Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika na rzecz funduszu alimentacyjnego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 23.12.2009

Wczoraj do zakładu pracy wpłynęło pismo od komornika o zajęciu mojego wynagrodzenia na kwotę prawie 25 tys. zł. Chodzi o należności na rzecz likwidowanego funduszu alimentacyjnego, na podstawie wyroku sądu z 1994 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Do tej pory, czyli przez ponad 15 lat, nie znałem ani treści wyroku, ani nigdy nie otrzymałem żadnej informacji od komornika. W 2005 r. wygrałem sprawę karną o uchylanie się od alimentów, gdyż moja małżonka pozbawiła mnie całego majątku. Zostałem żebrakiem, popadłem w wieloletnią biedę i dopiero niedawno stanąłem na nogi. Czy zatem mogę złożyć skargę na czynności komornika, powołując się na przedawnienie? Chyba sprawy alimentacyjne też kiedyś się przedawniają? Czy pozostaje mi znów przez dobrych klika lat żebracze życie, bo o innym nie ma mowy z 500 zł miesięcznie, gdyż tyle mi zostanie na życie po ściągnięciu alimentów? Dodam, że podjąłem naukę i za samą szkołę płacę 300 zł miesięcznie. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Może powinienem wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne? Jeśli jednak nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zapłacić całą sumę, to czy można z funduszem alimentacyjnym zawrzeć jakiś układ o dobrowolnej spłacie mniejszych rat z pominięciem egzekucji komorniczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o kwestię przedawnienia, to generalnie przedawnieniu ulegają poszczególne raty alimentacyjne. Termin przedawnienia wynosi tutaj trzy lata.

 

Jednakże w przedmiotowej sprawie alimenty były wypłacane przez fundusz alimentacyjny z uwagi na to, że zobowiązany ich nie płacił. Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych aktywa i pasywa funduszu stały się aktywami i pasywami Skarbu Państwa. Likwidatorem funduszu jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw o świadczenia z funduszu, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy. Zatem Prezes ZUS jest obowiązany do ściągnięcia należności, które powstały przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych (przed 1 maja 2004 r.). Likwidator może upoważnić innych pracowników Zakładu do wykonywania określonych czynności związanych z likwidacją funduszu. Likwidator prowadzi bieżące sprawy, ściąga wierzytelności i wykonuje zobowiązania likwidowanego funduszu oraz reprezentuje w tych sprawach Skarb Państwa. Zasadą jest, że egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi się w dalszym ciągu, aż do jej zaspokojenia. Organ egzekucyjny (komornik) przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej do alimentacji, pozostałe po zaspokojeniu bieżących alimentów. Sprawy o świadczenia z funduszu, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych przepisach.

 

Mając na uwadze powyższe, należałoby zastanowić się, w jakim terminie ulegają przedawnieniu roszczenia funduszu alimentacyjnego.

 

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, sprawy o bezpodstawnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych przepisach.

 

Art. 10 ustawy o funduszu alimentacyjnym z 1974 r. stanowił:

 

  1. „Osoba, która bezpodstawnie pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obowiązana jest do zwrotu tych świadczeń.
  2. Kwoty bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalone prawomocną decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podlegają:
    1) potrąceniu przez organ rentowy z wypłacanych emerytur i rent,
    2) ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w pozostałych przypadkach.”

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 1995 r. (III AUr 997/95) przyjął, że: „Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym nie jest samodzielną podstawą prawną do egzekwowania zwrotu wypłaconych świadczeń. Jest to ogólny przepis stanowiący, że osoba, która bezpodstawnie pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązana jest do zwrotu tych świadczeń. Nie reguluje on zasad zwrotu świadczeń i w tym zakresie należy stosować inne przepisy prawa ubezpieczeniowego. Nie jest zasadne zawarte w rewizji twierdzenie, że ustawa o funduszu alimentacyjnym reguluje zagadnienie w całości i nie ma potrzeby sięgania do innych przepisów. W zakresie zwrotu świadczeń nie jest w ustawie uregulowana np. kwestia przedawnienia roszczeń. Ustawa nie zawiera przepisów odsyłających do innych ustaw w zakresie kwestii w niej uregulowanych nie dlatego, że przepisy ustawy regulują zagadnienie całościowo, lecz dlatego, że przepisy ustawy zawierają odrębne uregulowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do ogólnych zasad prawa ubezpieczeniowego przyznawania i wypłaty świadczeń.

 

Z powyższego wynika, że należy sięgnąć do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jej art. 84 ust. 7 stanowi, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

 

Jednocześnie informuję, że skarga na czynności komornika nie jest w zaistniałej sytuacji właściwym środkiem obrony. Skarga na czynności komornika nie stanowi bowiem drogi do uchylenia tytułu wykonawczego, którym jest wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Zarzut przedawnienia, jako zarzut materialny, nie ma w postępowaniu ze skargi na czynności komornika żadnego znaczenia. Skutków wygaśnięcia bowiem zobowiązania stwierdzonego w tytule można dochodzić tylko w drodze powództwa opartego na art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c. (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30.10.1958 r., 1 CR 880/58). 

 

Prawdopodobnie postępowanie egzekucyjne w Pana sprawie będzie się toczyć wedle przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ma to znaczenie, jeśli chodzi o środki obrony, z których może Pan skorzystać.

 

Powództwo przeciwegzekucyjne może dotyczyć również egzekucji administracyjnej. Jednak w takim wypadku do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

 

Oczywiście może Pan spróbować wnieść takie powództwo, jednak trudno mi przewidzieć, jakie będzie miał Pan szanse.

 

Jeśli natomiast chodzi o kwestię umorzenia zaległości, czy też rozłożenia ich na raty, to zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych „w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu”.

 

Od decyzji likwidatora, w wyżej wymienionych sprawach, przysługuje odwołanie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Szczególnie uzasadnione przypadki stanowiące podstawę umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego muszą być związane z sytuacją zdrowotną lub rodzinną zobowiązanego. Powinny być nadzwyczajne (wyjątkowe), niezależne od dłużnika. W ich następstwie jego sytuacja ulega pogorszeniu, tak że nie jest on w stanie na bieżąco spłacać należności, a nadto nie ma perspektyw jej poprawy i zmiany. Taką tezę można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2008 r. (II UK 359/07).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 1 =

»Podobne materiały

Płacenie alimentów i pobieranie alimentów z funduszu alimentacyjnego

Mam do zapłaty zaległe i bieżące alimenty. Czy bieżące powinienem płacić byłej żonie, czy komornikowi? Podobno była żona nadal pobiera pieniądze z funduszu alimentacyjnego, mimo że od kilku miesięcy płacę regularnie. Jakie będą tego konsekwencje?  

 

Zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego

Brat mojego męża od kilkunastu lat nie płacił alimentów na swoich dwóch synów (razem 800 zł miesięcznie). Jego była żona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakiś czas temu szwagier wyjechał za granicę. Ostatnio MOPS dotarł do jego rodziców i grozi, że skoro ich syna nie ma w Polsce, ś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »