.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadaszenie na samochód przy ścianie domu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.06.2014

Wybudowałem zadaszenie na samochód przy ścianie mojego domu. Cała konstrukcja nie jest trwale związana z gruntem, stoi na pustakach i ma powierzchnię 23 m2. Czy na takie zadaszenie powinienem uzyskać pozwolenie na budowę lub je zgłosić? Nie zrobiłem tego, a teraz sąsiad grozi mi donosem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podobna sprawa była już rozpatrywana przez sąd administracyjny w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1166/05, w uzasadnieniu czytamy:

 

 


„Artykuł 3 ust.1 pkt 6 Prawa budowlanego wskazuje, że budową jest m.in. rozbudowa obiektu budowlanego.

 

W omawianej sprawie należało więc rozstrzygnąć zagadnienie wstępne sprowadzające się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: »Czy wykonanie zadaszenia jest rozbudową?«

 

Dając pierwszeństwo wykładni językowej – słowo: »rozbudowa« oznacza dobudowywanie nowych obiektów albo nowych elementów (Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.), a także powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego; dobudowywanie nowych elementów, budowanie nowych obiektów (Słownik języka polskiego PWN Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

 

To prowadzi do konkluzji, iż dobudowanie przedmiotowego zadaszenia przymocowanego do ściany szczytowej istniejącego budynku letniskowego , a więc zadaszenia nie mogącego istnieć bez tego budynku jest dobudowaniem do niego nowego elementu, a więc są to roboty budowlane.

 

Tymczasem organ odwoławczy wskazał, że rozbudowa, to powiększenie budynku w poziomie i powoduje zwiększenie kubatury obiektu i jego powierzchni (dalsze rozważania organu są konsekwencją tej tezy). Twierdzenie organu jest nieuprawnione.


W tym miejscu należy podkreślić, iż doktryna a także orzecznictwo odwoływały się do definicji słownikowej.


Otóż w komentarzu do Prawa budowlanego autorstwa Zdzisława Kostki (Prawo budowlane.


Komentarz. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2005,s. 15), stwierdza się : »W orzecznictwie podkreśla się, że brak legalnych definicji pojęcia ‘odbudowa’, ‘rozbudowa’ oraz ‘przebudowa’ każe poszukiwać ich znaczenia na gruncie języka powszechnego, gdzie pojęcie "odbudowa" oznacza niewątpliwie najwęższy zakres "nowości" w sensie konstrukcyjnym (budowlanym), bowiem jest to w istocie doprowadzenie do stanu poprzedniego w sensie konstrukcji, wyglądu zewnętrznego i funkcjonalnego przeznaczenia budynku, tyle, że ‘w poprawionej wersji’. Pojęcie ‘przebudowa’ i ‘rozbudowa’ oznaczają natomiast szerszy zakres ingerencji w substancję budowlaną, która może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także pewnej zmianie granic budowli« (wyrok NSA z dnia 13 listopada 2001 r., II SA/Lu 892/00, niepublikowany).

 

Warto przy tym zaznaczyć, iż od 25 września 2005r. istnieje już definicja legalna pojęcia »przebudowa« wprowadzona do omawianej ustawy jako pkt »7a« w art.3 ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364). W rozumieniu tego przepisu przebudowa dotyczy jednak wyłącznie istniejącego obiektu budowlanego i prowadzi do zmiany jego układu funkcjonalnego. Nie powoduje jednak powstania nowej części obiektu. Tym samym należy wykluczyć w omawianej sprawie, że wybudowanie zadaszenia było przebudową.

 

Także trzeba wykluczyć, że wybudowanie przedmiotowego zadaszenia jest przebudową. Przyjmuje się bowiem w orzecznictwie, że »przebudowa« – to zmiana układu funkcjonalnego istniejącego obiektu budowlanego mogąca dotyczyć zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i uzupełniających, np. związana ze zmianą sposobu użytkowania obiektu ( NSA, 4.10.2002, SA/Bk 855/02, niepubl.), a zatem chodzi np. o wykonanie ścian działowych, likwidację ścian działowych, która zwiększy powierzchnię użytkową, wykonanie dodatkowych otworów okiennych.

 

Reasumując należało uznać, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z rozbudową rozumianą jako dobudowanie nowych elementów - o czym mowa we wcześniejszej części uzasadnienia.

 

Nadto ustawodawca w art. 29 omawianej ustawy wskazał, że robotami budowlanymi jest także:


* docieplenie budynków (art. 29 ust. 2 pkt 4)

* utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust. 2 pkt 5),

* instalowanie tablic reklamowych (art. 29 ust. 2 pkt 6), powołany wcześniej komentarz Z. Kostki, s. 77) – »dotyczy także instalowania tablic na budynkach«

* instalowanie krat na obiektach budowlanych (art. 29 ust. 2 pkt 14)

* instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (art. 29 ust. 2 pkt 15).

 

Zatem z zestawienia art. 3 pkt 6 i art. 29 ust. 2 należy wywieść wniosek, iż skoro do robót budowlanych zaliczono instalację reklamy/krat/urządzeń (co jest dodaniem nowych elementów) – to tym bardziej do robót budowlanych trzeba zaliczyć postawienie dużego zadaszenia.

 

Przeciwny wniosek prowadziłby do konstatacji, że przepisy (art. 3 i 29) są niespójne w tym zakresie.

 

Dodatkowo należy odnieść do przepisów wykonawczych omawianej ustawy. Stosownie do treści § 12 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.), jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

 

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

 

Z kolei ust. 5 powołanego wyżej paragrafu stanowi, że okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, o których mowa w ust. 1, o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.

 

Użycie w ust. 5 § 12 rozporządzenia sformułowania: »takie jak…« oznacza to, że wymieniony katalog nie jest katalogiem pełnym, a skoro tak, to istnieją też inne części budynku, niewymienione wprost w tym przepisie, które nie mogą pomniejszać odległości o więcej niż 1,3 m. Zatem obowiązkiem organu nadzoru budowlanego było rozważenie, czy przedmiotowe zadaszenie należy do wymienionej kategorii Takich rozważań jednak nie poczyniono, przez co doszło do naruszenia prawa (7, 77, 107 k.p.a.), co niewątpliwie miało wpływ na treść rozstrzygnięcia.

 

W wykładni prawa obowiązuje bowiem zasada – zakaz wykładni »per non est« – nie wolno jest interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne – (Lech Morawski – Wykładnia w orzecznictwie sądów – Komentarz, Toruń 2002, s. 150).

 

Skoro okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać podanej w rozporządzeniu odległości, to tym bardziej zadaszenie, które jest z natury rzeczy większe niż okap (i gzyms) nie może pomniejszać tej odległości

 

Jedną z zasad wykładni prawa, którą w świetle powyższych rozważań należy przytoczyć, jest zasada mówiąca, iż »należy odrzucić taką interpretację przepisu, która prowadzi do absurdalnych lub niemożliwych do zaakceptowania konsekwencji« (por. Morawski – s. 222).

 

Przyjmując, że okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej a także takie części budynku jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy, zaś ten zapis nie odnosi się do przedmiotowego zadaszenia mocowanego na ścianie szczytowej budynku - to takie rozumowanie powodowałoby w istocie do absurdalnych i niemożliwych do zaakceptowania konsekwencji, w tym naruszenia zasady poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego).

 

Interpretując bowiem normę prawną należy brać pod uwagę konsekwencje społeczne i ekonomiczne do jakich prowadzić będzie określona interpretacja i wybrać taką interpretację, która prowadzi do konsekwencji najbardziej korzystnych. Przyzwolenie na budowanie dowolnych zadaszeń bez jakiejkolwiek kontroli ze strony organów nadzoru budowlanego jest społecznie nieuzasadnione. Budowa takiego zadaszenia, jak w omawianej sprawie wymaga większej wiedzy technicznej i nie można pozwolić, żeby kwestia ta pozostawała poza nadzorem.

 

Obowiązek uzyskania zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych jest wyłączony w przypadku robót budowlanych wymienionych w art. 29 tej ustawy oraz, iż wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Rozpoznanie sprawy i skargi sprowadza się wobec tego do odpowiedzi na pytanie, czy objęte zgłoszeniem roboty można zaliczyć do robót budowlanych w rozumieniu art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, a jeżeli tak to czy można je zakwalifikować do któregoś z ich rodzajów wymienionych w art. 29 tej ustawy należałoby rozważyć czy to zadaszenie doprowadzi do zmiany parametrów technicznych lub użytkowych budynku, a po drugie dlatego, że takie zadaszenie doprowadzi do zmiany kubatury budynku (w związku z treścią § 3 pkt 24 a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

 

Z niewątpliwego faktu, że w świetle obowiązujących przepisów istnieje trudność w zakwalifikowaniu przedmiotowego zadaszenia z punktu widzenia zwolnienia tego rodzaju robót budowlanych z pozwolenia na budowę nie można wyprowadzić wniosku, że takie pozwolenie jest w tym konkretnym przypadku wymagane.

 

Przy uwzględnieniu słusznego interesu inwestora i bez naruszenia zasługującego na ochronę interesu publicznego organy orzekające powinny w niniejszej sprawie rozważyć, czy realizacji spornego zadaszenia nie można rzeczywiście zaliczyć do budowy obiektów małej architektury o jakich mowa w art. 3 pkt 4 i art. 29 ust. 1 pkt 22 Prawa budowlanego, względnie do altany o jakiej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 tej ustawy”.

 

 

 

Sądy stoją na stanowisku, że są to roboty budowlane wymagające przynajmniej zgłoszenia. Jeśli zmieniają kubaturę budynku – wymagają pozwolenia na budowę.

 

Pan zrobił z tego coś, co można nazwać budynkiem tymczasowym – czyli  obiektem budowlanym przeznaczonym do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidzianym do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiektem budowlanym niepołączonym trwale z gruntem. Jako taki powinien być zgłoszony – a następnie rozebrany w ciągu 120 dni.

 

Musi Pan zalegalizować tę inwestycję – zgłosić budowę jako samowolę – bez wymaganego zgłoszenia, i uiścić wyznaczoną grzywnę, wykonać zalecenia PINB bądź to rozebrać. Ale jako tymczasowy budynek, niezwiązany z gruntem – będzie trzeba rozebrać po 120 dniach. W tym stanie to nie może funkcjonować na stałe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl