.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużony spadkobierca – przekazanie spadku w darowiźnie

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.08.2015

Przed 20 laty zmarł mój dziadek, który pozostawił po sobie spadek w postaci domu i działki. Dziedziczyli po nim, każdy po 1/3: jego żona, córka i syn. Jest na to postanowienie sądu, lecz nigdy nie dokonano wpisu do księgi wieczystej. Mój wujek, syn spadkodawcy, zmarł kilka lat temu, a tymczasem żona i córka spadkodawcy (czyli babcia i moja mama) popadły w długi, m.in. skarbowe, po nieudanej działalności gospodarczej. I tu moje pytania: jeżeli mama i babcia przeprowadzą postępowanie spadkowe po zmarłym wujku, muszą dokonać wpisu do księgi wieczystej? Jaki jest i czy ogóle jest okres uprawomocnienia? Ponadto w jakim czasie od przeprowadzenia postępowania spadkowego mama z babcią będą mogły przekazać mi tę nieruchomość w darowiźnie? Jeżeli obie posiadają zajęcia komornicze, czy nasz majątek będzie zagrożony w okresie pomiędzy stwierdzeniem nabycia spadku a przekazaniem go mnie w darowiźnie? Czy istnieje ryzyko, że wraz z nieruchomością przejmę długi? Czy urząd skarbowy ma prawo zająć nieruchomość, jeżeli działka stanowi całość i nie zostało wytyczone, która część do kogo należy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwsze Pani pytanie brzmi: „jeżeli mama i babcia przeprowadzą postępowanie spadkowe po zmarłym wujku, muszą dokonać wpisu do księgi wieczystej?”?

 

Właściciele nie muszą dokonać wpisów w księdze wieczystej, w praktyce często się zresztą zdarza, że stan wpisów księgi wieczystej nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy, ale w przypadku gdy zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe, sąd spadku prześle do wydziału ksiąg wieczystych i urzędu skarbowego zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nabyciu spadku.

 

Co prawda art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych stanowi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Ale ustęp 2 stanowi jedynie, że jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu, więc w zasadzie nie rodzi to dużych problemów.

 

Tym niemniej, tak jak wspomniałam, zgodnie z art. 36 ustawy sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta. W razie otrzymania zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.

 

Tak więc po stwierdzeniu nabycia spadku wcześniej czy później zmiany właścicielskie będzie trzeba odnotować w księdze.

 

Następnie pyta Pani: jaki jest i czy w ogóle jest okres uprawomocnienia?

 

Tak, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocnia się, termin do wniesienia apelacji to 2 tygodnie od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem albo jeśli nie żądano uzasadnienia – 3 tygodnie od jego wydania.

 

Na pozostałe Pani pytania odpowiem łącznie.

 

Otóż darować działkę można zasadniczo w każdym czasie po uprawomocnieniu się postanowienia, ale istnieje możliwość zwalczania takiej czynności przez wierzyciela, mowa tu o tzw. skardze pauliańskiej. Zgodnie bowiem z art. 527 Kodeksu cywilnego: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Zgodnie jednak z art. 528 K.c. (dotyczącym właśnie darowizny) – jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

W wyniku wygranej skargi pauliańskiej następuje fikcja taka, jakby ta czynność darowizny nigdy nie miała miejsca i możliwa jest egzekucja z nieruchomości, mimo że formalnie stanowić ona będzie Pani własność, a więc de facto ponosiła Pani będzie odpowiedzialność za długi osób, które Panią obdarują – o ile oczywiście urząd zechce wystąpić z taką skargą, a tego przewidzieć się nie da (raczej rzadko to się dzieje). Zgodnie bowiem z treścią art. 533 K.c.: Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (czyli w tej sytuacji Pani), może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności za bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzyciela (czyli jeśli Pani zapłaci) albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika.

 

Co zaś dotyczy egzekucji z części niepodzielonego majątku spadkobiercy – egzekucja jest możliwa, bo współwłasność spadkowa jest tzw. współwłasnością w częściach ułamkowych, a taka, zgodnie z art. 1004 Kodeksu postępowania cywilnego, podlega egzekucji. Wówczas zamiast dotychczasowego spadkobiercy współwłaścicielem staje się nabywca udziału w nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl