu itp. nie są wykorzystywane. Powielamy jedynie niektóre rozwiązania informatyczne. Czy mamy się czego obawiać? Jak powinnam postąpić? Czy działam na szkodę któregoś z klientów?

Wykorzystanie logo forum a odpowiedzialność administratora forum

Jestem administratorem forum internetowego. Otrzymałam dziś informację, że na terenie pewnego parku ktoś nakleił naklejki z logo naszego forum. Z maila od pracownika parku wynika, że oklejone są różne tablice, kierunkowskazy, a klej zostaje na tablicach. Czy na mnie, jako na osobę, która prowadzi forum, spada odpowiedzialność za wykorzystanie logo forum przez użytkowników forum? Moim zdaniem nie jestem w stanie kontrolować tego, gdzie, kto i kiedy nakleja naklejkę, dlatego nie powinnam brać odpowiedzialności za wykorzystanie logo forum bez mojej wiedzy. Czy mam rację?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »