Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta przez komornika za długi rodziców

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.07.2018

Moi rodzice mają długi za mieszkanie. Nie mieszkam z nimi od ponad dwóch lat, ale komornik zajął moje konto za długi rodziców. Rodzice nie wymeldowali mnie i teraz wychodzi na to, że mam spłacać ich długi. Nie stać mnie na spłatę, gdyż sam mam rodzinę na utrzymaniu. Mieszkamy z żoną i dziećmi w wynajętym mieszkaniu. Co mam zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie konta przez komornika za długi rodziców

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

 

Z treści Pana pytania wynika, że Pańscy rodzice mają dług za mieszkanie. Na mieszkaniu jest Pan zameldowany, jednak od dłuższego już czasu zamieszkuje Pan z rodziną w najmowanym mieszkaniu. Zastanawia się Pan, jak uchronić się przed długiem za mieszkanie rodziców.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wierzyciel ujął Pana jako osobę odpowiedzialną za czynsz mieszkania zajmowanego przez rodziców zapewne na mocy art. 6881 K.c., zgodnie z którym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Niestety z Pańskiego opisu wynika, iż wobec rodziców już prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jak mniemam tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę egzekucji jest także wystawiony na Pana, co powoduje, że jego podważenie na tym etapie będzie niezwykle trudne, co nie oznacza niemożliwe. Musiałby Pan ustalić, czy podstawę egzekucji stanowi wyrok, czy też nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. O ile bowiem byłby to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym mógłby Pan wnioskować o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od tegoż wraz ze sprzeciwem od nakazu zapłaty, podając jako podstawę brak wiedzy o toczącym się postępowaniu z uwagi na zamieszkiwanie pod innym adresem. Do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu musiałby Pan dołączyć umowę najmu mieszkania, w którym Pan aktualnie zamieszkuje oraz uprawdopodobnić fakt, iż dotychczas nie miał Pan wiedzy o prowadzonym względem rodziców i Pana postępowaniu. Na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu i jego wniesienie ma Pan 7 dni, licząc od dnia dowiedzenia się o egzekucji.

 

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. W Pańskim przypadku podstawą do wzruszenia nakazu i uchylenia Pana odpowiedzialności byłoby zamieszkiwanie pod innym adresem, a zatem wyłączenie spod odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6881 K.c.

 

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

 

Zgodnie z art. 167 K.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Innymi słowy, od dnia kiedy dowiedział się Pan o egzekucji, liczony będzie termin tygodniowy na złożenie sprzeciwu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy. Można nadto wskazywać, iż wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie było możliwe, bowiem nie mogło dojść do doręczenia nakazu zapłaty w kraju. Wówczas sąd nie bada terminu 7-dniowego.

 

W mojej ocenie można spróbować wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Zgodnie z art. 730 § 1 K.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nadto sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

Stosownie do treści art. 755 K.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

1) unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania;

2) ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem;

3) zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia;

4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem;

5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus I =

»Podobne materiały

Co zrobić, by dziecko z pierwszego małżeństwa nie dziedziczyło po swoim ojcu?

Mój mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie naszego majątku na wypadek, gdyby mąż umarł pierwszy? Nie chciałabym, by dziecko męża miało prawo do zachowku (w przypadku testamentu), ale wydziedziczenie nie wchodzi w grę. Chcielibyśmy, by jego dziecko odziedziczyło

 

Oskarżenie o plagiat, którego nie popełniono

Tydzień temu poprosiłem koleżankę z uczelni o wydrukowanie i przekazanie w moim imieniu prowadzącemu pracy semestralnej. Na karcie pamięci miałem zgromadzone różne prace o podobnej tematyce, koleżanka przypadkowo wydrukowała pracę doktoranta z innej uczelni i opatrzyła ją moim nazwiskiem.

 

Złamanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

Sprzedawca był poinformowany przez właściciela sklepu o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia i ewentualnych konsekwencjach. Sprzedawca jednak raz złamał zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, co zobaczył patrol policji. Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca i właściciel?

 

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?

 

Budowa pomostu i plaży na działce nad jeziorem

Jestem na etapie zagospodarowywania działki znajdującej się nad jeziorem. Zgłosiłam już chęć zamontowania pomostu. Noszę się również z zamiarem przygotowania „plaży” – nasypania ok. 50 m piasku sięgającego linii wody. Czy taka inwestycja wymaga zgłoszenia czy pozwolenia? Czy niezbę

 

Pieniądze otrzymane przed laty od babci na studia – obowiązek podatkowy

Przed 7 laty babcia dała mi 15 000 zł na opłacenie studiów, zaznaczając, że oddam, jak będę mieć. Żadnej umowy nie spisywałyśmy, pieniądze dostałam z ręki do ręki. Rok później babcia zmarła. Minęło więc sporo czasu, a ja się zastanawiam, czy powinnam była wtedy zgłosić fakt uzyskania pieni

 

Obniżona emerytura wojskowa ze względu na pracę za granicą

Jestem emerytem wojskowym. Na emeryturę odszedłem w 2012 r. Obecnie pracuję za granicą i uzyskiwane przychody zgłaszam do Wojskowego Biura Emerytalnego. Ponieważ moje przychody przekraczają 130% średniego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne jest obniżane o maksymalną kwotę (25%). Pracuję dla insty

 

Opieka paliatywna w hospicjum

Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej. Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum. Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicju

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »