.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy a badania lekarskie i psychologiczne

Mając 0,3 promila podczas prowadzenia samochodu kategorii C+E, poddając się dobrowolnemu ukaraniu się, otrzymuję wyrok, który mówi, że przez 6 miesięcy mam zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy muszę przechodzić badania lekarskie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy a badania lekarskie i psychologiczne

Fot. Fotolia

Kiedy kierowca jest kierowany na badania lekarskie i psychologiczne?

Odpowiedź na zadane przez Pana pytanie zawiera się w treści przepisu art. 99 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z jego treścią – art. 99 ust. 1 – „starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:

2) badanie lekarskie, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”.

 

Starosta wydaje decyzję administracyjną  z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informację o wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

 

Stosownie do art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi”.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 391/18: „Decyzja wydawana na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a (badania lekarskie) ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami ma tzw. charakter związany. Oznacza to, że jej wydanie, gdy dana osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, nie zależy od uznania organu administracji publicznej, który w sytuacji zaistnienia ustawowych przesłanek ma obowiązek wydania decyzji o treści określonej przepisami prawa. Przepis ten nie wskazuje i nie upoważnia organu do badania żadnych innych przesłanek skierowania kierowcy na badanie lekarskie niż sam fakt kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Badania lekarskie po utracie prawa jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości

Przepis ten nie wskazuje i nie upoważnia organu do badania żadnych innych przesłanek skierowania kierowcy na badanie lekarskie niż sam fakt kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nie mają więc znaczenia żadne dodatkowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, takie jak stopień nietrzeźwości, dotychczasowe zachowanie kierowcy na drodze czy stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego. W razie stwierdzenia, że dana osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości starosta ma obowiązek wszcząć postępowanie zmierzające do wydania decyzji na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o kierujących pojazdami. (…) W tym miejscu należy podkreślić, że o formie załatwienia przez organ sprawy administracyjnej decydują przepisy prawa materialnego. Z art. 135a ustawy o kierujących pojazdami wynika, że wydanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie w oparciu o art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o kierujących pojazdami jest możliwe – do dnia 03 czerwca 2018 r. – jedynie na podstawie odpisu prawomocnego wyroku karnego uznającego skarżącego za winnego przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Z tego względu dla oceny prawidłowości zaskarżonego rozstrzygnięcia istotnym jest, nie tylko czy organ wszczynając postępowanie w przedmiocie skierowania na badania lekarskie dysponował odpisem prawomocnego wyroku orzekającego o winie strony w popełnieniu czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, ale czy podstawa do wydania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie istniała w toku całego postępowania zakończonego decyzją ostateczną”.

Badania psychologiczne po utracie prawa jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości

W zakresie badań psychologicznych wypowiedział się ten sam sąd w wyroku z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 393/18, również uznając, że decyzja wydawana na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a jest wydawana, gdy dana osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jak zarazem wynika z art. 135a ustawy o kierujących pojazdami, do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 Kodeksu karnego wykonawczego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl