.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie majątku i wierzytelności firmy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 18.12.2013

Czy komornik może zająć wierzytelności i majątek firmy (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą), jeśli dług nie pochodzi z działalności? Zaciągnąłem kredyt na kupno mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego. Żona nie wyrażała na niego zgody (nie byliśmy wtedy jeszcze małżeństwem). Firmę założyłem po zawarciu małżeństwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana zobowiązanie powstało jakiś czas temu. Po powstaniu zobowiązania zaczął Pan prowadzić firmę (działalność gospodarczą). Zobowiązanie (kredyt) to zaciągał Pan jako osoba stanu wolnego (przed zawarciem związku małżeńskiego) i przeznaczone ono było na zakup mieszkania (które zapewne jest Pana majątkiem osobistym, jako zakupione przed zawarciem małżeństwa).

 

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozpoczął po zawarciu małżeństwa, przedsiębiorstwo, które prowadzi, stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Przy ewentualnym podziale majątku po ustaniu wspólności majątkowej wartość przedsiębiorstwa wchodzi w skład majątku będącego przedmiotem podziału.

 

Przedsiębiorstwo (firma) to byłoby majątkiem osobistym, gdyby małżonek prowadzący działalność nabył je z majątku osobistego.

 

Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

 

„Art. 31. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

 

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków […]”.

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

 

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

 

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

 

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

 

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Jak mniemam, Pana żona nie wyrażała zgody na zaciągnięcie przez Pana zobowiązania z tej prostej przyczyny, że nie byli Państwo jeszcze małżeństwem.

 

W takiej sytuacji wierzyciel teoretycznie nie będzie mógł się ubiegać o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi, a egzekucja będzie mogła być prowadzona:

 

  • z majątku osobistego dłużnika,

 

  • z wynagrodzenia dłużnika za pracę,

 

  • z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,

 

  • z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, z praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy,

 

  • a także z przedmiotów majątkowych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Zgodnie z art. 41 § 3 K.r.o.: „jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

 

Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi małżonka prowadzącego działalność gospodarczą zależna jest od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą współmałżonka, czy też bez jego zgody.

 

Jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa – składnik majątkowy Pana przedsiębiorstwa może zostać objęty egzekucją nawet w braku zgody małżonka, z uwagi na to, że art. 7871 K.p.c. pozwala na nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. Ale ponieważ zobowiązanie nie jest związane z działalnością gospodarczą (i brak jest zgody małżonka), wierzyciel takiej klauzuli nie uzyska i nie powinien kierować egzekucji do majątku przedsiębiorstwa objętego wspólnością małżeńską.

 

Gdyby jednak skierował, należałoby podjąć działania obronne (np.: skarga na czynności komornika, pismo wskazujące, że nie jest dopuszczalne zajęcie majątku przedsiębiorstwa bez klauzuli przeciwko małżonkowi). Pana małżonka powinna złożyć protest przeciwko zajęciu majątku Pana przedsiębiorstwa i wskazać, że jest należy ono do majątku wspólnego i bez klauzuli przeciwko niemu w czasie trwania wspólności majątkowej nie jest możliwe kierowanie do niego egzekucji.

 

W praktyce ani wierzyciel, ani komornik nie zawraca sobie głowy tymi kwestiami. Dokonywane jest zajęcie na wniosek wierzyciela składników przedsiębiorstwa.

 

Co do wierzytelności jakie Pan posiada jako przedsiębiorca wobec swoich kontrahentów, to stanowią one Pana majątek osobisty, jak wynika z art. 33 pkt 7 K.r.o. Wierzyciel może skierować do nich egzekucję, a komornik dokonać zajęcia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl