.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie pasa drogowego

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 02.07.2012

Mam dom położony blisko drogi. Schody do niego mają prowadzić z pasa zieleni należącego do pasa drogowego, są konstrukcją stałą. Zarządca drogi straszy mnie, że nie wydzierżawi mi terenu pod schody w pasie drogowym, ale będzie obliczał opłatę za zajęcie pasa drogowego według stawki dziennej. Zgodnie z art. 22 ustawy o drogach publicznych urząd powinien ze mną zawrzeć umowę dzierżawy, gdyż jestem użytkownikiem ruchu drogowego. Zdaniem urzędu osoby wchodzące do nieruchomości już nie są użytkownikami ruchu drogowego. Kto ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rację należy przyznać zarządcy drogi, wzniesienie schodów w pasie drogowym prowadzących do domu nie może być bowiem potraktowane jako służące użytkownikom ruchu drogowego lub potrzebom tego ruchu.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarząd drogi, sprawujący nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym, może grunty te oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie.

 

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. (sygn. akt VII SA/Wa 210/09), rozpoznający dość podobne zagadnienie, „trudno uznać, iż taras widokowy oraz urządzenie terenu na cele widowiskowo – rekreacyjne z małą gastronomią spełniają cele wskazane w przepisie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”. Można posłużyć się tezą tego orzeczenia i odnieść ją także do schodów, które pełnią porównywalną „funkcję”, nie służąc przecież w żadnej mierze użytkownikom ruchu drogowego.

 

Wobec braku podstaw do powstania cywilnoprawnego stosunku umownego pomiędzy Panem a zarządcą drogi, wynikającego z umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia, kwestia opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez wzniesienie konstrukcji schodów powinna zostać załatwiona w trybie administracyjnym, tj. w drodze indywidualnej decyzji, wydawanej na wniosek.

 

„Ustawodawca w art. 22 i 40 ustawy o drogach publicznych przewidział dwojaki tryb udostępniania pasa drogowego, a mianowicie administracyjny i cywilnoprawny. Zastosowanie jednego z nich wyklucza drugi. Podkreślić należy, że powołane przepisy różnią się także zakresem regulowanych stanów faktycznych. Przepis art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych ogranicza się do regulacji działalności w zakresie gospodarki drogowej, potrzeb ruchu drogowego i obsługi uczestników tego ruchu, natomiast art. 40 ustawy o drogach publicznych ograniczeń przedmiotowych nie przewiduje” (tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt OSK 1551/04).

 

Jak stanowi przepis art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, „zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie takie dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania reklam oraz zajmowania pasa drogowego na wyłączność na inne cele (art. 40 ust. 2 ustawy). Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 3 ustawy). Opłatę tę ustala właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej (art. 40 ust. 11 ustawy). Sposób obliczenia opłaty oraz termin jej płatności zależy od rodzaju urządzenia, jakie w pasie drogowym ma zostać usytuowane.

 

Schody prawdopodobnie zostaną przez zarządcę drogi zakwalifikowane jako „inne cele”, tj. wedle art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy o drogach publicznych, nie są bowiem ani urządzeniem infrastruktury technicznej ani też obiektem budowlanym, tym bardziej reklamą. Zgodnie z treścią przepisu art. 40 ust. 4 ustawy, opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratorych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

Jeżeli zarządcą drogi jest jednostka samorządu terytorialnego, to stawki opłaty będą wynikać z treści uchwały organu stanowiącego tej jednostki (rady gminy, miasta, rady powiatu lub sejmiku województwa), z woli ustawodawcy nie może ona przekraczać 10 zł dziennie (art. 40 ust. 8 ustawy). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton