Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie wynagrodzenia za pracę męża przez komornika

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.04.2010

Mam pytanie o zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika. Otóż od 2006 r. mam zasądzone alimenty na 2 dzieci, łącznie 600 zł. Mąż płacił je regularnie, ale wcześniej nazbierało się trochę zaległości i złożyłam do komornika wniosek o ich egzekucję, ale tylko z nieruchomości lub z rachunków bankowych. Niestety komornik zajął wynagrodzenie byłego męża, a zajęcie wynagrodzenia za pracę to nie był mój cel! Czy takie zajęcie wynagrodzenia za pracę było zgodne z prawem? Teraz mąż nie jest w stanie płacić bieżących alimentów i straszy mnie, że narobi mi kłopotów w pracy i mnie zwolnią. Do tego chce teraz przyjeżdżać do dzieci i spędzać z nimi czas na klatce, żeby ich przyzwyczajać do tego, że nie ma mieszkania. Dzieci płaczą przez niego i są nerwowe. Co teraz mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli złożyła Pani wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów zaległych, to komornik mógł, mimo że we wniosku żądała Pani egzekucji z nieruchomości i z rachunków bankowych, prowadzić tę egzekucję również z innych składników majątku ojca Pani dzieci.

 

Wynika to z art. 1081 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

 

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik ma obowiązek – stosownie do art. 1086 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, to organy policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

 

Z powyższego przepisu wynika, że nawet jeśli wierzyciel nie wskaże sposobu egzekucji, to przyjmuje się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, w tym również z wynagrodzenia za pracę dłużnika, dlatego też miało miejsce zajęcie wynagrodzenia za pracę Pani męża przez komornika.

 

Jeżeli nie chce Pani, aby komornik prowadził egzekucję zaległych alimentów z wynagrodzenia ojca dzieci, bo np. powoduje to, że mąż nie płaci bieżących alimentów (po zajęciu wynagrodzenia nie pozostaje kwota, z której ojciec dzieci mógłby płacić bieżące alimenty), to może Pani wystąpić z wnioskiem do komornika, aby nie prowadził egzekucji z wynagrodzenia za pracę ojca dzieci. W krótkim uzasadnieniu może Pani wskazać, że zajęcie wynagrodzenia za pracę ojca dzieci powoduje, iż nie jest on w stanie płacić bieżących alimentów, które do tej pory płacił regularnie.

 

Należy mieć na względzie art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

 

Ze względu na to, że zajęcie wynagrodzenia za pracę jest mniej uciążliwym sposobem egzekucji niż egzekucja z nieruchomości, to jeśli po potrąceniu zaległych alimentów z wynagrodzenia ojcu dzieci pozostanie kwota, z której mógłby płacić bieżące alimenty, mógłby on żądać ograniczenia egzekucji do wynagrodzenia za pracę, wskazując, że w jego przypadku egzekucja z nieruchomości jest zbyt uciążliwym sposobem egzekucji.

 

Jeżeli jednak po zajęciu wynagrodzenia za pracę ojca dzieci nie pozostanie mu kwota, z której będzie mógł płacić bieżące alimenty, to Pani wniosek o ograniczenie egzekucji zaległych alimentów do egzekucji z nieruchomości może być zasadny.

 

Nie powinna Pani ulegać ojcu dzieci. Ojciec dzieci nie wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego i Pani jako prawny reprezentant dzieci ma prawo, a nawet obowiązek wyegzekwowania zaległych alimentów.

 

Moim zdaniem, jeżeli ojciec dzieci zacznie się spotykać z dziećmi w sposób, w jaki zapowiedział (na klatce schodowej), to może Pani nie zgodzić się na takie kontakty. Takie działanie ojca dzieci będzie narażało na szwank dobro dzieci. Dzieci w żaden sposób nie odpowiadają za to, że ich ojciec może stracić mieszkanie. Gdyby wywiązywał się on ze swoich obowiązków i płacił zasądzone alimenty, to nie doszłoby do sytuacji, w której jego mieszkanie może być przedmiotem egzekucji.

 

Może Pani również wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi.

 

Stosownie do art. 1132 § 1 Kodeksu rodzinnego, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

 

Według § 2 art. 1132 sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Jeżeli ojciec dzieci będzie spotykał się z dziećmi w sposób, który zagraża dobru dzieci, i wyrażał przy dzieciach swoją frustrację z powodu egzekucji należnych dzieciom alimentów, to będzie Pani mogła żądać, aby te kontakty odbywały się w Pani miejscu zamieszkania lub w obecności Pani albo innej osoby.

 

Jeżeli wzrosły koszty utrzymania dzieci i zasądzone alimenty nie wystarczają na zaspokojenie ich potrzeb, to może Pani, a nawet powinna Pani wystąpić w imieniu dzieci o podwyższenie alimentów.

 

Podstawą roszczenia Pani dzieci (to one są osobami uprawnionymi do alimentów) o podwyższenie alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do tego przepisu w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Ważnym przepisem, który sąd weźmie pod uwagę w toku postępowania o podwyższenie alimentów, jest przepis art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ten przepis stanowił podstawę orzeczenia o alimentach i również będzie brany pod uwagę przy ewentualnym podwyższeniu alimentów, jakie obecnie płaci ojciec na dzieci.

 

Z powyżej wskazanego przepisu art. 138 K.r.io. wynika, że można żądać podwyższenia alimentów w razie zmiany stosunków. Ta zmiana stosunków może polegać na wzroście usprawiedliwionych potrzeb dzieci lub na zwiększeniu się możliwości zarobkowych i majątkowych ojca dzieci.

 

Aby uzyskać podwyższenie alimentów, musi Pani wykazać w toku postępowania, że wzrosły koszty utrzymania dzieci od czasu ostatniego orzeczenia o alimentach lub zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dzieci, w takim stopniu, że te okoliczności uzasadniają podwyższenie alimentów.

 

Jest oczywiste, że od czasu zasądzenia alimentów w 2006 r. wzrosły potrzeby dzieci. Dzieci rosną, a wraz z ich rozwojem wzrastają ich usprawiedliwione potrzeby. Nie można też pominąć faktu, że w ciągu 4 lat ogólnie wzrosły w Polsce koszty utrzymania.

 

W ewentualnym pozwie powinna Pani wskazać, że od czasu zasądzenia alimentów w poprzednim postępowaniu zwiększył się zakres możliwości zarobkowych ojca dzieci. Wynika to z chociażby z ogólnego wzrostu płac.

 

Nie powinna się Pani obawiać tego, że ojciec dzieci „narobi Pani kłopotu w pracy i że Panią zwolnią”. Jeżeli Pani prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków w pracy, to nikłe są szanse na Pani zwolnienie. Problemy rodzinne i konflikty pomiędzy rodziną nie mogą być podstawą zwolnienia z pracy. Żaden rozsądny pracodawca nie zwolni swojego pracownika z tego powodu, że ojciec dzieci pracownika pisze do niego donosy.

 

Jeżeli ojciec dzieci będzie np. pisał do pracodawcy szkalujące Panią listy, to takie zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa pomówienia. Stosownie do art. 212 § 1 Kodeksu karnego, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

 

To przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że to Pani musiałaby sporządzić i wnieść do sądu ewentualny akt oskarżenia.

 

Jak Pani widzi, ma Pani możliwość zastosowania skutecznych środków prawnych, jeżeli ojciec dzieci ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne naruszałby dobro dzieci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus IV =

»Podobne materiały

Zajęcie komornicze wynagrodzenia

Na moje konto bankowe wpływa pensja pomniejszona o potrącenie komornicze z powodu niespłaconych kredytów. Niestety komornik zajął również to konto. W tej chwili pozostałem więc bez środków do życia. Czy komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie? Czy komornik może zająć rentę mojej żony, która

 

Potrącenia komornicze z renty

Jak prawidłowo powinna być obliczona przez ZUS kwota, która jest co miesiąc potrącana z renty na rzecz komornika? Mam I grupę inwalidzką. Potrącenie to nie dotyczy alimentów. Czy dodatek pielęgnacyjny wliczany jest także do sumy, z której komornik może egzekwować?

 

Egzekucja przeciwko niewłaściwej osobie

Wierzyciel wszczął egzekucję przeciwko niewłaściwej osobie. Komornik wyegzekwował całą należność, wydał postanowienie kończące i tytuł wykonawczy pozostawił w aktach sprawy. Po czasie okazało się, że dłużnikiem jest inna osoba o tym samym imieniu i nazwisku, a osoba, przeciwko której była prowadzona

 

Czym grozi niespłacanie kredytu w kraju, gdy mieszka się za granicą?

Mieszkając w Irlandii, uzyskałam kredyt w polskim banku na zakup domu. Kredyt jest we frankach szwajcarskich, więc miesięczne raty wzrosły, dom pozostaje niewynajęty i mam problemy ze spłatą kredytu. Próba jakiegokolwiek porozumienia się z bankiem nic nie dała –nie zaoferowali żadnej opcji i n

 

Usunięcie wpisu z ksiag wieczystych

Potrzebuję pozbyć się egzekucji komorniczej, tj. wpisu o niej, z ksiąg wieczystych (chcemy przeprowadzić sprawę spadkową). Obecnie nie mam żadnego długu wobec komornika ani wierzyciela. Porozumienie z matką dziecka nie wchodzi w grę. Co mogę zrobić?

 

Egzekucja komornicza z rachunków bankowych, kiedy komornik zwróci nadwyżkę?

Kilka lat temu nie zapłaciłam OC (samochód sprzedałam kilka dni po upływie terminu płatności). Dwa tygodnie temu okazało się, że mam z tego tytułu blokady na kontach na kwotę ok. 1600 zł. Dostałam również pismo powiadamiające, że komornik zamierza pobrać mi tę kwotę z wypłaty. Następnego dnia wpłaci

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »