Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu zadatku

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 01.08.2012

Wpłaciłem zadatek za używany samochód. Sprzedawca zapewniał mnie, że auto jest bezwypadkowe. Niestety, kiedy chciałem odebrać samochód, okazało się, że sprzedawca nie mówił prawdy. Pisemna umowa nie została jeszcze podpisana. Czy mimo to mogę żądać zwrotu zadatku?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż odpowiedzi na Pana pytanie – dotyczące żądania zwrotu zadatku – trzeba szukać przede wszystkim w Kodeksie cywilnym (w skrócie K.c.), a także w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy „sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”.

 

Z analizy powyższego przepisu, który swą regulacją znacząco powiela treść art. 556 § 2 K.c., co znalazło swoje ugruntowanie w orzecznictwie, wynika, iż ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny, tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić, obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet – czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa.

 

Ponadto – jak się podkreśla – wystarczającą przesłanką faktyczną tego rodzaju odpowiedzialności, która powstaje już po wykonaniu świadczenia z umowy przez sprzedawcę (umorzeniu jego zobowiązania), jest ustalenie, że wydana i odebrana przez kupującego rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą (np. obciążoną prawami osób trzecich).

 

Powyższa regulacja każe przyjąć, że sprzedawca zobowiązany jest do posiadania niemalże absolutnej wiedzy o sprzedawanym produkcie i jednocześnie zobowiązany jest do podzielenia się tą wiedzą z kupującym, przy czym okoliczność, że określone cechy towaru nie były sprzedającemu znane, nie zwalnia go z odpowiedzialności względem kupującego.

 

Jednocześnie należy wskazać, iż w przedstawionej przez Pana sprawie okoliczność niespisania umowy sprzedaży samochodu nie powoduje, że umowa taka nie została zawarta, gdyż ustawa nie przewiduje bezwzględnego obowiązku zawierania przez strony takich umów w formie pisemnej lub innej formie szczególnej (np. aktu notarialnego).

 

O skutecznym zawarciu wspomnianej umowy świadczy również fakt, że uiścił Pan już zadatek na rzecz sprzedającego. Teraz chciałby Pan zażądać zwrotu ww. zadatku.

 

Konieczne będzie zatem sięgnięcie do przepisu art. 394 § 1 K.c., zgodnie z którym „w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.

 

Jeżeli zatem uiścił Pan zadatek, to umowa ze sprzedającym została zawarta („zadatek dany przy zawarciu umowy”). Wobec niemożliwości wywiązania się z przyjętego przez sprzedającego zobowiązania dostarczenia Panu konkretnego pojazdu w stanie bezwypadkowym ma Pan prawo odstąpienia od umowy i zażądania od sprzedającego zwrotu zadatku w podwójnej kwocie.

 

Sprawa może okazać się skomplikowana, jeżeli nie posiada Pan jakiegokolwiek potwierdzenia uiszczenia tego zadatku, np. w formie potwierdzenia przelewu ze wskazaniem tytułu zapłaty, który zawiera wyraźne zaznaczenie, że jest to zadatek. W takiej bowiem sytuacji niezwykle trudno byłoby Panu udowodnić powyższe okoliczności zawarcia umowy.

 

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż powinien Pan wystosować do sprzedającego pismo (listem poleconym) informujące o odstąpieniu przez Pana od umowy kupna przedmiotowego pojazdu ze względu na niemożliwość wypełnienia przez sprzedającego ciążącego na nim zobowiązania do wydania pojazdu bezwypadkowego oraz wzywające sprzedającego do zwrotu zadatku w podwójnej kwocie. W piśmie tym należy sprzedającemu wyznaczyć odpowiedni termin do zapłaty (np. 7 dni od otrzymania pisma), a w przypadku uchybienia temu terminowi skierować sprawę na drogę sądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki