.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz dla radnego prowadzenia działalności w oparciu o mienie komunalne

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 25.04.2016

Czy radny gminy może świadczyć usługi (jako przedsiębiorca) na rzecz swojej gminy? Wiadomo, że nie może korzystać z mienia komunalnego (wynajmować, dzierżawić, podnajmować, użyczać), ale czy może świadczyć usługi – na przykład sprzątać tereny gminy lub budynki komunalne albo świadczyć usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budynków (lokali komunalnych) lub jednostek oświatowych i kultury? Czy świadczenie takich usług naruszałoby przepisy ustawy o samorządzie gminnym, gdzie wskazano, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego danej gminy, w której pełni mandat radnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

 

Przepis ten nie zakazuje radnym prowadzenia w ogóle działalności gospodarczej, lecz nie pozwala prowadzić tejże działalności w oparciu o mienie komunalne wyłącznie.

 

Co więcej, nie każde wykorzystanie mienia będzie wyczerpywało zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy. „Mając na uwadze cel tego zakazu, nie można uznać, iż korzystanie z mienia gminnego na zasadzie powszechnej dostępności usług na warunkach ogólnych czy na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych może podważać osiągnięcie tego celu, ponieważ w tych przypadkach nie zachodzi obawa wykorzystania mandatu radnego do uzyskania innych korzyści aniżeli dostępne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej” (tak np. wyrok WSA z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Go 87/08).

 

Jeśli chodzi o usługi, takie jak sprzątanie terenu gminy lub budynków komunalnych własnym sprzętem lub świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budynków (lokali komunalnych), to nie dochodzi tu do wykorzystania mienia komunalnego, a więc art. 24f ustawy nie zostaje naruszony.

 

Muszę jednak wspomnieć, z uwagi na brak jednolitości stanowisk, o zakazie płynącym z art. 24d ustawy, który to przepis mówi, że wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – w szczególności umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencji, umowy o roboty budowlane, czy też innej umowy nienazwanej, której przedmiotem jest szeroko rozumiane wykonywanie pracy.

 

Zakaz ten nie odnosi się w ogóle do stosunków cywilnoprawnych zawartych przed uzyskaniem przez radnego mandatu (tak: S. Płażek, Komentarz do art. 24d ustawy o samorządzie gminnym [w:] P. Chmielnicki /red./, „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz”, Warszawa 2013).

 

Przepis ten, zgodnie z poglądami komentatorów, ustanawia bezwzględny zakaz dotyczący wszystkich umów cywilnoprawnych, których przedmiotem miałoby być wykonywanie pracy przez radnego. Chodzi tu zatem w szczególności o umowę-zlecenie, o dzieło, o roboty budowlane, agencyjną i o różnego rodzaju umowy nienazwane, których przedmiotem jest sensu largo wykonywanie pracy (tak wyżej cytowany komentarz).

 

Zakładam zatem, że sam Pan osobiście nie będzie wykonywał tych prac, a będą je wykonywali pracownicy. Jak podkreśla się w doktrynie „...istotnym pozostaje wskazanie, że wspomniany zakaz dotyczy wyłącznie osobistego świadczenia pracy przez radnego. Tym samym dyspozycja zawarta w art. 24d ustawy o samorządzie gminnym nie odnosi się do usług świadczonych przez podmiot, w którym radny jest podmiotem zarządzającym” [por. (w:) A. Szewc, Komentarz do art. 24d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591), „Samorząd Gminny. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II.].

 

Moim zdaniem zatem nie naruszy Pan żadnego ze wspomnianych zakazów.

 

Bardzo szeroko do podobnej sytuacji odniesiono się w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.01.2010 r. w sprawie II OSK 1834/09, który dotyczył świadczenia na rzecz gminy usług porządkowych koparką, zachęcam Pana do zapoznania się z jego treścią (dostępny w sieci m.in. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton