Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagubienie dowodu nadania przesyłki w postępowaniu Urzędu Skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.06.2017

Od kilku lat przez urząd skarbowy załatwiany jest wniosek o zwrot podatku VAT. Termin wysłania wniosku był 30.6.2009 i w tym dniu został wysłany. Urząd parokrotnie stwierdził, że braków formalnych przy składaniu wniosku nie stwierdzono. Sprawa była wielokrotnie procedowana. Dwa razy była w WSA i raz NSA i zawsze urząd przegrywał. WSA w ostatnim wyroku nie zgodził się z uzasadnieniem decyzji odmawiającej zwrot podatku i nakazał ponowne rozpatrzenie przez urząd. I teraz urząd zażądał przedłożenia dowodu nadania na poczcie powyższego wniosku. Nie potrafię znaleźć pokwitowania. Co mam odpowiedzieć urzędowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W 2009 roku art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) stanowił, że zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

 

Przywołany art. 87 ust. 6 ustawy o VAT stanowił w 2009 r. natomiast, iż „na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

 

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a–4f stosuje się odpowiednio”.

 

Możemy mieć do czynienia np. z sytuacją, iż organ wie, że wniosek z art. 87 ust. 6 został złożony w terminie dla deklaracji za dany okres, ale nie wie dokładnie kiedy a musi to ustalić by określić kiedy mija 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Tryb z wniosku (25 dni) jest inny niż z tryb 60-dniowy dla kwoty do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika (czyli standardowego z „deklaracji”).

 

Winien Pan dysponować potwierdzeniem czy to nadania, czy też złożenia wniosku, jeśli Pan go nie posiada, ale wniosek do organu dotarł za pośrednictwem poczty, to w aktach sprawy znajduje się zarówno wniosek, jak i prawdopodobnie koperta ze stemplem pocztowym, na jego podstawie można ustalić datę nadania w placówce pocztowej. Ma Pan prawo wglądu w akta sprawy w każdym czasie, więc może Pan to ustalić. Jeśli nie będzie w aktach sprawy koperty, pojawia się problem, dla którego nie ma rozwiązania w przepisach wprost.

 

Jeśli data złożenia jest znana i była już weryfikowana w postępowaniu, wzmianka o tym powinna znaleźć się w wyroku sądu, można powołać się na wyrok z takim zapisem, gdyż na mocy art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + jeden =

»Podobne materiały

Abolicja podatkowa

Wraz z rodziną od kilku lat mieszkamy w UK, teraz planujemy powrót do Polski, ale obawiamy się kwestii podatkowych. Przez pełnomocnika złożyliśmy w urzędzie abolicję podatkową, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia tego faktu. Przed wyjazdem nie złożyliśmy NIP-3, ale później zmienil

Właściwość urzędu skarbowego i czynności korygujące

Pół roku temu zarejestrowałem się jako płatnik podatku VAT w urzędzie skarbowym. W zeszłym miesiącu wystąpiłem o zwrot podatku, ale urząd odmówił, złożyłem więc apelację do Izby Skarbowej. Tu okazało się, że wybrałem zły urząd skarbowy – właściwy ze względu na moje miejsce zamieszkania, a nie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »