Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta bankowego

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.07.2013

Czy bank bez mojej zgody może przelać pieniądze z prywatnego konta bankowego oraz lokaty na zabezpieczenie zablokowane przez urząd skarbowy za ZUS z działalności gospodarczej? Czy można się jakoś bronić przed takim zajęciem konta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli wskutek zadłużenia, które ciąży na Panu wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, doszło do zajęcia egzekucyjnego służącej Panu wierzytelności o wypłatę środków z osobistego rachunku bankowego lub rachunku lokaty terminowej, to bank ma pełne prawo dokonać wypłaty zgromadzonych środków na rzecz wierzyciela do wysokości dokonanego zajęcia. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby bank musiał uprzednio występować do dłużnika o zgodę na realizację swoich obowiązków wynikających z zajęcia kont bankowych.

 

W postępowaniu egzekucyjnym spotykają się wprawdzie dwa sprzeczne interesy: z jednej strony interes wierzyciela, który zmierza do zaspokojenia swojej należności, a z drugiej strony dłużnika, którego celem jest jak najdalej idąca ochrona majątku przed skuteczną egzekucją. Ten układ relacji w toku egzekucji administracyjnej lub sądowej nie ma jednak wpływu na wykonywanie przez bank jego obowiązków. Bank jest w tej sytuacji Pańskim dłużnikiem zajętej wierzytelności z tytułu zgromadzonych w tej instytucji środków pieniężnych. W celu wyjaśnienia można także odnieść się do sytuacji, kiedy to zajęte zostaje wynagrodzenie za pracę: pracodawca nie musi prosić pracownika o zgodę na dokonywanie potrąceń, jeśli komornik przesłał mu tytuł wykonawczy, na podstawie którego potrącenia mają następować.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że dłużnik nie może podjąć żadnych działań „obronnych”. Skoro Pańskie zadłużenie powstało w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu nieuregulowanych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z istnieniem tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (pozarolnicza działalność gospodarcza), to zajęcie rachunków bankowych (w tym konta) nastąpiło w ramach egzekucji administracyjnej. Jak stanowi przepis art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm. – dalej: ustawa), organ egzekucyjny wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonywane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 80 § 2 ustawy).

 

Zwracam również uwagę, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku przesłał mu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia (art. 15 § 1 ustawy). Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (art. 26 § 5 ustawy).

 

Jeśli zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że taki obowiązek ciążył na wierzycielu, to postępowanie egzekucyjne w administracji podlega umorzeniu, a Pan powinien wnioskować o takie zakończenie postępowania w złożonych zarzutach. Można je wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu tytułu wykonawczego (art. 59 § 1 pkt 7 w zw. z art. 33 pkt 7 ustawy). Umorzenie postępowania powoduje jednoczesne uchylenie czynności dokonanych w toku egzekucji, a więc np. zajęcia wierzytelności (art. 60 § 1 ustawy). Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych lub odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie. Trudno jednak liczyć na zaniechanie organu egzekucyjnego – nawet jeśli ewentualnie teraz nie wysłał Panu upomnienia przed wszczęciem egzekucji, to po umorzeniu postępowania naprawi z pewnością swój błąd i rozpocznie tym razem skuteczne postępowanie egzekwujące należności.

 

Gdyby wobec Pana nie została jeszcze wszczęta egzekucja administracyjna, lecz doszłoby jedynie do zabezpieczenia przyszłej zagrożonej wpłaty, to odsyłam po szczegóły do powyższej ustawy (art. 154 i następne, normujące postępowanie zabezpieczające). Informacje dotyczące egzekucji administracyjnej przekazuję Panu jedynie na marginesie, w celu wskazania możliwości reakcji na działania wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki