Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.09.2016

Czy można uznać za zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych zdradę małżeńską i uzyskać zadośćuczynienie? Nie wiedziałam, że mąż zdradzał mnie z inną kobietą od dłuższego czasu. Niepokoiło mnie jego zachowanie, martwiłam się bardzo, ale dopiero po wskazaniach starszej wnuczki, która widziała wszystko na własne oczy, prawda wyszła na jaw. Z kochanką wyjeżdżał na urlopy, a mnie mówił, że w delegację. Bez mojej wiedzy gościł ją w naszym domku na działce, umawiał się też w innych miejscach. Nieraz szedł z wnukami, co nie przeszkadzało mu z nią flirtować na oczach dzieci. Potrafił nawet oddać je pod opiekę koleżance kochanki, aby spędzić czas tylko we dwoje. Nasza rodzina przestała istnieć, co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Istotne znaczenie dla Pani ma przepis art. 23 K.c., zgodnie z nim – dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wyraźnie podkreślić należy, że wymieniony katalog jest katalogiem otwartym, albowiem ustawodawca w swej treści posługuje się sformułowaniem „w szczególności”, co z kolei powoduje, że zarówno orzecznictwo, jak i doktryna uzupełniają ów katalog dóbr osobistych o nowsze, dostosowując tym samym potrzeby przepisu do życia.

 

Prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste nie jest w art. 23 K.c. wymienione, co nie oznacza, że prawo takie nie jest traktowane jako dobro osobiste. Wyraz temu dał Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 694/12, w którego tezie wskazano, że „prawo do życia w rodzinie i utrzymywania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste (art. 23 i 24 k.c.).”

 

Jak wskazano w uzasadnieniu tego wyroku, „należy uznać, że ochronie podlegają wszelkie dobra osobiste rozumiane jako wartości niematerialne związane z istnieniem i funkcjonowaniem podmiotów prawa cywilnego, które w życiu społecznym uznaje się za doniosłe i zasługujące z tego względu na ochronę. Rodzina jako związek najbliższych osób, które łączy szczególna więź, podlega ochronie prawa. Dotyczy to odpowiednio ochrony prawa do życia rodzinnego obejmującego istnienie różnego rodzaju więzi rodzinnych. Więź rodzinna odgrywa doniosłą rolę, zapewniając członkom rodziny m.in. poczucie stabilności, wzajemne wsparcie obejmujące sferę materialną i niematerialną oraz gwarantuje wzajemną pomoc w wychowaniu dzieci i zapewnieniu im możliwości kształcenia. Należy zatem przyjąć, że prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. Spowodowanie śmierci osoby bliskiej może zatem stanowić naruszenie dóbr osobistych członków jej rodziny i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r. IV CSK 307/2009, OSNC 2010/C poz. 91). Również w uchwale z dnia 22 października 2010 r. III CZP 76/2010 (OSNC 2011/B poz. 42) Sąd Najwyższy, analizując skutki dodania § 4 do art. 446 k.c. uznał, że wzmacnia on pozycję najbliższego członka rodziny, jednak nie wyklucza stosowania także art. 448 k.c., przy czym na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienie pieniężne przysługuje najbliższemu członkowi rodziny za doznaną krzywdę także wtedy, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”.

 

Przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 448 K.c. jest bezprawne i zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2002 r. V CKN 1581/2000 Lex Polonica nr 361049) Przyjęcie takiego stanowiska oznacza, że podstawą zasądzenia odpowiedniej sumy zadośćuczynienia będzie każde zawinione działanie sprawcy, a więc zarówno w wypadku winy umyślnej, jak i winy nieumyślnej.

 

Wolą Pani jest dochodzenie zadośćuczynienia, co z kolei powoduje, że musiałaby Pani wykazać w toku postępowania krzywdę. Zgonie z art. 448 K.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

 

Pani jako powódka będzie zmuszona krzywdę wykazać. Konieczne będzie zatem przedstawienie dowodów, które potwierdzą, że doszło do naruszenia poczucia stabilizacji, nie otrzymywała Pani wzajemnego wsparcia od męża zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, nie gwarantował np. pomocy w wychowaniu wnuków.

 

Jak podkreśla się w literaturze, „na podstawie art. 448 k.c. kompensowana jest krzywda, a więc szkoda niemajątkowa wywołana naruszeniem dobra osobistego, polegająca na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach pokrzywdzonego. Sąd nie ma obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia w każdym przypadku wyrządzenia krzywdy naruszeniem dobra osobistego. Fakultatywny charakter zadośćuczynienia za krzywdę (»sąd może także przyznać«) nie oznacza dowolności organu stosującego prawo co do możliwości korzystania z udzielonej mu kompetencji”*.

 

W tego rodzaju sprawach najmocniejszym dowodem byłaby dokumentacja psychologiczna. Innymi słowy, mile widziana przez sąd byłaby dokumentacja, z której wynikałoby, że zachowanie męża doprowadziło Panią do zaniku wiary we własne możliwości, obniżenia samooceny itp. Może np. towarzyszyły Pani nieprzespane nocy, płacz, wystąpiła nerwica. Krzywda jako szkoda niematerialna winna przejawiać się w uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli uda się Pani wykazać powyższe okoliczności oraz że mają one bezpośredni związane z zachowaniem kochanki męża, wówczas szanse na zasądzenie na Pani rzecz zadośćuczynienia wzrosną, ale nigdy nie będą pewne w 100%.

 

 

* Adam Olejniczak, Lex online

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus siedem =

»Podobne materiały

Pozew do sądu o utratę dobrego imienia

Chciałbym wystąpić z pozwem przeciwko komuś, kto wyraził na mój temat niepochlebną, nieprawdziwą opinię. Czy w postępowaniu sądowym to ja będę musiał udowodnić, że tamta osoba nie mówiła prawdy, czy też pozwany będzie musiał udowodnić prawdziwość swoich słów?

 

Zakłócanie spokoju w bloku - co zrobić?

Problem dotyczy sąsiadki zakłócającej spokój w bloku, która wynajęła mieszkanie w moim bloku (wielorodzinnym). Moje mieszkanie jest na trzecim piętrze, a jej na drugim, bezpośrednio pod moim. Lokatorka jest pianistką i nieustanie o różnych porach gra na fortepianie. Nieraz są to maratony trwające 2,

 

Zdjęcia gwiazd na koszulkach a wykorzystywanie wizerunku

Planuję otworzyć firmę sprzedającą koszulki, na których rysownicy będą umieszczać podobizny gwiazd (m.in. sportowców), wzorując się na ich zdjęciach. Nie będzie to jednak ani portret, ani karykatura. Czy sprzedaż takich koszulek bez prawa do komercjalnego wykorzystania wizerunku jest możliwa? W załą

 

Szantaż – co robić?

Jakiś czas temu poznałem mężczyznę. Spotykaliśmy się przez jakiś czas. On pożyczył mi pieniądze, które zdeklarowałem się oddać. Zaczął mnie jednak szantażować, wysyłać SMS-y z groźbami, że jeśli nie oddam wszystkiego, to powiadomi moja rodzinę o naszym „związku”. Pieniądze wpłacam na jeg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »