.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za krzywdę

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.10.2014

Zostałem doprowadzony przez funkcjonariuszy policji do urzędu skarbowego. Na doprowadzenie złożyłem zażalenie. Sąd uznał zażalenie i stwierdził nielegalność zatrzymania. Czy mogę dochodzić zadośćuczynienia? Jaki jest okres na złożenie pozwu, wniosku? Jakie są opłaty w takim przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na Pana pytania, zaczynając od pierwszego z nich.

 

Art. 113 ustawy Kodeks karny skarbowy (jak wynika z Pana pytania, ta ustawa stanowiła podstawę Pana doprowadzenia) w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. Nie stosuje się przepisów § 2 tego artykułu ale dotyczą one kwestii innych niż kwestie odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Zgodnie natomiast z art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karnego, odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

 

Generalnie dochodzi do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej czynności.

 

Przepis mówi, że odszkodowanie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, a zatem jest to ocenne, bo nie mamy żadnej definicji co można uznać za niewątpliwie niesłuszne.

 

Niestety nie jestem Panu w stanie zagwarantować słuszności Pana powództwa ale skoro w wyniku zażalenia ma Pan stwierdzone, że doszło do naruszenia procedury i że zatrzymanie Pana było niesłuszne, to co do zasady zadośćuczynienie może Panu przysługiwać, z zastrzeżeniem kwestii terminu do jego dochodzenia, o czym będzie mowa na końcu. Trudno mi natomiast bez znajomości nie tylko uzasadnienia postanowienia wydanego w ramach zażalenia ale i akt sprawy twierdzić stanowczo, w tym o jego zasadności.

 

Ponadto też i kwota zadośćuczynienia, ze względu na niematerialny charakter krzywdy, opiera się na uznaniu sędziowskim.

 

W zakresie kolejnych pytań: Jaki jest okres na złożenie pozwu, wniosku i jakie są opłaty w takim przypadku – odpowiem łącznie. Otóż zgodnie z art. 554 K.p.k. żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art. 552 § 4 – w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego.

 

Proszę zwrócić uwagę, że przepis ten mówi wyłącznie o odszkodowaniu, ostatnia nowelizacja, która jeszcze nie weszła w życie, rozszerza ten przepis także o zadośćuczynienie ale generalnie obecnie praktyka traktuje oba te roszczenia tak samo.

 

Wniosek taki składa się w przypadku zatrzymania do sądu okręgowego, w okręgu którego nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.

 

Jak wskazano w jednym z ostatnich orzeczeń podstawą prawną roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zatrzymanie dla wykonania kary są przepisy regulujące odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej (art. 417 § 1 K.p.c.), zatem sprawa tego tycząca jest rozpoznawana w trypie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a nie w szczególnym trybie określonym w art. 558 (tak Sąd Apelacyjny w Krakowie II AKa 82/12, KZS 2012, z. 7-8, poz. 61).

 

Jak wynika natomiast z wyroków Sądów Apelacyjnych we Wrocławiu w sprawie II AKa 144/12 i Białymstoku w sprawie II AKA 125/09 do postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, zastosowanie mają przepisy o kosztach sądowych zawarte w Kodeksie postępowania karnego, który kwestię kosztów reguluje odmiennie niż procedura cywilna.

 

Więc nie ma tu jednolitości poglądów tak do końca.

 

W zakresie przedawnienia roszczeń ma zastosowanie art. 555 K.p.k., który stanowi, że roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.

 

Po upływie rocznego terminu można jednak wystąpić z wnioskiem z tym tylko, że prokurator może ponieść zarzut przedawnienia i z pewnością to zrobi, i jeśli nie wystąpią żadne szczególne okoliczności to wówczas sąd powództwo oddali.

 

Podpowiem, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie II AKa 70/13 do rangi wyjątkowych okoliczności, które usprawiedliwiałyby uchybienie terminowi określonemu w przepisie art. 555 K.p.k. można w szczególności zaliczyć: długotrwałą obłożną chorobę, całkowity upadek sił powodujący konieczność zapewnienia opieki osoby trzeciej w sprawach codziennej egzystencji, chorobę psychiczną, ubezwłasnowolnienie, długotrwały pobyt za granicą połączony z niemożnością nawiązania kontaktu z krajem.

 

W innym zaś orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, II AKa 73/13 stwierdzono, że podniesienie przez prokuratora rocznego terminu przedawnienia i ustalenie przez sąd (poprzez pryzmat art. 5 K.c.), że upływu terminu nie usprawiedliwiają żadne wyjątkowe okoliczności, powoduje oddalenie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton